Maasdeltatunnel

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Blankenburgtunnel)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Maasdeltatunnel

Blankenburgtunnel

NLA024.svg
Blankenburgtunnel map.png
Blank.png
Kruist Scheur
Lengte 945 meter
Openstelling 2024?
Intensiteit 50.000 - 65.000 mvt/dag
Tunnelcategorie C
Locatie kaart

De Maasdeltatunnel, in de volksmond de Blankenburgtunnel, is een in aanbouw zijnde verkeerstunnel in Nederland, gelegen in de A24. De tunnel moet het Scheur bij Rozenburg kruisen.

Kenmerken

De Maasdeltatunnel wordt een afzinktunnel met een gesloten tunnelgedeelte van 945 meter. De toeritten van de tunnel zijn 560 meter (zuid) en 165 meter (noord) lang. Vanwege de diepgang van het Scheur wordt het een vrij steile tunnel, met name aan de zuidzijde. Het diepste punt ligt op 31,368 meter onder NAP.[1] Er zijn 2x3 rijstroken voorzien, met een 4e rijstrook (kruipstrook) voor vrachtverkeer bij de tunnelmonden. De tunnel heeft geen vluchtstroken. De tunnel heeft twee buizen met een middentunnelkanaal tussen beide verkeersbuizen. De tunnelbuizen hebben een binnenafmeting van 13,85 en 13,20 meter breed, het verschil komt vanwege de nodige zichtlijnen omdat de tunnel in een bocht ligt. De tunnel bestaat uit 6 tunnelelementen. De tunnel heeft een vrije doorrijhoogte (profiel van vrije ruimte) van 4,7 meter. De Maasdeltatunnel wordt de westelijkste tunnel in het Rotterdams havengebied. De tunnel wordt deels bekostigd door tolheffing.

Naamgeving

Blankenburg was een dorp met circa 400 inwoners dat bij Rozenburg lag. Door de uitbreiding van de Europoort in de jaren '60 is het dorp verdwenen, het lag ongeveer ter hoogte van waar de tunnel is gelegen. Op 31 oktober 2017 stelde de gemeente Vlaardingen de naam 'Maasdeltatunnel' voor de tunnel vast.[2] De nieuwe naam stuitte echter op verzet uit de regio en de gemeente Rotterdam. Hierop liet de gemeente Vlaardingen weten dat de definitieve keuze door het ministerie gemaakt wordt.[3]

Geschiedenis

Nieuwe Westelijke Oeververbinding

In het kader van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding is gezocht naar mogelijkheden om een vaste oeververbinding ten westen van de Beneluxtunnel te realiseren. Doel hiervan was de Beneluxtunnel en Botlektunnel te ontlasten en tevens Spijkenisse en het Rotterdams havengebied beter bereikbaar maken.

Hiervoor waren twee tracés in onderzoek: het Oranjetracé en het Blankenburgtracé.

Het Oranjetracé was een westelijk gelegen tracé waarbij de Oranjetunnel onder de Nieuwe Waterweg en het Calandkanaal voorzien was. Deze zou bij Westerlee op het westelijk einde van de A20 aansluiten en in de Europoort op een gelijkvloerse aansluiting met de A15 in verband met ruimtegebrek voor een volwaardig knooppunt. Deze westelijke tunnel zou vrij lang worden en de kosten van het project werden op circa € 2,5 miljard geschat. Het Blankenburgtracé zou oostelijker komen te liggen en de kosten ervan werden geschat op circa € 1,2 miljard. Op 7 december 2011 is door minister Schultz voor het Blankenburgtracé gekozen.[4]

Op 5 april 2012 heeft de Tweede Kamer met een meerderheid ingestemd met de Blankenburgtunnel, op voorwaarde dat deze langer zou zijn en tolvrij zal zijn voor personenauto's.[5] Hierbij is afgedwongen dat ten noorden van de Blankenburgtunnel een landtunnel komt, de Aalkeettunnel.[6] Later viel het kabinet Rutte-I en is in het kabinet Rutte-II gekozen voor een variant waarin alle voertuigen tol moeten gaan betalen.[7] In december 2012 stemde de kamer in met de aanleg van de Blankenburgtunnel.[8]

Op 3 april 2013 is de ontwerp-rijksstructuurvisie ter inzage gelegd die op 5 november 2013 definitief is vastgesteld. Hiermee werd de verkenningsfase afgesloten en kon worden begonnen met het uitwerken van de plannen. In de periode van 14 februari tot 13 maart 2014 konden burgers hun zienswijzen indienen op de plannen.

Op 15 juli 2014 is bekend geworden dat de tunnel niet (direct) over een fietsbuis zou gaan beschikken zoals bij de Beneluxtunnel. Reden hiervoor is dat de meerkosten € 33 miljoen zouden bedragen en geen van de betrokken partijen deze kosten wilden dragen. De omliggende gemeenten hebben naar aanleiding van dit besluit besloten de fietsverbinding via het veer Rozenburg - Maassluis te laten lopen, zij het met een rendabeler veer. Verder heeft de Stadsregio een aanbeveling aan Rijkswaterstaat gegeven om een latere aanleg van een fietsbuis niet geheel onmogelijk te maken.[9]

Brug of tunnel

Het dwarsprofiel van de Maasdeltatunnel.
Het lengteprofiel van de Maasdeltatunnel.

