N203 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Ga naar: navigatie, zoeken
NLN203.svg
N203 NL map.png
N203
Begin Wormerveer
Einde Alkmaar
Lengte 18 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

S152.svg → Zaanstad-Zuid

VRI zwart.svg Aansluiting Krommenie NLN246.svg NLN008.svg → Beverwijk / Alkmaar


NLN203.svg NLN008.svg

Brug.svg Brug Krommenie Riviersymbool.svg Nauernaschevaart

Znak d42.svg Krommenie

VRI zwart.svg Assendelft/Krommenie-Oost

VRI zwart.svg Krommenie-Centrum/station

VRI zwart.svg Zaanstad-Saendelft/Krommenie-West

VRI zwart.svg Busch en Dam

VRI zwart.svg Aansluiting Uitgeest NLA009.svg → Beverwijk / Alkmaar


NLN203.svg

VRI zwart.svg Uitgeest

VRI zwart.svg NLN513.svg → Castricum - Bakkum

Znak d42.svg Limmen

Znak d42.svg Heiloo

VRI zwart.svg NLN009.svg → Den Helder / Heerhugowaard

De N203 is een niet-autosnelweg vanaf de Wandelweg te Wormerveer naar de N513 bij Limmen/Castricum, in de provincie Noord-Holland. Onduidelijk is of het wegdeel Castricum - Alkmaar nog officieel N203 is of niet. Als dit wegvak wordt meegerekend dan is de N203 circa 18 kilometer in lengte. De N203 is een provinciale weg (Wandelweg - N513) en gemeentelijke weg (N513 - Alkmaar). Over het volledige deel is de N203 gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg.

Routebeschrijving

Wormerveer - Limmen

Na het passeren van de Stationsstraat in Wormerveer start het beheer van de N203 bij de provincie Noord-Holland, waar de weg alleen administratief bekend is. Op de bewegwijzering wordt nog het stadsroutenummer 152 aangeduid. Voor een kort gedeelte is de weg nog 2x1. Even na het verlaten van Wormerveer wordt de weg weer 2x2 rijstroken, waar ook weer een maximumsnelheid van 70 km/h geldt. Er volgen dan diverse gelijkvloerse kruisingen, waarna na een honderdtal meters een groot geregeld kruispunt in zicht komt met de N246/N8. Hier begint de aanduiding op de bewegwijzering van de N203. De N246 gaat hier haaks over de N203 en de spoorlijn heen, waarbij de N246 met een halfklaverbladaansluiting aansluit op de N203. De weg passeert vervolgens de Nauernasche Vaart met een beweegbare brug, waarna Krommenie wordt aangedaan. Aan de zuidkant ligt het fabrieksterrein van een bekende linoleummaatschappij.

Vlak voor de eerste geregelde kruising in Krommenie gaat de snelheid terug naar 50 km/h. Vanaf dat punt is in de ochtendspits en avondspits een groene golf actief over 3 kruispunten. Dit is ingesteld om optrekkend, remmend en stilstaand verkeer in Krommenie te beperken. Binnen deze zone passeert men het station Krommenie-Assendelft, en tevens de kruispunten met de Iepenstraat en Rosariumlaan. Hierna verlaat men de bebouwde kom van de gemeente Zaanstad en wordt de maximumsnelheid 80 km/h. Kort daarna komt er een verkeerslichtenkruising met de Busch en Dam. Hierna rijdt men volledig door het open landschap van Noord-Holland. Na enkele honderden meters volgt dan een dubbel kruispunt met de op- en afritten van de autosnelweg A9.

Daarna versmalt de weg naar 2x1 rijstroken en wordt de maximumsnelheid 50 km/h, en bereikt men de plaats Uitgeest. Even voor het enige geregelde kruispunt wordt de weg tijdelijk 2x2 rijstroken, om meer doorvoercapaciteit te bieden bij het verkeerslicht. Vervolgens verlaat men de bebouwde kom van Uitgeest en buigt de weg af naar het noorden. De weg draait van de spoorlijn af. Over een afstand van circa 4 kilometer rijdt men in het open landschap, waarna het provinciale einde in zicht komt, op het kruispunt met de N513.

Geschiedenis

Amsterdam - Limmen

De eerste plannen voor een autoverbinding tussen het Noordzeekanaal en Alkmaar ontstonden in 1919. Het was de toenmalige hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland, Reigersman, die met de plannen hiervoor kwam. Het plan voor deze verbinding werd opgenomen in het Primaire Wegenplan uit 1925, dat later vervangen werd door het Provinciaal Beheersplan.

