Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is een uitvoeringsprogramma van de rijksoverheid.[1] Het MIRT-programma omvat projecten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het MIRT projectenboek wordt elk jaar geactualiseerd en gepubliceerd op Prinsjesdag als bijlage van de begroting van het infrastructuurfonds. Het MIRT-programma is in 2007 gestart en had tot 2012 een looptijd tot het jaar 2020. Dit is door het kabinet Rutte naar 2028 verlengd[2] en vervolgens naar 2030.[3] Sinds 2017 wordt het Infrastructuurfonds automatisch elk jaar verlengd.[4]

Geschiedenis

Voorheen werd gewerkt met het MIT (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport), dat begin jaren '90 is opgestart als bijlage bij de rijksbegroting. Het MIT werd in 2008 gewijzigd naar het MIRT wat ook ruimtelijke projecten omvat die niet alleen uit infrastructuur en transport bestaan. In 2014 is de opzet van het MIRT enigszins gewijzigd, met minder een nadruk op individuele projecten, en meer nadruk op algemene opgaven op regionaal niveau.

MIRT

Onder het MIRT vallen grote projecten, zowel van de nationale overheid als van lagere overheden. De grens hiervoor is € 112,5 miljoen voor kleine gemeenten en € 225 miljoen voor stadsregio's. Kleinere projecten vallen onder de BDU.

Het MIRT wordt elk jaar bij de begroting in september gepubliceerd. Daarna volgt de begrotingsbehandeling en de bestuurlijke overleggen (BO-MIRT) met de regio's. Het MIRT kan dus na het vaststellen van de begroting nog worden aangepast, maar dit is veelal op detailniveau.

Nieuw te starten MIRT-verkenningen waarover nog geen bestuurlijke afspraken zijn vastgelegd geldt dat bij een startbeslissing zicht moet zijn op ten minste 75% van de benodigde financiering. Bij de voorkeursbeslissing moet de gehele financiering duidelijk zijn. Daardoor kunnen niet alle opgestarte MIRT-verkenningen doorgaan naar de planuitwerking.[5]

Projecten

In het MIRT zijn ruimtelijke projecten opgenomen, met een nadruk met vervoersprojecten over de weg, het spoor en het water. Het MIRT is opgedeeld in project- en programmabladen, in 9 subgebieden, inclusief een nationaal programma.

Deze 9 gebieden zijn;

  • 1 Nationaal
  • 2 Noordwest-Nederland
  • 3 Utrecht
  • 4 Zuidvleugel
  • 5 Zuidwestelijke Delta
  • 6 Brabant
  • 7 Limburg
  • 8 Oost-Nederland
  • 9 Noord-Nederland

Het kader voor het MIRT-programma is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. In de recentere MIRT-programma's zijn een aantal projecten gedecentraliseerd, dat wil zeggen overgebracht van de nationale naar de regionale overheid, bijvoorbeeld provincies. Ook hebben lagere overheden de mogelijkheid om rijksprojecten voor te financieren, hiermee kunnen projecten versneld uitgevoerd worden, waar anders geen rijksfinanciering voor is gereserveerd. Ook zijn er afspraken gemaakt over de meerkosten van inpassing, zo wordt in de praktijk besloten dat de rijksoverheid de wettelijk verplichte inpassingskosten financiert bij rijksprojecten, maar dat de regionale overheden bovenwettelijke maatregelen (grotendeels) moeten bekostigen. Zo wordt voorkomen dat lokale bovenwettelijke maatregelen door de nationale belastingbetaler moet worden gefinancierd.

Vergelijking met andere landen

Het MIRT is een relatief unieke manier van financiering, planning en reservering. In veel andere landen wordt relatief kort vooruit gepland, vaak niet meer dan één kabinetsperiode of hooguit 4 of 5 jaar. Wat daarna gebeurt, is in veel landen onduidelijk, waardoor geen goede planning van toekomstige projecten mogelijk is, met name projecten die invloed op elkaar hebben. Het Nederlandse MIRT-programma lijkt zeer effectief vergeleken met het Duitse Bundesverkehrswegeplan (=BVWP) of het Duitse Investitionsrahmenplan (=IRP). Het BVWP is vrij vaag terwijl het IRP een korte looptijd heeft van slechts 3 of 4 jaar. Het MIRT is veel concreter, ook 6 of 8 jaar vooruit.

Externe links

Referenties

Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat • (voormalig: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu)

RijkswaterstaatRijkswegInfrastructuurfondsMobiliteitsfondsMeerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en TransportBrede doeluitkeringTracéwetSpoedwet wegverbredingStructuurvisie Infrastructuur en RuimteNota Mobiliteit