Cyclustijd

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Definitie

Tijdsduur waarin alle fasecycli van een verkeerslichtenregeling zijn doorlopen


Toelichting

De totale duur van de fasecyclus van een verkeersregelinstallatie (VRI), oftewel de cyclustijd, is van belang voor de verouderde verkeersregelinstallaties die volgens een vast programma werken, de zogeheten starre verkeersregeling. De meeste softwarepakketten die gebruikt worden voor het berekenen van een fasecyclus gaan uit van een maximale cyclustijd van twee minuten. Een langere cyclustijd levert veel lange roodfasen op. Dit heeft langere wachttijden tot gevolg. Een lange cyclustijd heeft op die manier een grote invloed op roodlichtnegatie en dus de verkeersveiligheid.

Bij de meeste moderne verkeersregelinstallaties is de cyclustijd dynamisch verkort door het detecteren van voertuigen voor de VRI. Het systeem kan daarmee de fasecyclus dynamisch beïnvloeden, waardoor de gemiddelde wachttijden worden verminderd. Bij de moderne verkeersregelinstallaties is de regel dat de cyclustijd niet boven de twee minuten uitkomt. Dit kan bewerkstelligd worden door de maximumgroentijden van het fasediagram te sommeren op totaal twee minuten.

Minimale cyclustijd

De minimale cyclustijd is de tijd die minimaal nodig is op een kruispunt met verkeerslichten, om al het aangeboden verkeer in één fasecyclus te kunnen verwerken.

De minimale cyclustijd van een enkele conflictgroep is afhankelijk van de optimale fasevolgorde, dat is de optimale volgorde waarin de verschillende richtingen binnen een conflictgroep groen krijgen. Bij een gegeven fasevolgorde is de gesommeerde ontruimingstijd van alle realiserende richtingen meestal de bepalende factor voor de maat van de interne verliestijd (de geeltijden, benutte geeltijden en optrekverliezen voor alle richtingen binnen een regeling kennen meestal een vaste waarde). Bij een andere fasevolgorde van een gegeven conflictgroep kan de totale ontruimingstijd van alle realiserende richtingen gelijk zijn, of een andere waarde hebben dan de eerder gegeven fasevolgorde. De fasevolgorde met de kleinste totale ontruimingstijd levert de kleinste interne verliestijd op, en aldus de minimale cyclustijd van de berekende conflictgroep.

Elke conflictgroep met de optimale fasevolgorde levert een minimale cyclustijd op. De maatgevende conflictgroep, dat is de maximale conflictgroep van een regeling die de grootste minimale cyclustijd oplevert, bepaalt de maatgevende cyclustijd, oftewel de minimale cyclustijd.

Maximale cyclustijd

De maximale cyclustijd is de tijd waarbij alle richtingen op een verkeerslichtengeregeld kruispunt minstens één keer groen hebben gehad en het verlenggroen maximaal werd benut. In Nederland is het gebruikelijk dat bij alle typen verkeerslichtenregelingen deze tijd op maximaal 120 seconden wordt ingesteld voor een geloofwaardige regeling. In België is de maximale cyclustijd vastgesteld op 90 - 120 seconden binnen de bebouwde kom en 120 - 180 seconden buiten de bebouwde kom.

Optimale cyclustijd

Aan de minimale cyclustijd zitten een aantal nadelen. Het kan in de praktijk voorkomen dat de regeling met de minimale cyclustijd en optimale fasevolgorde omwille van flexibiliteit, capaciteit, geloofwaardigheid of verkeersveiligheid niet mogelijk is, niet aan te bevelen is, of omwille van beleidskeuzes niet te verkiezen valt. De optimale cyclustijd maakt het mogelijk wel regelingen te ontwerpen die in de praktijk toepasbaar zijn. De optimale cyclustijd is de tijd bij elke gegeven belasting waarin de verliestijd minimaal is.

90-procentcyclustijd

De 90-procentcyclustijd, ook wel praktisch minimale cyclustijd, is het kruispunt met de grootste cyclustijd binnen een netwerk van gecoördineerde verkeersregelingen, waarin de kleinste cyclustijd voldoende groot is om het aangeboden verkeer te verwerken. In een netwerk is het niet zo belangrijk dat de optimale of minimale cyclustijd wordt geboden per kruispunt, maar dat het netwerk in het totaal zo goed mogelijk presteert. Het kruispunt met de grootste cyclustijd van het netwerk wordt dan de netwerkcyclustijd.

Afkappen

Het in de cyclus vervroegd beëindigen van een groenfase.

In andere talen

  • Engels (English): Cycle time