N206 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Duinpolderweg)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N206
Begin Zoetermeer
Einde Aerdenhout
Lengte 41 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Zoetermeer

Meerpolder

Meerlaan → Stompwijk

Doctor Van Noortstraat

Doctor Kortmannstraat → Zoeterwoude-Dorp

Dirk van Santhorstweg

→ Amsterdam ( 6)

Hofvlietweg → → Den Haag ( 6)

Leiden

Lammebrug Vliet

Lammenschansplein → Leiderdorp

Trekvlietbrug Trekvliet

Voorschoten

Haagweg

Churchillbrug Oude Rijn

Plesmanlaan

Amsterdam ( 8)

Den Haag ( 8)

Torenvlietbrug Oude Rijn

Wassenaar

Rijnsburg

Katwijk aan Zee

Nieuwe Roversbrug Oude Rijn

Katwijk-Noord

Rijnsburg

Noordwijk

Voorhout

Noordwijkerhout

Noordwijkerhout-Noord

Lisse

De Zilk

Margrietenlaan

Leidsevaart

Vogelenzang

Bennebroek

Aerdenhout

→ Zandvoort / Heemstede

De N206 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. De N206 verbindt Zoetermeer verbindt met Aerdenhout, een voorstad van Haarlem. De N206 kruist de snelwegen A4 en A44 en loopt dwars door de stad Leiden. De weg is bedoeld als ontsluiting van de verschillende steden en dorpen die deze passeert, alsook van de zuidelijke Bollenstreek. De N206 is 40,8 kilometer lang.

Routebeschrijving

Zoetermeer - Leiden

De N206 begint aan de noordzijde van Zoetermeer, een middelgrote satellietstad van Den Haag. De N206 is verbonden met het hoofdwegennet van Zoetermeer. Direct na het verlaten van de bebouwde kom rijdt men door polderlandschap en passeert men het dorp Stompwijk, waar twee lokale wegen aansluiten. De weg is gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom en heeft een maximumsnelheid van 80 km/u. Het stuk langs Stompwijk heeft echter een limiet van 60, omdat de weg daar een smal dwarsprofiel heeft met verschillende erfaansluitingen. De N206 gaat vervolgens via een randweg langs Zoeterwoude-Dorp om vervolgens de A4 te ontmoeten. Twee kruispunten met verkeerslichten geven aansluiting op de snelweg. Opvallend is dat vanuit Amsterdam de bestemming Zoetermeer niet wordt vermeld als doel van de N206; men dient om te rijden via het knooppunt Prins Clausplein en de A12. Met name het stuk door Stompwijk wordt niet geschikt geacht voor grote hoeveelheden verkeer. Daarnaast vonden relatief veel ongevallen plaats op het wegvak tussen Stompwijk en Zoetermeer, waar lange tijd grote bomen dicht op de rijbaan stonden.

Leiden - Katwijk

De N206 is één van de belangrijke toevoerwegen naar Leiden vanaf de A4 uit zuidelijke richting. De weg bestaat ter platse maar één rijbaan met één rijstrook per richting, wat vaak onvoldoende capaciteit biedt. Ook de congestie op het Lammenschansplein en de traverse van de N206 door de stad zelf hebben alle dezelfde oorsprong: het ontbreken van de N11-West of Rijnlandroute. Tot het zover is loopt de N206 dwars door Leiden via de Lammebrug over het Rijn-Schiekanaal (of Vliet) en dan over het Lammenschansplein, een complex kruispunt waar zowel een belangrijke ontsluitingsweg uit Leiden als de weg naar Leiderdorp aantakken. Er volgt een beweegbare brug over de Trekvliet. De weg verbreedt zich tot 2x2 rijstroken en komt uit op een kruispunt, waar de weg rechtdoor loopt als N447 richting Voorschoten en waar de N206 rechtsaf slaat. Via de Churchilllaan, de beweegbare Churchillbrug, de Dr. Lelylaan en de Plesmanweg komt de N206 bij de A44. Twee VRI-kruispunten zorgen voor de uitwisseling.

De A44 verbindt het zuidelijker gelegen Wassenaar en Den Haag met de A4 richting Amsterdam bij Nieuw-Vennep. Na de passage van deze autosnelweg gaat de N206 als dubbelbaans weg verder over de (Oude) Rijn. De weg verloopt door een wat opener omgeving en passeert het voormalige vliegveld Valkenburg. Bij de kruising met de N441, de weg naar Wassenaar, komt men in bebouwd gebied van Katwijk.

Katwijk - Aerdenhout

Na een kruispunt naar Rijnsburg volgt een aansluiting naar Katwijk aan Zee. Het gedeelte tussen de A44 en deze aansluiting is met name in de zomermaanden zeer druk vanwege het populaire strand van Katwijk. Ter hoogte van deze afrit wordt de N206 een autoweg. De N206 draait van een noordwestelijke naar een noordoostelijke richting en komt zo parallel aan de kust te lopen. Na de beweegbare Nieuwe Roversbrug over het Uitwateringskanaal gaat de maximumsnelheid naar 100 en heeft de weg het profiel van een autosnelweg, inclusief vluchtstroken, een middenberm en volwaardige aansluitingen. Dit stuk is aangelegd volgens een oud concept van de Duinsnelweg. De N206 vormt min of meer de scheiding tussen de kernen Katwijk aan Zee en Katwijk aan den Rijn en heeft hier een nostalgische uitstraling. Na drie volledige aansluitingen verlaat men het bebouwde gebied en passeert men een parkeerplaats, die is aangelegd op de grondwerken voor een knooppunt van een nooit aangelegde weg vanaf de A44, die een aantal kilometers oostelijker loopt. Dan volgt de halve aansluiting Noordwijk en versmalt de N206 tot één rijbaan.

