Milieu-effect rapportage

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Definitie

Onderzoek naar de effecten van beleidsvoornemens op het milieu.


Toelichting

Een milieueffectrapport, afgekort MER is een rapportage die de milieugevolgen van een project in beeld brengt. Deze MER dient ter onderbouwing van een tracébesluit. Wanneer de MER wordt gemaakt is afhankelijk van de te volgen procedure in de tracéwet, de uitgebreide of de verkorte procedure. Bij de uitgebreide procedure verschijnt de MER tegelijkertijd met de structuurvisie. Daarna volgen het ontwerp-tracébesluit (OTB) en het tracébesluit (TB). In de verkorte procedure wordt de trajectnota overgeslagen en wordt de MER bij het ontwerp-tracébesluit opgenomen. Dit scheelt enige jaren in proceduretijd zonder op inspraak in te boeten. Vooral in de jaren 90 duurde het vaak 10 jaar of meer dat een OTB werd genomen na de TN/MER.

Geschiedenis

Oorspronkelijk werd voor de aanleg van nieuwe hoofdwegen een projectnota en later een trajectnota opgesteld. Met de inwerkingtreden van de Wet ruimtelijke ordening in 2008 is dit gewijzigd naar een (rijks)structuurvisie.

MER-plicht

Een MER is verplicht voor tal van grote projecten, bij autosnelwegen bijvoorbeeld voor wegverbredingen en nieuwbouw. In de MER worden de gevolgen van diverse varianten onderzocht. Hier wordt via de verkorte procedure tijd bespaart door al op voorhand een bestuurlijk voorkeursalternatief te kiezen waardoor de onderzoeklast voor overheden afneemt. Altijd moeten de gevolgen inzichtelijk worden gemaakt en vergeleken met het nulalternatief, ook wel de referentiesituatie autonoom genoemd.

Inhoud

In een MER worden de gevolgen onderzocht van de voorgenomen ontwikkeling(en), bijvoorbeeld geluidsoverlast. Bij het akoestisch onderzoek is dan de wetgeving uit de Wet geluidhinder leidend. Voor luchtkwaliteit geldt dat dit vaak bij grote projecten is ondergebracht in het NSL, het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, waardoor individuele projecten niet meer apart getoetst te hoeven worden, en dit een grote vooruitgang in proceduresnelheid tot gevolg heeft. Tevens worden de effecten op (verkeers)veiligheid, waterhuishouding, ecologie, landschap, economie, ruimtelijke ordening en de gecumuleerde effecten van geluid berekend (door andere bronnen bij het onderzoek te betrekken om een totaalbeeld te krijgen).

Inspraak

Het MER is een onderdeel van het OTB en het TB, bij beide documenten is inspraak mogelijk. Bij het OTB kunnen zienswijzen ingediend worden, tegen het TB kan bezwaar worden gemaakt bij de Raad van State. Inspraak kan enkel op inhoudelijke basis van het project: het is bijvoorbeeld niet zinvol om bijvoorbeeld de wetgeving uit de Wet geluidhinder of het NSL in twijfel te trekken, zoals vaak gebeurt door insprekers. Wel kan men beargumenteren dat het onderzoek niet conform de wet uitgevoerd zou zijn.

In andere talen

  • Deens (Dansk): Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)
  • Duits (Deutsch): Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) (Oostenrijk)
  • Duits (Deutsch): Planfeststellungsverfahren, Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) (Duitsland)
  • Engels (English): Environmental Impact Statement (EIS) / Environmental Impact Assessment (IEA)
  • Noors (Norsk): konseptvalgutredning
  • Pools (Polski): decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, studium oddzialywania na środowisko (proces), raport o oddziaływaniu na środowisko (ROS) (rapport)
  • Spaans (Español): Declaración de Impacto Ambiental
  • Zweeds (Svenska): miljökonsekvensbeskrivningen

Referenties