Algemene wet bestuursrecht

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Awb)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
voorbehoud

Lees het algemeen voorbehoud voor informatie omtrent artikelen met juridische informatie.

Doel van de wet

De Algemene wet bestuursrecht, afgekort tot Awb, is een wet die ertoe moet bijdragen dat er eenheid is in de besluitvorming door overheden. Zij geeft regels aan overheden voor de totstandkoming van besluiten en geeft aan de burger en gewone rechtspersonen mogelijkheden van bezwaar en beroep bij de bestuursrechter. Als besluit heeft overigens niet te gelden een wet in formele zin, oftewel een wet die door beide kamers van de Staten-Generaal is aangenomen en vervolgens door de koning is ondertekend.

De Awb gaat maar nauwelijks in op de inhoud van besluiten; zij gaat als wet vooral in op de te volgen procedures en de door de overheid in acht te nemen zorgvuldigheid. In de Awb is voorts een aantal kleinere onderwerpen van algemeen bestuursrecht opgenomen, waarvoor het niet doelmatig was om er een speciale wet voor op te stellen. Zo geeft de Awb definities van een aantal rechtsbegrippen, waar in andere (bestuurs)wetgeving aan wordt gerefereerd.

De Awb is in werking getreden in tranches vanaf 1995. Sinds inwerkingtreding is zij door de rechter op bepaalde punten verduidelijkt. Deze jurisprudentie —vaak afkomstig van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State— is tot het ongeschreven bestuursrecht gaan behoren, waar overheidsorganen in de besluitvorming rekening mee moeten houden.

De Awb voorziet in vier procedures om besluiten te nemen. Afhankelijk van de zwaarte van het besluit en de verwachte tegenstand tegen het besluit kan voor een kortere of langere procedure worden gekozen. Voordeel van het volgen van een langere procedure voor het nemen van een besluit is dat de bezwaarfase ná het nemen van het besluit korter is. In die zin zou eerder definitieve duidelijkheid moeten bestaan over een voorgenomen besluit, wanneer een langere procedure is gekozen. Voor sommige soorten besluiten schrijft de wet voor dat een langere procedure wordt gevolgd.

Na de bezwaarfase hebben belanghebbenden bij dat besluit nog het recht van beroep bij de bestuursrechter. Hiervoor is in de meeste zaken in eerste instantie de Rechtbank bevoegd. Hierna is nog beroep mogelijk, meestal bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, maar soms juist bij de Centrale Raad van Beroep voor het Bedrijfsleven. Welke van beide bevoegd is, hangt af van het onderwerp van het besluit.

Relatie met infrastructuur

Awb-conforme procedures moeten vaak worden doorlopen bij wetgeving die voor infrastructuur van belang is, zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer en diverse andere milieuwetten. Voorts voorziet de Awb in rechtsbescherming, omdat tegen besluiten een beroep kan worden ingesteld bij een administratieve rechter. De in hoogste instantie bevoegde rechter is de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het recht van beroep reikt ver; zelfs het weigeren of niet tijdig nemen van een besluit kan reden zijn voor een procedure ingevolge de Awb. De Awb voorziet verder ook nog in het mogen gebruiken van bestuursdwang, een krachtig middel om de bevoegdheden van een bestuursrechtelijk orgaan te effectueren. Daarnaast voorziet de wet in schadecompensatie, bijvoorbeeld bij planschade.

Externe links