Hier verandert de weg van een autoweg naar een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/h. De weg heeft ongelijkvloerse aansluitingen op de rest van de route door de provincie Zuid-Holland. Voor dit traject van 12 kilometer lengte is duidelijk te zien dat het snelwegprofiel had moeten doorlopen vanwege de aanwezige ruimte voor een tweede rijbaan. De N206 verloopt hier door de zuidelijke Bollenstreek, die in het voorjaar veel toeristen en veel verkeer trekt. De weg ligt op een dijklichaam en doorsnijdt zo het dorp Noordwijkerhout, dat één van de vijf aansluitingen op dit stuk heeft. Ter hoogte van De Zilk loopt de N206 langs de Amsterdamse Waterleidingduinen. De lange, rechte weg uit Katwijk stopt abrupt op de provinciegrens en maakt een 90-gradenboog landinwaarts. Na een kort stukje rijdt men bij het kruispunt met de Zilkerduinweg een 60 km-zone binnen en wordt de N206 een erftoegangsweg.

Vanaf hier is geen sprake meer van een doorgaande weg. Het profiel versmalt behoorlijk en er zijn veel erfaansluitingen en kleinere zijwegen. De N206 komt na wat slingers weer parallel aan de kust te lopen en passeert dan het dorp Vogelenzang als ETW-30. Een landschappelijk aantrekkelijk stuk volgt door bebost gebied, waar nog een rotonde volgt voor de weg naar Bennebroek. Het aantal dure huizen neemt toe als de weg uiteindelijk de kom van Aerdenhout binnengaat. De N206 eindigt op de rotonde met de N201, die de verbinding vormt tussen Zandvoort en Heemstede en uiteindelijk Hilversum.

Classificatie

De N206 is in het kader van duurzaam veilig als een gebiedsontsluitingsweg ingericht. De maximumsnelheid bedraagt 80 km/h buiten de bebouwde kom. Een klein stuk tussen Katwijk en Noordwijk is op autosnelweg-profiel aangelegd en heeft nog de status van autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/h.

Geschiedenis

Zoetermeer - Leiden

In het Provinciaal Wegenplan 1927 (PWP) Zuid-Holland is nog geen sprake van een verbinding Zoetermeer - Leiden. In het PWP 1936 werd deze verbinding wel opgenomen in de plannen als Weg 17 en was deze volgens de begeleidende kaart in dat jaar gereed. De provinciale weg 17 bestond uit de verbinding Zoetermeer - Zoeterwoude-Dorp - Leiden (Hoge Rijndijk), waaraan later zijtak 17a werd toegevoegd naar Voorschoten. Deze provinciale weg werd diverse malen aangepast.

Bij Stompwijk werd de weg over een nieuw traject gelegd tussen de Middelweg en het Oosteinde. In 1960 begon de aanleg maar deze werd vanwege geldgebrek gestaakt. In januari 1971 werd andermaal begonnen met de werkzaamheden, waarna door lange zetting en de bouw van een viaduct de omleiding tussen 12 november en 15 november 1976 werd geopend. De officiële opening was op 27 november. [1]

De omlegging ter hoogte van Zoeterwoude is in de jaren '80 aangelegd. Op 18 februari 1970 lag het gemeentelijke bestemmingsplan ter inzage voor de nieuwe woonwijk waar de omlegging deel van uitmaakte. Om onduidelijke redenen is de aanleg telkenmale uitgesteld, terwijl 13.000 voertuigen per dag zich door de oude dorpskern wurmden. De leefbaarheidsproblemen waren gigantisch. In 1975 werd nog bekendgemaakt dat de provincie voor de jaren 1976 - 1978 geld voor de weg beschikbaar zou stellen, maar door een onteigeningsprocedure die het gevolg was van aanpassing van het ontwerp, sleepte de zaak zich voort. In 1978 ging de aanleg van start.[2] Op 10 juni 1982 kwam eindelijk het verlossende bericht dat de weg voor het verkeer berijdbaar was, waarna op 3 september de officiële opening plaats vond.

