N202 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN202.svg
N202 NL map.png
N202
Begin Velsen-Zuid
Einde Amsterdam
Lengte 13 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

VRI zwart.svg Afslagsymbool.svg 1 IJmuiden NLA022.svg → Alkmaar / Amsterdam NLA208.svg → Haarlem

Centrum.svg Velsen-Zuid

Junction.svg Recreatiegebied Spaarnwoude

Riviersymbool.svg Zijkanaal C

Junction.svg Spaarndam / Veerpont.png NLN246.svg

Centrum.svg Amsterdam-Westpoort


S102.svg NLN202.svg

VRI zwart.svg Ruigoordweg

VRI zwart.svg Koprawegweg

VRI zwart.svg Heining → Halfweg/Spaarnwoude

VRI zwart.svg Dortmuiden S102.svg


NLN202.svg

VRI zwart.svg Afslagsymbool.svg 2 IJmuiden NLA005.svg Zaanstad/Rotterdam

De N202 is een niet-autosnelweg welke loopt van de A22 bij Velsen-Zuid tot aan de A5 in het Westelijk Havengebied te Amsterdam, waar de weg een korte dubbelnummering heeft met en overgaat in de s102 in de gemeente Amsterdam. De weg verloopt volgens een west-oostroute en daarna een noord-zuidroute ter lengte van 13 kilometer en is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg. De N202 is in beheer en onderhoud bij de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam.

Routebeschrijving

De N202 ter hoogte van Pont Buitenhuizen.

De N202 start aan de oostkant van het geregelde dubbele T-kruispunt van de Parkweg, Rijksweg en Amsterdamseweg te Velsen-Zuid. Hier telt de N202 2x2 rijstroken. Direct ten oosten hiervan begint de inleiding voor het complexe en drukke kruispunt met de op- en afritten van de A22/A208 welke verbinding geeft richting Beverwijk, Haarlem en de A9 richting het zuidoosten. Dit kruispunt is geregeld met een verkeersregelinstallatie en de enige VRI op de N202 die in eigendom is van de provincie Noord-Holland.

Na het kruispunt loopt de N202 verder richting het oosten met 2x1 rijstroken. Inhalen is daarbij niet toegestaan. Er zijn diverse ongeregelde kruispunten op het traject, met de gemeentelijke milieudienst, de Verkeerscentrale Wijde Blik en Laaglandersluisweg, de Heuvelweg, de Buitenhuizerweg en diverse erfaansluitingen.

De Laaglandersluisweg is een van de toegangen tot het recreatiegebied Spaarnwoude, en wordt ook gebruikt als sluiproute vanuit de nieuwbouwwijk Velserbroek. De Heuvelweg is de tweede toegang voor het recreatiegebied Spaarnwoude, met name voor de populaire skiheuvel en de kanobaan. De Buitenhuizerweg is de derde toegang voor het recreatiegebied waarmee een camping en een golfbaan bereikt kunnen worden.

Vervolgens wordt het Zijkanaal C gepasseerd door middel van een beweegbare brug, waarna men naar de Zijkanaal C-weg kan afslaan. Hier kan men richting Spaarndam rijden of de Pont Buitenhuizen pakken over het Noordzeekanaal naar Assendelft, de N246 en de N516. Na het kruispunt volgt nog een kruispunt met de Machineweg, waarna de N202 overgaat in een dubbelnummering met de S102 in de gemeente Amsterdam.

De weg buigt daarbij naar het zuiden af waarbij de rijbaan zich splitst in twee gescheiden rijbanen met elk 2 rijstroken. Hier voert de dubbelnummering door het zwaar industriële westelijk havengebied van de gemeente Amsterdam waarbij men enkele voorrangskruispunten tegenkomt. Na 1 kilometer buigt de weg naar het oosten af, waarna een belangrijk geregeld kruispunt volgt met de Ruigoordweg waar de weg tevens afbuigt naar het zuidoosten waarna een geregeld kruispunt volgt met de Kograweg. Aan de noordoostzijde van de weg bevindt zich een groot olietankopslagterrein.

Even verderop volgt een geregeld kruispunt met de weg Heining, waar men richting Halfweg en Spaarnwoude kan, waarna de dubbelnummering op de geregelde aansluiting met Dortmuiden eindigt. De s102 wordt daarna de doorgaande richting met 2x2-rijstroken, de N202 slaat hier af naar het zuiden over de weg Dortmuiden. Even ten zuiden van de s102 eindigt de N202 op de aansluiting IJmuiden op de A5.

Geschiedenis

A22 - Buitenhuizen

Na aanleg van het Noordzeekanaal in de jaren zeventig van de negentiende eeuw werd aan de zuidkant van het kanaal niet direct een doorgaande weg aangelegd. Wel lagen er langs het kanaal grindpaden. Vanwege de gewenste verbreding van het kanaal van 100 naar 150 meter, welke vooral aan de zuidzijde van het kanaal zou moeten plaatsvinden, was het tevens wenselijk een nieuwe, betere weg langs het kanaal aan te leggen. In de jaren dertig van de twintigste eeuw is begonnen met een verharde weg die een verbinding moest gaan vormen tussen Velsen en Amsterdam. Het eerste deel ervan, tussen Velsen en Zijkanaal C nabij Buitenhuizen werd geopend in april 1931.[1] Ter plekke werd een nieuwe ophaalbrug gebouwd om Zijkanaal C te kunnen passeren.

