N203 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N203
Begin Wormerveer
Einde Alkmaar
Lengte 18 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

→ Zaanstad-Zuid

Aansluiting Krommenie → Beverwijk / AlkmaarBrug Krommenie Nauernaschevaart

Krommenie

Assendelft/Krommenie-Oost

Krommenie-Centrum/station

Zaanstad-Saendelft/Krommenie-West

Busch en Dam

Aansluiting Uitgeest → Beverwijk / AlkmaarUitgeest

→ Castricum - Bakkum

Limmen

Heiloo

→ Den Helder / Heerhugowaard

De N203 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Noord-Holland. De N203 verloopt vanaf de Wandelweg te Wormerveer naar de N513 bij Limmen/Castricum. Feitelijk loopt de N203 nog verder door tot aan de aansluiting met de N9 bij Alkmaar. Behalve aan beide 'uiteinden' van dit wegvak wordt het wegnummer N203 ter plekke echter niet gebruikt. Als dit wegvak wordt meegerekend dan is de N203 circa 18 kilometer in lengte.

Routebeschrijving

Wormerveer - Limmen

N203 tussen Uitgeest en Limmen

Na het passeren van de Stationsstraat in Wormerveer start het beheer van de N203 bij de provincie Noord-Holland, waar de weg alleen administratief bekend is. Op de bewegwijzering wordt met het Zaanse stadsroutenummer 152 aangeduid. Voor een kort gedeelte is de weg nog 2x1. Even na het verlaten van Wormerveer wordt de weg weer 2x2 rijstroken, waar ook weer een maximumsnelheid van 70 km/h geldt. Er volgen dan diverse gelijkvloerse kruisingen, waarna na een honderdtal meters een groot geregeld kruispunt in zicht komt met de N246/N8. Hier begint de aanduiding op de bewegwijzering van de N203. De N246 gaat hier haaks over de N203 en de spoorlijn heen, waarbij de N246 met een halfklaverbladaansluiting aansluit op de N203. De weg passeert vervolgens de Nauernasche Vaart via de beweegbare brug Krommenie, waarna Krommenie wordt aangedaan. Aan de zuidkant ligt het fabrieksterrein van een bekende linoleummaatschappij.

Vlak voor de eerste geregelde kruising in Krommenie gaat de snelheid terug naar 50 km/h. Vanaf dat punt is in de ochtendspits en avondspits een groene golf actief over 3 kruispunten. Dit is ingesteld om optrekkend, remmend en stilstaand verkeer in Krommenie te beperken. Binnen deze zone passeert men het station Krommenie-Assendelft, en tevens de kruispunten met de Iepenstraat en Rosariumlaan. Hierna verlaat men de bebouwde kom van de gemeente Zaanstad en wordt de maximumsnelheid 80 km/h. Kort daarna komt er een verkeerslichtenkruising met de Busch en Dam. Hierna rijdt men volledig door het open landschap van Noord-Holland. Na enkele honderden meters volgt dan een dubbel kruispunt met de op- en afritten van de autosnelweg A9.

Daarna versmalt de weg naar 2x1 rijstroken en wordt de maximumsnelheid 50 km/h, en bereikt men de plaats Uitgeest. Even voor het enige geregelde kruispunt wordt de weg tijdelijk 2x2 rijstroken, om meer doorvoercapaciteit te bieden bij het verkeerslicht. Vervolgens verlaat men de bebouwde kom van Uitgeest en buigt de weg af naar het noorden. De weg draait van de spoorlijn af. Over een afstand van circa 4 kilometer rijdt men in het open landschap, waarna het provinciale einde in zicht komt, op het kruispunt met de N513.

Limmen - Alkmaar

Het wegdeel tussen Limmen en Alkmaar heeft één rijstrook per richting en is ongeveer 7 kilometer lang. Dit wegvak is volledig in gemeentelijk beheer bij de gemeentes Castricum en Heiloo. Hoewel de weg in het verleden gedeeltelijk buiten de bebouwde kom liep, is door het aanpassen van de komgrenzen door de gemeente Heiloo eind jaren negentig het hele wegvak binnen de bebouwde kom komen te liggen. De maximum snelheid is op het hele wegvak 50 km/h.

De weg kent vele kruisingen en erfaansluitingen. Doordat de weg dwars door Limmen en Heiloo loopt en er ter plekke geen andere goed toegankelijke noord-zuidverbindingen zijn, is de weg ter plekke zeer druk en kan hier zelden goed doorgereden worden. Aan beide kanten van de weg ligt op het hele wegvak een vrijliggend fietspad.