In 1962 werd gestart met de aanleg van het Lammenschansplein als groot verkeersplein. Op 5 augustus 1963 werd het plein voor het verkeer opengesteld.[3] Het plein was vanwege de grote afmetingen, de voorrang van rechts en de menging van langzaam- en snelverkeer goed voor de tweede plaats in de ongevallen-toptien van de provincie Zuid-Holland tussen 1973 - 1977, waardoor de noodzaak tot aanpassingen hoog was. In 1984 werd dan ook begonnen met een grootschalige ombouw van het plein tot een ingewikkeld kruispunt met verkeerslichten. Op 21 april 1986 werd het vernieuwde kruispunt opengesteld.[4]

Leiden - Katwijk

Het wegvak tussen de N441, waar het stroomweggedeelte eindigt in Katwijk, en de A44 bij Leiden is eind jaren '80, begin jaren '90 aangelegd. Voor die tijd moest het verkeer dwars door Katwijk en Rijnsburg naar Leiden. De eerste plannen voor de verbinding tussen Leiden en Katwijk ontstonden in de jaren '70, maar door het ontbreken van financiële middelen is de aanleg nooit van start gegaan. In de jaren '80 werd de aanleg weer voorbereid. De heer Tjalma, directeur van de dienst verkeer en vervoer van de provincie Zuid-Holland, was al bij de eerste plannen van de weg betrokken. In 1988 begon uiteindelijk de aanleg van deze verbinding. Op 14 mei 1990 opende het eerste gedeelte van de weg, tussen de Voorschoterweg en Molentuinweg. Op 23 mei 1991 werd uiteindelijk het zuidelijkste deel tussen de A44 en de Voorschoterweg in gebruik genomen.[5]

Katwijk - Aerdenhout

Vroeger bestond de verbinding Katwijk - Heemstede louter uit historische wegen. Dit waren verbindingen die in de loop der eeuwen gegroeid waren tot zand-, klei- of veenpaden tussen de belangrijkste kernen die in het beste geval met schelpen of puin waren verhard. In de 19e eeuw werden langzaamaan de belangrijke rijkswegen in Nederland met straatstenen verhard. Pas in de 20e eeuw zouden ook de provincies een eigen wegennet ontwikkelen met de Wegenbelastingswet van 30 december 1926; sommige zouden dit al enkele jaren voor de invoering van dit plan doen. Van het Rijk werd verlangd minstens elke tien jaar een Rijkswegenplan uit te brengen; van de provincies werd verlangd dat zij minstens elke tien jaar een provinciaal wegenplan zouden uitbrengen dat het Rijkswegenplan zou volgen. Met het allereerste Provinciaal Wegenplan 1927 (PWP) van de provincie Zuid-Holland was dan ook een wegennet opgenomen dat het Rijkswegennet aan zou vullen en zou dienen voor regionale verbindingen. In het PWP 1927 was daarin als Weg 1 opgenomen een verbinding Wassenaar - Katwijk - Noordwijkerhout - De Zilk - provinciegrens waarvoor diverse wegen zouden worden overgenomen van gemeenten langs het traject. De verbetering van deze wegen werd in de jaren daarna dan ook ter hand genomen, zodat deze een deugdelijke verharding kregen in de vorm van asfalt en de weg een fatsoenlijke breedte zou krijgen. Volgens het Provinciaal Wegenplan 1936 was deze verbetering reeds voor 1936 gereed. [6] Bovendien werd bij de invoering van het Wegenplan 1936 een verlenging van Weg 1 geopteerd van Scheveningen naar Wassenaar. Deze verbinding is nooit aangelegd, vermoedelijk door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

De Duin(snel)weg

Restant van de vroegere autosnelwegplannen is dit dubbelbaans autoweggedeelte tussen Noordwijk en Katwijk.

Na de Tweede Wereldoorlog vonden grote herstelwerkzaamheden plaats, waaronder aan de infrastructuur. Het autoverkeer bleef dermate hard groeien dat gesproken kon worden van een massamotorisatie. Dit manifesteerde zich met name in de jaren '60. De Nederlandse provinciale wegenplannen werden zo rond de overgang naar de jaren '60 gewijzigd om de massamotorisatie het hoofd te bieden. Met de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland werden dan ook al vroeg onderhandelingen gestart om een hoogwaardige verbinding van Den Haag naar Haarlem mogelijk te maken langs de duinrand, welke naam zou maken als de Duinweg. In Zuid-Holland zou deze verbinding worden uitgevoerd als autosnelweg, aan de Noord-Hollandse zijde als autoweg. Aan de zuidzijde zou deze starten op de Van Alkemadelaan in Den Haag. Via het in provinciaal beheer te nemen deel van de Landscheidingsweg zou de Duinweg naar het noorden lopen en even voor de boog naar Wassenaar afbuigen over een nieuw tracé langs de duinrand ten westen van Rijksdorp langs naar Katwijk en vanaf daar over deels om te bouwen en deels bestaande provinciale wegen naar Noordwijkerhout, De Zilk en de provinciegrens. Aan de Noord-Hollandse kant zou de provincie Noord-Holland zorg dragen voor de voortzetting naar de Westelijke Randweg, de huidige N208, waar de weg tussen de Houtvaart, de spoorlijn Leiden-Haarlem, de N208 en de Zandvoortselaan uit zou komen op een aan te leggen ongelijkvloerse aansluiting met een geplande oost-westverbinding, waarbij de Duinweg de doorgaande verbinding zou vormen. (Voor meer informatie over de Noord-Hollandse zijde wordt verwezen naar het betreffende artikel over de N208.)