De eerste plannen gingen uit van een tracé van Hembrug naar de Guisweg in Zaandijk, daarna over de Guisweg naar Westzaan en de Communicatieweg naar Heemskerk en vervolgens over de Tolweg naar Beverwijk tot aan de Rijksweg Haarlem - Alkmaar. Na bemoeienis van de gemeenten in de Zaanstreek, en Amsterdam en Alkmaar werd het geplande tracé verlegd volledig langs de spoorbaan, ook tussen Uitgeest en Castricum. Dat laatste tracé is er na diverse overleggen met het Rijk en de gemeente Castricum nooit gekomen, en werd daarom verlegd naar een meer noordelijker tracé richting Limmen.

De uitvoer van de werkzaamheden startte begin jaren 30. Op 31 januari 1934 werd het volledige traject opengesteld met 2 rijstroken.

In de jaren 1960 kwamen er stemmen op om de Provinciale Weg te verbreden naar 2x2 rijstroken in de huidige gemeente Zaanstad. Dit werd in dat decennium uitgevoerd en voltooid in 1969.

Limmen - Alkmaar

Van dit gedeelte is vrij weinig informatie bekend. Degene die meer informatie heeft over de geschiedenis van dit wegvak wordt dan ook van harte uitgenodigd om zijn/haar kennis aan dit artikel toe te voegen.

Vooralsnog is bekend dat dit gedeelte onderdeel uitmaakte van de historische verbinding Haarlem - Alkmaar - Den Helder, en dat het een rijksweg was. Door de aanleg van de autosnelweg A9 werd dit gedeelte van minder belang voor het doorgaande verkeer, en overgedragen aan de gemeenten langs het traject.

Recente aanpassingen

Enkele kleinere projecten werden in de jaren 2000 en 2010 uitgevoerd:

 • aanleg verkeersregelinstallatie met de Busch en Dam omwille van de verkeersveiligheid in 2002
 • reconstructie stationsomgeving Uitgeest, met aanleg van fietstunnel onder de N203 en autotunnel onder de spoorlijn, van 2003 tot 2006
 • kleine infrastructurele maatregelen en het instellen van een groene golf tijdens de spitsen in de bebouwde kom van Krommenie, in 2008

Vergroting capaciteit Uitgeest

De provincie Noord-Holland heeft 2 projecten in Uitgeest in 2010 uitgevoerd.

 • Ten eerste is er het project voor de aanpassing van de rijstrookconfiguratie voor de westelijke aansluiting met de A9. Plannen gaan uit van een extra rijstrook linksaf vanaf Uitgeest naar de A9-zuid, waardoor tevens een rijstrook van de rechtdoorrichting verwijderd zal moeten worden. Dit project is uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2010.
 • Het andere project in Uitgeest is de uitbreiding van de capaciteit op de kruising met De Kleis. Plannen gaan uit van uitbreiding van het aantal rijstroken vanuit Heemskerk, vanuit de tunnel De Kleis. Er zal een extra rechtsaffer bijkomen. Dit project is in september 2010 uitgevoerd.

Omlegging N203 Uitgeest

De gemeente Castricum verlegt de N203 aan de zuidkant van Uitgeest, waar voorheen een fabrieksterrein lag. Op de vrijgekomen ruimte wordt dan woningbouw gepleegd. In een aantal maanden in 2011 zijn de voorbereidingen uitgevoerd, waarna de omlegging heeft plaatsgevonden van 21 oktober tot 24 oktober 2011. De N203 is hierbij met slechts 2x1-rijstroken gehandhaafd over een nieuw, zuidelijker tracé direct langs het spoor Amsterdam - Alkmaar.

Extra linksafstrook N246

De Zaanbrug in Wormerveer wordt in 2015 vervangen. Daarvoor zijn diverse doorstromingsmaatregelen bedacht die het verkeer in de wijde regio soepel moeten laten lopen. Een van de onderdelen is een extra linksafstrook op het westelijke kruispunt van de N203 met de N246, in de richting van Uitgeest naar Amsterdam. Tijdens het groot onderhoud aan de N246 in oktober en november 2014 is daarvoor in een eerste fase de toerit naar de N246 verbreed naar 2 rijstroken, waar het verkeer nog niet van kon profiteren. Van 7 juli 2014 tot 18 juli 2014 is in een tweede fase gewerkt aan het daadwerkelijk verbreden van de linksaffer naar 2 rijstroken. De extra rijstrook is in de middenberm aangelegd.