Tussen Limmen en Alkmaar wordt de N203 niet bewegwijzerd. Wel is aan beide 'uiteinden', enerzijds ter hoogte van de N513 bij Limmen en anderzijds op de N9 bij Alkmaar, bewegwijzering aanwezig die aangeeft dat het deel tussen Limmen en Alkmaar tot de N203 behoort. Eenmaal op het betreffende wegvak wordt het wegnummer echter niet gecontinueerd.

Classificatie

De N203 is in het kader van duurzaam veilig ingericht als een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/h buiten de bebouwde kom en 50 km/h in de bebouwde kom.

Geschiedenis

Amsterdam - Limmen

De eerste plannen voor een autoverbinding tussen het Noordzeekanaal en Alkmaar ontstonden in 1919. Het was de toenmalige hoofdingenieur-directeur van de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland, Reigersman, die met de plannen hiervoor kwam. Het plan voor deze verbinding werd opgenomen in het Primaire Wegenplan uit 1925, dat later vervangen werd door het Provinciaal Beheersplan.

De eerste plannen gingen uit van een tracé van Hembrug naar de Guisweg in Zaandijk, daarna over de Guisweg naar Westzaan en de Communicatieweg naar Heemskerk en vervolgens over de Tolweg naar Beverwijk tot aan de Rijksweg Haarlem - Alkmaar. Na bemoeienis van de gemeenten in de Zaanstreek, en Amsterdam en Alkmaar werd het geplande tracé verlegd volledig langs de spoorbaan, ook tussen Uitgeest en Castricum. Dat laatste tracé is er na diverse overleggen met het Rijk en de gemeente Castricum nooit gekomen, en werd daarom verlegd naar een meer noordelijker tracé richting Limmen. Iets ten zuiden van de huidige aansluiting met de N513 sloot de N203 aan op de toenmalige Rijksweg Haarlem - Alkmaar.

De uitvoer van de werkzaamheden startte begin jaren 30. Eén van de eerste afgeronde werkzaamheden betrof de aanleg van de Brug Krommenie over de Nauernasche Vaart. Na realisatie van deze brug, werd de brug enige tijd als 'bouwweg' gebruikt voor aanliggende tracédelen. Hiertoe is tijdelijk een smalspoorbaan over de brug gelegd waarover een treintje reed die zand en ander bouwmateriaal aanvoerde.[1] Op 31 januari 1934 werd het volledige traject opengesteld met 2 rijstroken.

In de jaren 1960 kwamen er stemmen op om de Provinciale Weg te verbreden naar 2x2 rijstroken in de huidige gemeente Zaanstad. Dit werd in dat decennium uitgevoerd en voltooid in 1969.

Limmen - Alkmaar

Het wegdeel tussen Limmen en Alkmaar is een onderdeel van de historische verbinding Haarlem - Alkmaar - Den Helder. Ter hoogte van Limmen en Heiloo loopt dit wegvak over een oude strandwal waar al gedurende honderden jaren een doorgaande weg heeft gelopen. Deze weg staat op een kaart van Dou uit 1680 vermeld als ‘Smideswegh' (en ‘Smitsweg’ op de kaart uit circa 1720 van Nicolaas Visscher)[2], maar is waarschijnlijk al veel ouder.

In de Franse tijd liep hier Route Impériale 202 van Amsterdam naar Texel (via Haarlem). In het Rijkswegennet 1821 werd de verbinding Haarlem-Den Helder een Rijksweg van eerste klasse. Het had die status vooral te danken aan de marinehaven van Den Helder. Rond 1850 heeft het Rijk de aloude weg verbeterd. De weg kreeg toen de naam Rijksstraatweg. Tegenwoordig heeft de weg binnen Limmen de naam Rijksweg. Het deel dat door Heiloo loopt heeft op enig moment de naam Kennemerstraatweg gekregen.

Zoals hiervoor al blijkt, is het wegdeel tussen Limmen en Alkmaar gedurende enige tijd een Rijksweg geweest. Rond 1974, ruim 10 jaar nadat enkele kilometers oostelijker de A9 tussen Uitgeest en Alkmaar gereed kwam, is dit wegdeel overgedragen aan de aanliggende gemeentes.[3] Het wegdeel is derhalve nooit in provinciaal beheer geweest.