In de jaren '60 groeide niet alleen het verkeer gigantisch; ook de protesten en bezwaren tegen delen van de weg namen groteske vormen aan. Het deel van de Duinweg tussen Den Haag en Katwijk kon op weinig steun meer rekenen daar de belangen van waterwinning, natuurschoon en recreatie ernstig zouden worden geschaad.[7] In het Provinciaal Wegenplan 1968 werd het wegvak nog vermeld maar bij het plan van 1973 verdween het van de kaarten. In het wegenverslag 1970 van de provincie, dat in 1971 verscheen, werd als compromis voor het intrekken van de plannen van de Duinweg, de Leidsebaan als provinciale weg 16 voorgesteld als vervangende weg tussen Den Haag en Leiden. In 1970 werden de plannen dan ook versneld uitgevoerd en werden hiervoor werken uitgevoerd, zoals de bouw van een viaduct over de Papelaan, een tunnel bij Ter Horst en een nieuwe Waddingerbrug. De werkgroep milieubeheer van de Rijksuniversiteit Leiden, diverse gemeenteraadsleden van Leiden en later ook drs G. Hupkes, vervoersdeskundige aan het centrum voor vervoersplannen, waren gekant tegen deze plannen. Men vreesde een doorsnijding van het groen tussen Den Haag en Leiden (wat door het spoor al min of meer doorsneden was)[8]. Op 4 oktober 1971 nam de volledige gemeenteraad van Leiden een motie aan om voorlopig te stoppen met de weg en alternatieven te onderzoeken. Op 21 oktober nam ook Provinciale Staten een motie aan, waarin het besluit werd uitgesteld tot januari 1972. Op 28 januari 1972 werd het besluit gedaan om voorlopig niet tot aanleg van de weg over te gaan.

Ook de provincie Noord-Holland heeft om de genoemde belangen ernstig getwijfeld over aanleg van welke variant dan ook op haar grondgebied, wat uiteindelijk tot afstel heeft geleid van het deel in Noord-Holland.

Zuid-Holland kon met een gunstige financiering, waarbij het Rijk voor de helft in de aanlegkosten zou bijdragen, al snel met de aanleg van haar gedeelte beginnen. Omstreeks 1960 werden de eerste grondwerken uitgevoerd, waarna in 1969 het tracé langs Katwijk kon worden opengesteld als 2x2 autosnelweg. De noordelijker gelegen wegvakken zouden worden aangelegd als 1x2 autoweg, maar zodanig dat een toekomstige uitbouw naar 2x2 autosnelweg op korte termijn uitgevoerd kon worden. In 1972 opende het deel van Noordwijkerhout tot De Zilk als 1x2 autoweg. Het tussenliggende tracé van Noordwijk tot Noordwijkerhout liet langer op zich wachten. Financiële problemen gooiden roet in het eten, waardoor het gedeelte van Noordwijk naar Noordwijkerhout pas op 19 april 1977 opengesteld kon worden[9]. Op 1 november 1978 werd het sluitstuk tussen Katwijk en Noordwijk opengesteld, hoewel nog niet alle aansluitingen gereed waren. In november 1979 werd de weg volledig opengesteld. In het najaar van 1984 werd begonnen met het volledig maken van de aansluiting Noordwijkerhout-Noord, waar tot dan toe alleen van en naar het noorden aan aansluiting lag.

Realisatie van het deel van De Zilk naar de Noord-Hollandse grens liet op zich wachten daar de tracékeuze aan Noord-Hollandse zijde nog niet definitief was, zodat het onduidelijk was waar de beide wegen op elkaar aan zouden sluiten. Tot die tijd diende het verkeer zijn weg te vinden over dorpstraverses van De Zilk en Vogelenzang en erftoegangswegen met vele erfaansluitingen. De voortdurende impasse aan Noord-Hollandse zijde maakte de situatie in De Zilk onhoudbaar waar een ernstig leefbaarheidsprobleem speelde. Een handtekeningenactie van de inwoners van De Zilk zette uiteindelijk de boel in beweging. De provincie Zuid-Holland nam hierdoor begin jaren '80 de beslissing om het korte stukje naar de Noord-Hollandse grens op eigen initiatief aan te leggen. Na vele bezwaren van grondeigenaren in verband met geluidsoverlast kon in de tweede helft van 1986 eindelijk begonnen worden met de omlegging. Zelfs tijdens de aanleg werd er bezwaar gemaakt bij de Raad van State, die op 8 april 1987 uitspraak deed tegen de geluidmaatregelen die de provincie Zuid-Holland voor ogen had. De RvS oordeelde dat lage geluidswallen voldoende waren om geluid effectief tegen te gaan. Op 24 april 1987 werd de omlegging uiteindelijk geopend[10]. Zodoende kon de dorpspassage van De Zilk vermeden worden, waarmee het verkeer met 90% verminderde. De N206 liep ter hoogte van de provinciegrens met Noord-Holland feitelijk 'dood' en via een enkele honderden meters lange verbindingsweg sloot de N206 nabij de provinciegrens aan op oude slecht uitgebouwde wegen. Aan deze situatie is sindsdien niets veranderd.