Er is uit praktische overwegingen gekozen voor een tunnel in plaats van een brugverbinding, vanwege bijzondere scheepvaart zoals boorplatforms, kraanschepen en cruiseschepen. De hoogste vaste bruggen over internationale zeeroutes zijn maximaal zo'n 70 meter hoog. Ook bij een dergelijke vrije onderdoorvaart zou de brug beweegbaar moeten zijn voor passerende schepen van uitzonderlijk formaat. Een beweegbare brug is onacceptabel vanwege de vele brugopeningen, bij een vrije doorvaarthoogte van 25 meter zou de brug circa 27.500 keer per jaar moeten openen. Bij een vrije doorvaarthoogte van 35 meter zou de brug gemiddeld zo'n 7 uur per dag open staan. Verkeerskundig geeft een hoge brug problemen, aangezien zeer lange aanbruggen nodig zouden zijn om het hoogteverschil te overbruggen, met name aan de kant van Rozenburg past dit niet. Daarnaast zou een dergelijke brug weliswaar een landmark kunnen zijn, maar tegelijkertijd levert het visuele hinder op. De brug zou in de verre omgeving zichtbaar zijn in het landschap, veel meer dan andere bruggen in Nederland.

Tracébesluit en voorbereidingen

Op 24 september 2015 is het ontwerp tracebesluit vastgesteld, waarna het tussen 2 oktober en 12 november 2015 ter inzage lag.[10] Vervolgens is op 28 maart 2016 het definitieve tracébesluit vastgesteld. Tegen het tracébesluit zijn diverse bezwaren ingebracht. De Raad van State heeft echter op 17 mei 2017 vragen gesteld aan het Europees Hof over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), wat ook op de Maasdeltatunnel en A24 van toepassing is. Een dergelijke uitspraak kan jaren op zich laten wachten, daardoor is op 3 oktober 2017 een gewijzigd tracébesluit vastgesteld voor wat betreft de compensatie van stikstofdepositie.[11] Met het wijzigingsbesluit kon de Raad van State eerder uitspraak doen en konden de werkzaamheden eerder starten. Als gewacht moest worden op de beantwoording van de prejudiciële vragen aan het Europese Hof werd de oplevering uiterlijk 2024 met zekerheid niet gehaald. Met het wijzigingsbesluit kon de Raad van State de bezwaren buiten het PAS om behandelen. Uiteindelijk zijn op 18 juli 2018 alle bezwaren ongegrond verklaard.[12]

Op 20 juli 2017 heeft Rijkswaterstaat het project voorlopig gegund aan een consortium bestaande uit Ballast Nedam (NL), DEME (BE) en Macquarie (AUS). Het betreft een DBFM contract met een nominale waarde van € 1 miljard en een looptijd van 20 jaar na oplevering van de A24.[13] Tegen de gunning is bezwaar gemaakt door het verliezende consortium, op 8 november 2017 verklaarde de rechter de bezwaren echter ongegrond.[14] Op 14 december 2017 is het contract definitief gegund.[15]

Bouw van de tunnel

Op 25 juni 2018 begonnen voorbereidende werkzaamheden met het testen van funderingspalen aan de kant van Rozenburg.[16] De officiële start van het project volgde op 17 september 2018.[17] Op 6 juli 2021 werd het eerste onderwaterbeton voor de vloer van de tunnel gestort. De tunnelelementen zijn in de nabijheid in een droogdok van Damen Verolme in de Botlek gefabriceerd. Op 5 augustus 2021 werd het eerste beton voor de elementen gestort. In mei 2022 werden de eerste twee tunnelelementen uit het droogdok van Damen uitgevaren.[18]

Verkeersintensiteiten

De locatie van de Maasdeltatunnel.

De verwachte intensiteit in de Ontwerp-Rijksstructuurvisie voor het jaar 2030 is 74.000 tot 97.000 voertuigen per etmaal zonder tolheffing, afhankelijk van het economische scenario. Met de geplande tolheffing liggen de verwachte intensiteiten zo'n 40% lager, circa 56.000 voertuigen.

