Lokale weg type 1

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een lokale weg type 1 is een wegtype in Vlaanderen.

Algemene bepalingen

 • Hoofdfunctie van de weg is ‘verbinden op lokaal niveau’.
 • ‘Ontsluiten’ en ‘toegang geven’ zijn aanvullende functies.
 • Lokale verbindingswegen verbinden kernen onderling, met een centrum, met een (klein)stedelijk gebied en met het hogere wegennet
 • De weg heeft geen verbindingsfunctie op bovenlokaal niveau.
 • De kwaliteit van doorstroming is ondergeschikt aan de verkeersleefbaarheid. (Omdat dit voor secundaire wegen geldt, is het zeker het geval voor de lokale wegen.)
 • ‘Toegang geven’ moet niet worden afgebouwd of gescheiden

Selectiecriteria

 • De weg heeft als belangrijkste hoofdfunctie het verbinden van welbepaalde gebieden.
 • De relatie van de weg tot het omgevende netwerk van wegen van een hogere orde maakt de weg het meest geschikt voor de verbindingsfunctie in vergelijking met andere lokale wegen. Er is geen parallelle verbindingsweg van hogere categorie aanwezig.
 • De weg is reeds in belangrijke mate aan deze functie aangepast of kan hieraan aangepast worden.
 • De weg kan een aanvullende ontsluitingsfunctie vervullen op bovenlokaal niveau als er geen alternatief in de vorm van een secundaire of primaire weg aanwezig is. De bewegwijzering ondersteunt dit gebruik echter niet en geeft slechts een verwijzing van kern tot kern.
 • De weg is overwegend gelegen in het buitengebied. De verblijfsfunctie is grotendeels afwezig of sporadisch aanwezig in de vorm van landelijk wonen of neemt toe in de overgangsgebieden naar de centra. Laag aandeel van erftoegangen (woningen, bedrijven, diensten,...) en zijstraten.
 • De weg is gelegen in stedelijk gebied: hier vervult de weg de hoogste stedelijke verkeersfunctie, ze verzorgt de ontsluiting van het stedelijk gebied en de verbinding met het hogere wegennet en de omliggende kernen, buurten en zones. Tot deze groep behoren de belangrijkste invalswegen en stedelijke verbindingswegen, lokale ringwegen e.d.m. die niet geselecteerd werden als secundaire weg, mogelijk omdat ze zich net in het stedelijk gebied bevinden.
 • In kernen (doortochten) wordt een inrichting gehanteerd die de verblijfsfunctie maximale ontwikkelingskansen geeft en die een weerstand (filter) vormt tegen ongewenst gebruik van de weg door doorgaand verkeer. De lokale weg I kan in een kern of aan een schoolomgeving deel uitmaken van een zone 30 (leefbaarheid primeert).
 • Gebruik van de weg voor doorgaand zwaar vervoer is ongewenst.

Inrichtingseisen

Er moet een duidelijk onderscheid zijn tussen de secundaire wegen I en de lokale wegen I (beide met een belangrijke verbindingsfunctie maar op een verschillend schaalniveau).

Inrichtingseisen m.b.t. autoverkeer

 • Voorrangsregeling: B15 voorrang op kruispunten met wegen van een lagere categorie.
 • Ontwerpsnelheid per gebied:

BUBEKO: 70 km/uur buitengebied, geen verblijfsfuncties langs de weg; BUBEKO: 70 km/uur overgangsgebied, (landelijke) woonfunctie; BIBEKO: 50 km/uur woongebied en eventueel centrumgebied; BIBEKO: 30 km/uur in centrum of zone 30.

 • Aantal rijstroken: 2x1 (of meer, afhankelijk van de intensiteiten).
 • Rijwegbreedte: maatgevend gebruik: bus-bus;

BUBEKO: rijstroken 3 m goten niet inbegrepen; BIBEKO: rijbaan 6 m goten inbegrepen.

 • Specifieke maatregelen voor snelheidsbeheersing:

- rotondes op kruispunten (maatgevend voertuig: lijnbus); - poorteffecten met middengeleiders; - middengeleiders op kruispunten; - middengeleiders aan oversteekpunten van fietsroutes; - verkeersplateaus.

 • Parkeervoorzieningen: buiten de rijbaan.
 • Bouwvrije stroken:

BUBEKO: 5 m vanaf rooilijn; BIBEKO: geen.

 • Verlichting:

BUBEKO: geen, enkel verlichting op kruispunten en oversteekpunten; BIBEKO: wel.

Inrichtingseisen m.b.t. openbaar vervoer

 • Afhankelijk van de netwerkfunctie in het openbaarvervoernetwerk.
 • Regionaal verbindende lijnen, hoge frequentie en rijsnelheid, doorstromingsmaatregelen bij congestie.
 • BUBEKO en 70 km/uur: bushavens, halte-informatie en wachtaccommodatie voor voetgangers en fietsstallingen;

BIBEKO: halteren op de rijbaan, halte-informatie, wachtaccommodatie voor voetgangers en fietsstallingen.

 • Vrije baan indien nodig voor de doorstroming (meestal in stedelijk gebied).
 • Verkeersplateaus volgens de wegcode, BUBEKO voorkeur voor andere snelheidsremmers met meer comfort voor de inzittenden en het materieel.
 • Obstakelvrije doorgang afgestemd op de kruisingen met de bus, rekening houdend met de spiegels.

Inrichtingseisen m.b.t. fietsverkeer

 • Afhankelijk van de netwerkfunctie in het fietsnetwerk.
 • BUBEKO: gescheiden fietspaden;
 • BIBEKO: aanliggende fietspaden en gemengd.[1]

Referenties