Wegennummering

Het Nationaal Routenummerplan uit 1982 voorzag in een doorlopend routenummer N206 op de bewegwijzering tussen de N201 en de A/N44 in Wassenaar. Dit, omdat de N206 bij Katwijk overliep in de huidige N441 naar Wassenaar. Het principe uit het plan was om wegnummers zo min mogelijk af te laten slaan. Of het wegnummer N206 ook op de bewegwijzering heeft gestaan tussen Katwijk en Wassenaar is niet bekend. Na de realisatie van de G. Tjalmaweg tussen Katwijk en de A44 liep de weg vanuit het noorden gezien bij Katwijk direct over in de G. Tjalmaweg. Waarschijnlijk door de completering van dit wegvak, door het vloeiend overlopen en door het geringe belang van de verbinding Katwijk - Wassenaar (huidige N441) is het routenummer verlegd naar de G. Tjalmaweg en heeft men besloten, ook in het kader van de Wet Herverdeling Wegenbeheer die gepaard ging met het Nationaal Routenummerplan 1992, op enig moment de wegen Zoetermeer - Leiden en Leiden - Katwijk - Aerdenhout aan elkaar te koppelen en te zien als één routenummer. En dat terwijl beide wegen vrijwel geen relatie met elkaar hebben. De weg Zoetermeer - Leiden dient vooral bestemmingsverkeer van en naar de A4; de weg Leiden - Katwijk - Aerdenhout dient vooral als ontsluiting van de Bollenstreek met de A4 en A44. Het doorgaand verkeer Zoetermeer - Bollenstreek is minimaal. Desondanks is de weg in zijn geheel als N206 genummerd, waarmee ook het gemeentelijke deel door Leiden nu genummerd is.

Recente wijzigingen

Afwaardering in Zuid-Holland

Oorspronkelijk was de hele N206 tussen Katwijk en De Zilk bij de provinciegrens een autoweg met een maximumsnelheid van 100 km/h. In 2007 is het traject voorzien van een markering die hoort bij een gebiedsontsluitingsweg, maar de weg behield nog enige jaren de status van autoweg, met een maximumsnelheid van 100 km/h. Hier ontstond de vreemde situatie dat een autoweg-100 de wegmarkering van een gebiedsontsluitingsweg-80 had. In 2010 of 2011 is de autowegstatus ten noorden van Noordwijk geschrapt en werd de rest van de route een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/h.

Lammenschansplein in Leiden

In 2009 heeft de student Marco Elstgeest als stageopdracht een simulatiestudie uitgevoerd naar de verkeersafwikkeling van het Lammenschansplein, waaruit bleek dat met enkele kleine ingrepen een forse doorstroomwinst te behalen viel.[11] Hierna hebben provincie-experts zich gebogen over het plan en is er een aanvullende studie verricht met een iets gewijzigd ontwerp. In de aanvullende studie werd geconcludeerd dat de studentvariant niet in alle gevallen een verbeterde verkeersafwikkeling opleverd;, met name op de zaterdag zou dit zelfs een verslechtering ten opzichte van de huidige situatie opleveren. [12] De door de provincie ontworpen variant bleek daarentegen in alle gevallen een winst op te leveren van 5 - 6 procent. De provincie Zuid-Holland heeft de verbetermaatregelen in oktober 2011 uitgevoerd, waarbij de werkzaamheden alleen in de avonden en nachten zijn uitgevoerd. [13]

In 2014 en 2015 vond groot onderhoud plaats aan de N206 tussen Zoetermeer en Leiden. De meest ingrijpende aanpassing was het vervangen van het kruispunt met de Meerlaan in Stompwijk door een rotonde. De werkzaamheden zijn volgens planning 21 mei 2015 afgerond[14][15]

Plesmanlaan in Leiden

In 2015-2016 is ter hoogte van het kruispunt Plesmanlaan-Haagse Schouwweg in het westen van Leiden een ongelijkvloerse kruising aangelegd. De tunnelbak van de Plesmanlaan opende op 7 oktober 2016 voor het verkeer.[16]

Rijnlandroute

In het kader van de bouw van de Rijnlandroute (N434) als verbinding tussen A4 en A44 is ook de N206 ten westen van de A44 aangepast. De weg is tussen de N441 en de aansluiting Leiden-West van de A44 verbreed naar 2x2 rijstroken en deels verdiept aangelegd. Er zijn twee nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen aangelegd, Valkenburg-West (ter hoogte van de Cohortedreef) en Valkenburg-Oost (ter hoogte van de Torenvlietslaan).[17]

Ten tijde van de planvorming zijn tal van varianten afgewogen. In een aantal varianten zou de N206 tussen de N441 en de A44 volledig ongelijkvloers gemaakt worden, en in een aantal varianten deels ongelijkvloers. Bovendien zou de aansluiting met de A44 in alle varianten met extra verbindingsbogen uitgebreid, zodat in principe enkel rechtsafbewegingen ontstaan en een snelle verkeersafwikkeling mogelijk is. Op 15 mei 2012 hebben Gedeputeerde Staten van het provinciaal bestuur gekozen voor een variant waarin de N206 wordt verdubbeld en waarbij alle gelijkvloerse kruispunten verdwijnen en plaatsmaken voor twee ongelijkvloerse aansluitingen. Het verkeerslichtenkruispunt met de Voorschotenweg verdwijnt, waarvoor in de plaats een Haarlemmermeeraansluiting verschijnt ter hoogte van de Torenvlietstraat om de nieuwbouwwijk Valkenburg te ontsluiten.