Stadsroutes Zaanstad

In juli 2014 heeft de gemeente Zaanstad stadsroutes uitgerold over haar wegennet in de nummering S150 - S156. Daarbij is de N203, die voorheen vanaf de Hempont in Amsterdam bij Hembrug startte en helemaal doorliep naar de N9 bij Alkmaar, ingekort. De N203 start nu op de bewegwijzering op de dubbelnummering met de N8 ten westen van Wormerveer. Administratief start de N203 nog bij de Wandelweg in Wormerveer waar de provincie Noord-Holland het wegbeheer verzorgt.

Versmalling wegvak Wormerveer - N246

De provincie Noord-Holland heeft plannen uitgevoerd om de Wandelweg (tussen Wormerveer en de N246) over de volle lengte met 2x1 rijstroken uit te voeren, waar er voorheen nog deels 2x2-rijstroken lagen. Deze versmalling heeft meerdere doelen gehad:

 • verbetering verkeersveiligheid
 • verlaging geluidsbelasting
 • besparing kosten onderhoud

Het wegvak is niet druk te noemen, en kan daarom met 2x1 rijstroken goed uit de voeten. Tevens is met het verminderen van het aantal rijstroken bespaard op kosten van onderhoud van ongebruikt asfalt, en is de snelheid omlaag gegaan door het aangepaste wegbeeld. De maximumsnelheid is verlaagd van 70 km/h naar 50 km/h.

Eind 2009 werd bij asfalteringswerkzaamheden rond de aansluiting met de N246 geconstateerd dat het asfalt van de zuidelijke rijbaan er erg slecht aan toe was. Men heeft toen besloten de meest zuidelijke rijstrook van de zuidelijke rijbaan direct af te sluiten in afwachting van de definitieve plannen.

In het project zat tevens het maken van een fietsoversteek aan de oostzijde van de aansluiting met de N246, waardoor er een fietsverbinding is ontstaan tussen de N203 en de Kerkstraat in Krommenie. Deze fietsoversteek is uitgevoerd in de vorm van een tunnel, waardoor langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer elkaar niet meer in de weg zit en een veilige oversteek is ontstaan. De fietsoversteek aan de westzijde van de aansluiting N203/N246 is daarmee verdwenen, waarmee de capaciteit voor gemotoriseerd verkeer iets is toegenomen.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd tussen juli 2015 en 25 juli 2016.

Toekomst

Vervanging brug Krommenie

De provincie Noord-Holland vervangt de brug over de Nauernasche Vaart bij Krommenie, even ten westen van de compacte en complexe aansluiting met de N246. Hier ligt een dubbele brug, met op beide bruggen 2 rijstroken voor gemotoriseerd verkeer. Op de zuidelijke brug ligt tevens een in tweerichtingen bereden fietspad. De bruggen vormen een schakel in de onderliggende, maar vooralsnog primaire verbinding tussen de A8 en de A9 en zijn om die reden overbelast met een kleine 40.000 voertuigen per dag over voornamelijk enkelstrooks verbindingswegen. Tussen 2017 en 2018 worden de werkzaamheden uitgevoerd, waarbij er voor het gemotoriseerd verkeer altijd de volledige capaciteit beschikbaar blijft op een twee-wekenafsluitingen na. Het langzaam verkeer dient zo lang de werkzaamheden duren een omleiding te volgen.

Weggebruik

Het drukste wegvak is de traverse door Krommenie, dat vanwege het ontbrekende deel van de A8-A9-verbinding hoge intensiteiten verwerkt. Na de openstelling van de extra capaciteit bij de Coentunnel in 2013/2014 en de A8 is de verwachting dat dit wegvak grote congestie zal vertonen.

Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten. Telpunten:

 1. Stationsstraat - N246 Provincialeweg
 2. N246 Provincialeweg - Vlietsend / Dorpsstraat
 3. Vlietsend / Dorpsstraat - Rosariumlaan
 4. Rosariumlaan - Busch en Dam / Genieweg
 5. Busch en Dam / Genieweg - Rijksweg A9
 6. Rijksweg A9 - Geesterweg
 7. Geesterweg - N513 Provincialeweg
Telpunt 1 2 3 4 5 6 7
2007 15.687 37.641 35.298 33.777 32.879 22.106 19.741
2008 14.636 38.706 36.466 34.918 35.507 26.041 19.799
2009 15.099 39.814 37.054 35.553 35.454 23.052 20.757

Bron: Provincie Noord-Holland, Servicepunt Wegen en Vaarwegen

Externe links

Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N302

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad