Besluit kwaliteit leefomgeving

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (afgekort tot Bkl) is een van de vier Algemene Maatregelen van Bestuur afgekondigd onder de Omgevingswet. Sinds 2024 zijn in dit besluit veel regels vastgelegd over geluidhinder, emissies, lucht- en waterkwaliteit en bescherming van habitats. Daarbij komen zowel de toepasselijke maxima als programmatische aanpak van deze onderwerpen door het bevoegd gezag aan de orde.

Geluidhinder

Regels over geluidhinder waren tot 2024 hoofdzakelijk geregeld in de Wet geluidhinder. Het belangrijkste deel van de regels is nu neergelegd in hoofdstuk 3 van het Bkl. Afdeling 3.5 gaat daarbij in het bijzonder in op geluid veroorzaakt door wegen, spoorwegen en industrieterreinen.

De regels zijn van toepassing op geluidsgevoelige gebouwen, zoals woonhuizen voor permanente bewoning, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en andere geluidsgevoelige terreinen. Kantoren, recreatieparken, hotels en andere niet-permanent bewoonde voorzieningen gelden niet als geluidsgevoelig.

Het geluidsniveau wordt uitgedrukt in Lden, de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau over de day, evening en night.

In de regels wordt onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde standaardwaarde en de grenswaarde. De standaardwaarde is het streefniveau: een weg die niet meer geluid produceert dan de standaardwaarde zal in beginsel toelaatbaar zijn. Het zal echter niet altijd mogelijk zijn om de standaardwaarde te behalen, ook niet met maatregelen om de geluidsbelasting terug te dringen. In dat geval kan, afhankelijk van verdere factoren, een geluidsbelasting worden aanvaard tot aan de zogenaamde grenswaarde.

De standaardwaarde voor rijkswegen en provinciale wegen is 50 dB. De grenswaarde voor deze wegen is 65 dB. Gemeenten moeten in hun omgevingsplannen eigen standaardwaarden vaststellen. Daarbij geldt dat in bebouwde kommen de geluidsbelasting in de regel niet specifiek aan één weg kan worden toegerekend. Daardoor geldt een systeem dat basisgeluidemissie wordt genoemd.

Habitatbescherming

Via de Omgevingswet en Afdeling 3.7 van het Bkl zijn veel dier- en plantensoorten beschermd. Het gaat om soorten van Europees belang die onder de reikwijdte van de Natura 2000 vallen en om bepaalde soorten van nationaal belang.

Programma’s

Hoofdstuk 4 van het Bkl bevat Hoofdstuk 4 bevat instructieregels voor programma's bij (dreigende) overschrijding van bepaalde omgevingswaardes. Deze hebben in het bijzonder betrekking op buitenlucht (afdeling 4.1), het water (afdeling 4.2), geluid (afdeling 4.3) en natuur (afdeling 4.4).

Onder deze laatste vallen onder meer het beheerplan Natura 2000 en programma’s op het gebied van stikstofreductie. Het Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit is een programma onder afdeling 4.1.

Naslag

Referenties