Op 19 maart 2013 is voor de oostelijke aansluiting duidelijkheid gekomen dat realisatie definitief is geworden. Op 28 maart 2014 is bekend geworden dat de westelijke aansluiting Valkenburg (N441) definitief wordt aangelegd met een krapper profiel. In het verleden was ook gepland dat het kruispunt met de N441 ongelijkvloers zou worden, maar dit valt buiten de scope van het project Rijnlandroute. In het gebied tussen de westelijke aansluiting en de Zeeweg (aansluiting Katwijk aan Zee) spelen meerdere projecten: RijnlandRoute, hoogwaardig openbaar vervoer Leiden-Katwijk-Noordwijk, de Westerbaan, projectlocatie Valkenburg, reconstructie van het viaduct Zeeweg en de verdieping en verlegging van de N206 onder het project Duinvallei.

In april 2019 heeft de provincie Zuid-Holland het project gegund aan Boskalis.[18][19] Op 2 augustus 2021 begon de bouw van de verdiepte ligging, daartoe is de N206 tijdelijk verlegd. Op 3 april 2023 werd de N206 met 2x2 rijstroken in gebruik genomen.[20] Het contract omvatte ook het onderhoud voor de eerste 10 jaar, tot 2032.

Toekomst

Ongelijkvloerse kruising Katwijk

De gemeente Katwijk voert woningbouw uit ten zuiden van de kern onder de noemer Zanderij-Duinvallei. Vanaf 2002 zijn plannen ontwikkeld om het stedenbouwkundige plan aan te passen, dat in 2005 door de gemeente Katwijk is goedgekeurd. Het doel van het plan is een westelijke verlegging van de N206 naar het oorspronkelijk geplande tracé voor de Duinweg, waarbij de N206 verdiept zal worden aangelegd. Op deze manier blijkt er meer ruimte mogelijk voor woningbouw en tevens wordt daarmee een ongelijkvloerse kruising mogelijk met de Molentuinweg. Hierdoor kan de bestaande gelijkvloerse aansluiting verwijderd worden. De gemeente Katwijk is trekker van het project. Het project is na 2013 echter onzeker geworden, mede ook door de planvorming van de Rijnlandroute.

Duinpolderweg

Diverse overheden en organisaties in het grensgebied tussen Noord- en Zuid-Holland hebben jaren gepleit voor een verbindingsweg tussen de N206 bij De Zilk en de N205 bij Hoofddorp-Zuid, waarmee een nieuwe oost-westverbinding met grote capaciteit zou ontstaan tussen de N207 en de N201 in. Deze verbinding zou er toe leiden dat de Nieuwe Bennebroekerweg bij Hoofddorp in combinatie met de nieuwe aansluiting Hoofddorp-Zuid op de A4 een regionaal belang zou gaan dienen in plaats van een lokaal belang. De verbindingsweg met de werknaam Duinpolderweg moest het "Greenportgebied" en de kustplaatsen in dit deel van Zuid-Holland een betere bereikbaarheid geven. Tevens was het doel van de weg om het verkeer door Vogelenzang, Bennebroek en de smalle polderwegen in de Haarlemmermeer te ontlasten zodat de verkeersveiligheid zou verbeteren.[21] In de regio leidde het voornemen tot aanleg van een nieuwe verbindingsweg echter tot felle weerstand bij onder meer verschillende bewonersgroepen.

In 2012 zat het project in de verkenningsfase, waarna van 24 mei 2013 tot en met 5 juli 2013 inspraak mogelijk was op de Ontwerp-Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In september 2013 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau verschenen, waarna in december 2017 een voorlopig voorkeursalternatief is vastgesteld.[22] Op 26 juni 2018 is het definitieve voorkeursalternatief bekend gemaakt.[23] Dit definitieve voorkeursalternatief week sterk af van het voorlopig voorkeursalternatief, onder meer voor de keuze van een veel noordelijkere tracékeuze voor het deel tussen de N205 en de N208. Tevens waren hierbij rondwegen rond Zwaanshoek en Lisse gepland. Het definitieve voorkeursalternatief leidde tot veel verbazing en weerstand in de regio. Na de provinciale statenverkiezingen in het voorjaar van 2019 gaf het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan de besluitvorming rond de Duinpolderweg te heroverwegen. In maart 2020 heeft de provincie Noord-Holland aangegeven na jaren planvorming afgezien om het project tot uitvoering te brengen.[24]

Alternatief Duinpolderweg

In 2021 lanceerde Bedrijfsleven Bollenstreek, de koepelorganisatie van ondernemersverenigingen in de Bollenstreek, het plan om de N207 bij Hillegom door te trekken naar de N206 bij De Zilk.[25]. Feitelijk is dit een vervolg op de twee jaar eerder afgeketste Duinpolderweg (die enkele kilometers noordelijker had moeten komen te liggen). Onderdeel van de nog niet erg concrete plannen zou ook een verdubbeling van de N206 tussen De Zilk en Noordwijk zijn. Er is nog geen zicht op hoe haalbaar de plannen zijn.