Recente aanpassingen

Enkele kleinere projecten werden in de jaren 2000 en 2010 uitgevoerd:

  • aanleg verkeersregelinstallatie met de Busch en Dam omwille van de verkeersveiligheid in 2002
  • reconstructie stationsomgeving Uitgeest, met aanleg van fietstunnel onder de N203 en autotunnel onder de spoorlijn, van 2003 tot 2006
  • kleine infrastructurele maatregelen en het instellen van een groene golf tijdens de spitsen in de bebouwde kom van Krommenie, in 2008

Vergroting capaciteit Uitgeest

De provincie Noord-Holland heeft 2 projecten in Uitgeest in 2010 uitgevoerd.

  • Ten eerste is er het project voor de aanpassing van de rijstrookconfiguratie voor de westelijke aansluiting met de A9. Hierbij uit is een rijstrook linksaf vanaf Uitgeest naar de A9-zuid toegevoegd ten koste van een rijstrook van de rechtdoorrichting. Dit project is uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2010.
  • Het andere project in Uitgeest is de uitbreiding van de capaciteit op de kruising met De Kleis. Het aantal rijstroken vanuit Heemskerk, vanuit de tunnel De Kleis is uitgebreid. Er is een extra rechtsafstrook toegevoegd. Dit project is in september 2010 uitgevoerd.

Omlegging N203 Uitgeest

De gemeente Uitgeest heeft de N203 aan de zuidkant van Uitgeest ongeveer 40 tot 50 meter naar het zuiden verlegd direct langs het spoor Amsterdam - Alkmaar. Voorheen lag tussen het spoor en de N203 een fabrieksterrein. Nadat de fabriek is weggehaald kon de weg iets naar het zuiden worden verlegd waardoor ruimte ontstond voor woningbouw tegen de bestaande bouw van Uitgeest aan. In een aantal maanden in 2011 zijn de voorbereidingen uitgevoerd, waarna de omlegging heeft plaatsgevonden van 21 oktober tot 24 oktober 2011. De N203 is hierbij met slechts 2x1-rijstroken gehandhaafd waarbij wel een aantal scherpe knikken zijn aangelegd.

Extra linksafstrook N246

De Zaanbrug in Wormerveer wordt in 2015 vervangen. Daarvoor zijn diverse doorstromingsmaatregelen bedacht die het verkeer in de wijde regio soepel moeten laten lopen. Een van de onderdelen is een extra linksafstrook op het westelijke kruispunt van de N203 met de N246, in de richting van Uitgeest naar Amsterdam. Tijdens het groot onderhoud aan de N246 in oktober en november 2014 is daarvoor in een eerste fase de toerit naar de N246 verbreed naar 2 rijstroken, waar het verkeer nog niet van kon profiteren. Van 7 juli 2014 tot 18 juli 2014 is in een tweede fase gewerkt aan het daadwerkelijk verbreden van de linksaffer naar 2 rijstroken. De extra rijstrook is in de middenberm aangelegd.

Stadsroutes Zaanstad

In juli 2014 heeft de gemeente Zaanstad stadsroutes uitgerold over haar wegennet in de nummering S150 - S156. Daarbij is de N203, die voorheen vanaf de Hempont in Amsterdam bij Hembrug startte en helemaal doorliep naar de N9 bij Alkmaar, ingekort. De N203 start nu op de bewegwijzering op de dubbelnummering met de N8 ten westen van Wormerveer. Administratief start de N203 nog bij de Wandelweg in Wormerveer waar de provincie Noord-Holland het wegbeheer verzorgt.

Versmalling wegvak Wormerveer - N246

De provincie Noord-Holland heeft plannen uitgevoerd om de Wandelweg (tussen Wormerveer en de N246) over de volle lengte met 2x1 rijstroken uit te voeren, waar er voorheen nog deels 2x2-rijstroken lagen. Deze versmalling heeft meerdere doelen gehad:

  • verbetering verkeersveiligheid
  • verlaging geluidsbelasting
  • besparing kosten onderhoud

Het wegvak is niet druk te noemen, en kan daarom met 2x1 rijstroken goed uit de voeten. Tevens is met het verminderen van het aantal rijstroken bespaard op kosten van onderhoud van ongebruikt asfalt, en is de snelheid omlaag gegaan door het aangepaste wegbeeld. De maximumsnelheid is verlaagd van 70 km/h naar 50 km/h.

Eind 2009 werd bij asfalteringswerkzaamheden rond de aansluiting met de N246 geconstateerd dat het asfalt van de zuidelijke rijbaan er erg slecht aan toe was. Men heeft toen besloten de meest zuidelijke rijstrook van de zuidelijke rijbaan direct af te sluiten in afwachting van de definitieve plannen.