Tol

In de studies voor de ontwerp-rijksstructuurvisie is uitgegaan van een tolheffing van € 1,50 voor personenauto's en € 6 voor vrachtwagens, later werd dit vastgesteld op respectievelijk € 1,18 en € 7,11 (prijspeil 2013).[19] In de plannen wordt er vanuit gegaan dat € 311 miljoen van de aanlegkosten met tolheffing terugverdiend wordt. Tolheffing veroorzaakt een vraaguitval van circa 35.000 voertuigen. Een systeem van free-flow tolheffing is voorzien, door middel van electronic toll collection.[20]

Er wordt ingezet op een free-flow tolheffing, hierbij ontbreken de klassieke tolstations waarbij men moet stoppen en contant of met creditcard moet betalen, zoals bij de Westerscheldetunnel. Omdat er voorlopig slechts op twee verbindingen op het rijkswegennet in Nederland tol geheven gaat worden, wordt een transponder niet verplicht gesteld. Er wordt ingezet op een systeem met kentekenregistratie, vergelijkbaar met het systeem van de Dart Charge in de Dartford Tunnel in het Verenigd Koninkrijk en tolwegen op de Faeröer en IJsland. Met de huidige techniek is een herkenningspercentage van 98% van de kentekens haalbaar. Optioneel kan een account worden aangemaakt voor automatische betaling, dit is vooral interessant voor regelmatige gebruikers. Over de toltarieven wordt geen btw gerekend.

Vanwege deze eisen zal geen fysieke factuur worden gestuurd naar de gebruiker van een tolweg, maar dient de gebruiker zelf verantwoordelijk te zijn voor het betalen van de verschuldigde tol, vergelijkbaar met een treinreis of parkeerbelastingen. Het betalen van de tol zal via internet mogelijk zijn in een periode van 3 dagen na het gebruik van de tolweg. Bij niet betalen binnen de betalingstermijn volgt eerst een aanmaning en betalingsherinnering van € 7 plus het toltarief. Als die niet betaald wordt, volgt een incasso vanuit het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Er wordt gesproken over een boete van € 35,-. Niet-betaalde tol van buitenlandse chauffeurs zal worden geïnd door een privaat incassokantoor zoals dat ook in Zweden, Noorwegen en Ierland gebruikt wordt.[21]

Omdat gebruikt gemaakt gaat worden van kentekenregistratie is de European Electronic Toll Service voor transponders niet van toepassing. De regering is niet voornemens om voor vrachtverkeer onderscheid te maken naar de euro-emissieklasse. Dit heeft weinig meerwaarde en is technisch lastig uitvoerbaar met kentekentol voor buitenlandse vrachtwagens.

Externe links

Referenties

 1. Regionale inpassingsvisie Blankenburgverbinding | Stadsregio.nl
 2. Openbare besluiten van het college van BenW - 31 oktober 2017 | vlaardingen.nl
 3. En hij moet heten: Waterwegtunnel - 18 november 2017 | Algemeen Dagblad
 4. besluit NWO | rijksoverheid.nl
 5. Kamersteun Blankenburgtunnel | nos.nl
 6. Beantwoording aanvullende vragen t.b.v. de tweede termijn van het AO over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding | Tweede Kamer.nl
 7. Toelichting op vragen uit AO-Mirt behandeling van 11 december 2012 inzake tol en inpassing Blankenburgtunnel bij Rotterdam | rijksoverheid.nl
 8. Project NWO gaat door | projectnwo.nl
 9. Nut en noodzaak langzaam verkeerverbinding Blankenburgtunnel | Stadsregio.nl
 10. Aanleg Blankenburgverbinding bezegeld | rijksoverheid.nl
 11. wijziging 2017 | platformparticipatie.nl
 12. Blankenburgverbinding mag worden aangelegd | raadvanstate.nl
 13. A24 Blankenburgverbinding voorlopig gegund aan consortium Ballast Nedam, DEME en Macquarie | rijkswaterstaat.nl
 14. ECLI:NL:RBDHA:2017:12772 | rechtspraak.nl
 15. Rijkswaterstaat en Ballast Nedam, DEME en Macquarie Capital tekenen contract A24 Blankenburgverbinding | rijkswaterstaat.nl
 16. Voorbereidende werkzaamheden Blankenburgverbinding | rijkswaterstaat.nl
 17. Minister geeft startsein voor nieuwe Blankenburgtunnel | ad.nl
 18. Gigantische elementen Blankenburgtunnel uit het droogdok gevaren: 'Dit is oudhollands vakmanschap' | rijnmond.nl
 19. Besluitvorming tol Nieuwe Westelijke Oeververbinding A13/16 en ViA15 | rijksoverheid.nl
 20. Wetsvoorstel tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 | internetconsultatie.nl
 21. Wetsvoorstel tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 | rijksoverheid.nl
Bruggen en tunnels in de regio Rotterdam & Drechtsteden

Bruggen: AlgerabrugBotlekbrugBrug over de NoordCalandbrugDintelhavenbrugErasmusbrugHarmsenbrugHartelbrugMerwedebrug (Papendrecht)SpijkenisserbrugStadsbrug Zwijndrecht

SuurhoffbrugVan BrienenoordbrugWantijbrugWillemsbrug

Tunnels: Hollandtunnel (Aalkeettunnel) • Maasdeltatunnel (Blankenburgtunnel) • KetheltunnelTunnel Lage Bergse Bos

BeneluxtunnelBotlektunnelDrechttunnelHeinenoordtunnelKiltunnelMaastunnelNoordtunnelThomassentunnel