Lammenschansplein en Europaweg

In het kader van de realisatie van de RijnlandRoute is onderzoek gedaan naar de verbetering van de doorstroming op de huidige route door Leiden en dan met name de aansluiting hiervan met de A4. Conclusie uit het onderzoek is dat de doorstroming sterk verbetert tussen Leiden en de A4 met een herinrichting van het Lammenschansplein in combinatie met een verbreding van de Lammebrug en verbreding van de N206-Europaweg. Het zal dan de derde inrichtingsvariant worden van het plein sinds de opening ervan in 1963. Dit deelproject van de RijnlandRoute bestaat eveneens uit drie deelprojecten[26]:

 • Verbreden van de N206-Europaweg tussen de A4 en het Lammenschansplein naar 2*2 rijstroken
 • Herinrichten Lammenschansplein
 • Vervangen van de Trekvlietbrug door een hogere, vaste brug en Lammebrug door een bredere, hogere beweegbare brug

Een exacte planning is niet bekend, maar eind 2021 wordt gestart met de zienswijzeprocedure van het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan.

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
Zoetermeer Stompwijk
Passage Stompwijk
Passage Stompwijk Leiden 50 tpv
Leiden bibeko
Nieuwe Roversbrug 50 tpv kruispunten
Nieuwe Roversbrug Noordwijk 2x2 autoweg
Noordwijk provinciegrens GOW
provinciegrens Zilkerduinweg
Zilkerduinweg Vogelenzang ETW
Passage Vogelenzang bibeko
Vogelenzang Aerdenhout
Aerdenhout bibeko

Verkeersintensiteiten

Zuid-Holland

Circa 12.000 - 14.000 voertuigen reden in 2006 dagelijks tussen Zoetermeer en Zoeterwoude, waarna 17.000 voertuigen doorrijden tot aan de A4 bij Leiden. Maar liefst 36.000 voertuigen rijden tussen de A4 en het Lammenschansplein in Leiden over het 1x2-wegvak, waarna 31.000 voertuigen doorrijden tot aan de Churchilllaan.

Tussen de A44 en de Voorschoterweg, aan de westkant van Leiden, rijden 30.000 voertuigen, waarna 27.000 voertuigen doorrijden tot aan de N441 bij Katwijk. Op het 2x2-deel daarna tot aan de Molentuinweg rijden 40.000 voertuigen, waarna de intensiteit zelfs stijgt tot 43.000 voertuigen tot de aansluiting Katwijk-Zuid. De intensiteit neemt daarna af tot gemiddeld 27.000 voertuigen op de wegvakken tot aan de aansluiting Noordwijk (voormalige N451), waarna de intensiteit stabiel blijft op 18.000 tot de N443. De intensiteit neemt dan langzaam af tot de N442 waar 12/13.000 voertuigen rijden, waarna de intensiteit zakt tot een kleine 9.000 voertuigen op de eerste provinciegrens met Noord-Holland.

Zie hier een overzicht van de intensiteiten in de periode 1995-2019.[27]

Van Naar 1995 2000 2005 2010 2015 2019
B.K. Zoetermeer (Meerpolder) Meerlaan 15.300 14.600 14.200 15.900 16.800 17.000
Meerlaan Dr. v. Noortstraat 14.100 14.300 14.200 16.700 16.400 17.200
Dr. v. Noortstraat Dr. Kortemannstraat 15.000 15.200 16.400 17.000 17.200 18.100
Dr. Kortemannstraat Santhorstweg 15.600 15.600 14.500 16.700 17.800 18.500
Santhorstweg (Oost. aansl) 19.400 19.700 18.800 22.700 23.900 24.000
(Oost. aansl) (West. aansl.) 13.100 11.400 11.400 35.200 34.200 35.000
(West. aansl) Lammenschansplein 28.200 34.500 41.100 43.300 45.500 45.600
Lammenschansplein Rooseveltstraat 32.600 37.300 34.600 38.500 41.500 41.000
Rooseveltstraat Churchilllaan 27.900 29.300 33.100 37.900 37.100 35.600
(Oost. aansl) Voorschoterweg 18.100 30.600 27.900 29.200 31.700 32.700
Voorschoterweg (Wassenaarseweg) 23.600 27.900 28.500 29.800 31.200 32.200
(Wassenaarseweg) Molentuinweg 25.400 36.100 41.200 38.800 37.100 37.800
Molentuinweg Viaduct Zeeweg 40.700 44.200 43.900 41.800 41.700 42.300
Viaduct Zeeweg Hoorneslaan 27.700 29.000 28.400 27.900 28.100 28.500
Hoorneslaan (Herenweg) 28.200 28.700 28.500 29.700 29.200 29.800
(Herenweg) Beeklaan 25.800 27.000 29.000 28.200 28.500 29.100
Beeklaan (v. Berckelweg) 17.300 20.300 20.200 20.200 20.600 24.500
(v. Berckelweg) ('s- Gravendamseweg) 18.200 19.800 19.800 17.000 18.900 20.200
('s- Gravendamseweg) Herenweg 14.300 16.000 15.800 13.900 13.900 16.200
Herenweg Delfweg 14.800 14.000 12.900 15.500 14.900 16.600
Delfweg (Hoogduinweg) 14.000 15.200 13.900 12.400 12.100 13.400
(Hoogduinweg) Zilkerduinweg 9.400 10.100 9.600 7.800 7.600 8.700
Margrietenlaan Deken Zondaglaan (Prov. Grens NH) 12.800 13.600 13.100 10.300 9.700 11.200

Noord-Holland

Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten van de Provincie Noord-Holland[28].