De N202 was lange tijd in eigendom van Rijkswaterstaat, aangezien het gewoon was dat beheerders van waterwegen de langsliggende verkeerswegen ook in eigendom hadden. Met ingang van 1 januari 1993 is het wegvak overgedragen aan de provincie Noord-Holland, in het kader van de Operatie Brokx-droog, welke aan de basis stond van de Wet Herverdeling Wegenbeheer.

In het kader van het Duurzaam Veilig-beleid heeft de weg enkele kleine wijzigingen ondergaan zoals het aanbrengen van markering conform de essentiële herkenbaarheidskenmerken, het verwijderen van rechtsafstroken, het reconstrueren van het kruispunt met de Heuvelweg en in relatie hiermee het afsluiten van het kruispunt met de Genieweg, en reconstructie van het kruispunt met de Buitenhuizerweg en in relatie hiermee het afsluiten van de 2e aansluiting met de Buitenhuizerweg.

In latere jaren is de brug over het Zijkanaal C vervangen door een iets zuidelijker, en hoger gelegen brug waardoor de brug minder vaak open hoeft voor het waterverkeer.

In verband met de dagelijkse congestie op het kruispunt van de N202 met de op- en afritten van de A22/N208 werden in circa 2003 de relaties Velsen -> A22-noord en Velsen -> N202-oost losgekoppeld van elkaar. Hierdoor kon een sterk verbeterde verkeersregeling ontworpen worden met een fors hogere doorstroming. Deze oplossing is min of meer tijdelijk, daar men sinds 2008 plannen maakt om het aantal opstelstroken fors uit te breiden.

Vanaf november 2011 is het kruispunt N202 op- en afritten met de A22/N208 omgebouwd naar een min of meer permanente vorm. De relatie Velsen -> A22-zuid (ri. Amsterdam) is omgebouwd naar een vrije rechtsaffer en de relatie Velsen -> A22-noord heeft ook een vrije rechtsaffer gekregen, alleen bij het laatste deelkruispunt (omdat de relatie N202-oost -> A22-zuid nog conflicterend is), waardoor dus een semi-vrije rechtsaffer is ontstaan. De relatie Afrit A22/N208 heeft een extra opstelstrook linksaf richting IJmuiden gekregen, dat het hardst nodig was. De verwachting is dat daarmee de doorstroming de aankomende 10 - 15 jaar gegarandeerd is.

Buitenhuizen - A5

Een doorgaande verbinding tussen Zijkanaal C nabij Buitenhuizen en Amsterdam werd geopend in de jaren dertig. Meer in het bijzonder werd de aanleg van het wegvak tussen Zijkanaal C en de (toenmalige) Nieuweweg in de Grote IJpolder nabij de Hemweg in het huidige westelijk havengebied van Amsterdam aanbesteed in 1932. Deze weg opende op 25 september 1934 en kreeg de categorisering Iste klasse.

In verband met de aanleg van de Afrikahaven in het Westelijk Havengebied van Amsterdam begin jaren 2000, werd de N202 onderbroken tussen de Machineweg en de Kopraweg. Daarop is de N202 omgelegd ten zuiden en westen van de Afrikahaven met 2x2 rijstroken door de gemeente Amsterdam en is deze omgedoopt in de s102. Het N202-wegvak genaamd Ruigoordweg is daarmee voor het doorgaande verkeer buiten gebruik gesteld, waardoor de N202 in een vloeiende lijn overgaat in de S102 op de gemeentegrens met Amsterdam. Voor de vloeiende aansluiting van de N202 op de S102 werd circa in 2005 nog een nieuwe vaste brug gebouwd bij de Machineweg, die het mogelijk maakte om de scherpe bocht bij het gemaal Buitenhuizen te omzeilen.

In het kader van de aanleg van de autosnelweg A5 (Westrandweg) tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Coenplein is op de nieuwe aansluiting IJmuiden van de A5 de N202 aangegeven. De gemeente Amsterdam heeft er daarmee ook voor gekozen de N202 vanaf de overgang provincie-gemeente (van N202 naar s102) de N202 te continueren naar de aansluiting op de A5, waardoor een dubbelnummering is ontstaan met de s102 over een groot deel van de route. Bijzonder hieraan is dat enkele jaren geleden de aanduiding van de N202 juist is ingekort en verwijderd op gemeentelijk grondgebied van Amsterdam in verband met de aanleg van de Afrikahaven, en nu dus weer terug is gekomen.

Toekomst

Er zijn vooralsnog geen plannen bekend voor de N202.

Verkeersintensiteiten

Dagelijks komt tijdens de ochtendspits enige congestie voor bij de op- en afritten met de A22/A208. De afrijcapaciteit op de N202 is in de ochtendspits lager dan verwacht mag worden, dit heeft met name te maken met het informele voorrangsgedrag bij de Milieudienst IJmond en Laaglandersluisweg en door het trage inrijden van zwaarverkeer naar de Milieudienst IJmond.

Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten[2].

Telpunt 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rijksweg A22 – Zijkanaal C (Buitenhuizen) 12.835 12.732 12.732 12.039 11.722 11.414 10.638 10.414 10.334 10.777 10.119 10.622 11.027
Zijkanaal C – Machineweg (Amsterdam) 11.362 11.736 10.906 10.930 10.436 10.144 9.494 9.265 9.157 9.594 9.063 9.845 10.148

Externe links

Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad

  1. De Tijd 23 april 1931
  2. Provincie Noord-Holland, Servicepunt Wegen en Vaarwegen