Van Naar 2018 2019 2020 2021 200
Provinciegrens ZH Bartenweg 9.400 11.100 8.900 8.600 9.000
Graaf Willemlaan Bekslaan 5.000 9.800 8.700 9.500 9.500
Bekslaan Zonnebloemlaan 5.500 7.700 6.900 8.000 7.900

Externe links

Bronnen, noten en referenties

 1. http://leiden.courant.nu/index.php?page=1&mod=krantresultaat&q=stompwijk+weg&datering=10/11/1976+-+30/11/1976&qt=paragraaf&pagina=&sort=datum+asc%2Ckrant+asc%2Cpagina+asc&doc=0&p=4&paragraaf=50
 2. http://leiden.courant.nu/index.php?page=3&mod=krantresultaat&q=provinciale+weg+zoeterwoude&datering=1970+-+1990&qt=paragraaf&pagina=&sort=datum+asc%2Ckrant+asc%2Cpagina+asc&paragraaf=16&doc=18&p=4&paragraaf=16
 3. Verkeerstechniek 1963
 4. http://leiden.courant.nu/index.php?page=1&mod=krantresultaat&q=verkeersplein+lammenschansplein&datering=1960+-+1990&qt=paragraaf&pagina=&sort=datum+asc%2Ckrant+asc%2Cpagina+asc&paragraaf=14&doc=7&p=3&paragraaf=25&y=333
 5. http://leiden.courant.nu/index.php?page=1&mod=krantresultaat&q=tjalmaweg&datering=1980+-+2000&qt=paragraaf&pagina=&sort=datum+asc%2Ckrant+asc%2Cpagina+asc&paragraaf=76&doc=18&p=11&paragraaf=76
 6. Kaart Provinciaal Wegenplan 1936 Zuid-Holland. Peter R. de Clerq: De ontwikkeling van het provinciale wegennet tot 1953. In: Honderd jaar Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland. Den Haag, september 1975.
 7. Het jongste waterstaatverleden, p 251. In: Honderd jaar Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland. Den Haag, september 1975.
 8. http://leiden.courant.nu/index.php?page=25&mod=krantresultaat&q=%22leidse+baan%22&datering=1970+-+1980&qt=paragraaf&pagina=&sort=datum+asc%2Ckrant+asc%2Cpagina+asc&paragraaf=10&doc=27&p=5&paragraaf=10
 9. Leidsch Dagblad, 19 april 1977
 10. http://leiden.courant.nu/index.php?page=5&mod=krantresultaat&q=weg+zilk&datering=1980+-+2000&qt=paragraaf&pagina=&sort=datum+asc%2Ckrant+asc%2Cpagina+asc&paragraaf=21&doc=25&p=15&paragraaf=21
 11. http://www.lammenschansplein.nl/
 12. Onderzoek N206 provincie Zuid-Holland
 13. Nieuwsbericht provincie Zuid-Holland
 14. www.zuid-holland.nl
 15. Rotonde Meerlaan/N206 klaar | hetkrantje-online.nl
 16. Eerste auto’s door tunnel Plesmanlaan | leiden.nl
 17. Traject RijnlandRoute | zuid-holland.nl
 18. RijnlandRoute: Voornemen tot gunning aanpassing N206 Ir. G. Tjalmaweg | zuid-holland.nl
 19. RijnlandRoute: Gunning aanpassing N206 Ir. G. Tjalmaweg definitief | zuid-holland.nl
 20. Tjalmaweg geasfalteerd en in gebruik | rijnlandroute.nl
 21. Duinpolderweg | noord-holland.nl
 22. Voorlopig voorkeursalternatief Duinpolderweg: keuze voor bereikbaarheid en leefbaarheid | noord-holland.nl
 23. | zuid-holland.nl
 24. Noord-Holland ziet af van plan Duinpolderweg | noord-holland.nl
 25. https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/DMF20210408_45117518
 26. | rijnlandroute.nl
 27. Provincie Zuid-Holland
 28. Provincie Noord-Holland, Servicepunt Wegen en Vaarwegen
Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad

Genummerde wegen in de provincie Zuid-Holland

Autosnelwegen: A3A4A12A13A15A16A20A27A29A38A44

Niet-autosnelwegen: N3N11N14N15N44N57N59N206N207N208N209N210N211N213N214N215N216N217N218N219N220N222N223N228N231

N420N434N439N440N441N442N443N444N445N446N447N448N449N450N451N452N453N454N455N456N457N458N459N460N461N462N463N464N465N466N467N468N469N470N471N472N473N474N475N476N477N478N479N480N481N482N487N488N489N490N491N492N493N494N495N496N497N498N830N915

Stadsroutes: Den HaagRotterdam