In het project zat tevens het maken van een fietsoversteek aan de oostzijde van de aansluiting met de N246, waardoor er een fietsverbinding is ontstaan tussen de N203 en de Kerkstraat in Krommenie. Deze fietsoversteek is uitgevoerd in de vorm van een tunnel, waardoor langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer elkaar niet meer in de weg zit en een veilige oversteek is ontstaan. De fietsoversteek aan de westzijde van de aansluiting N203/N246 is daarmee verdwenen, waarmee de capaciteit voor gemotoriseerd verkeer iets is toegenomen.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd tussen juli 2015 en 25 juli 2016.

Toekomst

Vervanging brug Krommenie

De provincie Noord-Holland heeft plannen de brug Krommenie over de Nauernasche Vaart bij Krommenie te vervangen. De verwachting is dat de werkzaamheden vanaf 2025 worden uitgevoerd.

Stationsgebied Uitgeest

In Uitgeest loopt de N203 binnen de bebouwde kom in een corridor tussen een spoorlijn en een woonwijk. De gemeenteraad van Uitgeest heeft op 25 januari 2018 unaniem de visie 'Stationsomgeving Uitgeest' vastgesteld. Dat is een toekomstbeeld van de gewenste ontwikkelingen op en rond het NS-station van Uitgeest en de directe omgeving. Naar aanleiding van de visie is onder meer onderzocht of het verleggen en afwaarderen van de N203 kansrijk is dan wel dat de N203 ter hoogte van Uitgeest overkapt kan worden. Beide scans boden echter onvoldoende vertrouwen voor een vervolgonderzoek.

Aanpassing vanwege nieuwe aansluiting A9 bij Heiloo

Aan de zuidkant van Heiloo, nabij Limmen, zal een nieuwe aansluiting op de A9 worden gemaakt. Vanaf deze aansluiting zal een nieuwe verbindingsweg worden aangelegd op de plaats van de huidige Lagelaan. Deze weg, die mogelijk ook Lagelaan zal heten, zal met 2x2 rijstroken aansluiten op de N203. Hiertoe wordt de bestaande kruising gereconstrueerd en worden omgebouwd naar een VRI kruising. Een rotonde op deze plek wordt niet wenselijk geacht vanwege de te grote hoeveelheid verkeer die op die plek wordt verwacht. Verder zal de aansluiting van de Kapelweg, die ongeveer 100 meter ten noorden van de Lagelaan aansluit op de N203, vervallen.

Herinrichting volledige in Limmen gelegen wegdeel

De gemeente Castricum heeft in 2023 en 2024 het volledige wegdeel van de N203 dat in Limmen is gelegen, vanaf de Zeeweg tot aan de gemeentegrens met Heiloo, herinrgericht. Begin 2019 zijn participatietrajecten opgestart voor bewoners en bedrijven. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 december 2020 het Definitieve Ontwerp van de Rijksweg vastgesteld. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het voorzien van de rijbaan van een overrijdbare middengeleider van 0,50 meter breed, de aanleg van diverse uitritconstructies bij aansluitende zijwegen, de verbreding van fietspaden en het op meer plekken verbeteren van de mogelijkheden om over te steken door middeneilanden aan te brengen.

Rotonde bij kruising met Visweg in Limmen

De gemeenteraad van de gemeente Castricum heeft in 2018 in een motie het college van B&W gevraagd de kruising van de Rijksweg in Limmen met de Visweg om te bouwen naar een rotonde. Op dit moment wordt deze kruising nog met een VRI geregeld hetgeen geregeld behoorlijk wat vertraging oplevert. Begin 2019 zijn twee varianten voor een rotonde gepresenteerd. Medio 2021 was de verwachting dat de rotonde daadwerkelijk aangelegd zou worden. De aanleg hiervan zou worden meegenomen in het bredere plan het gehele in Limmen gelegen wegdeel van de N203 te verbeteren.

Extra aansluiting bij Castricum

De gemeente Castricum heeft de wens om ongeveer een kilometer ten oosten van de kruising van de N203 met de N513 een nieuwe rotonde aan te leggen in de N203. Deze zou verkeer uit de nabijheid van de sportvelden van sportpark Noordend, alwaar ook een grote middelbare school is gelegen en een nieuw zwembad wordt gebouwd, beter kunnen doen ontsluiten. In maart 2019 is door de provincie echter kenbaar gemaakt dat zij deze extra aansluiting niet ziet zitten. Medio 2021 is door verschillende fracties in de Gemeenteraad van Castricum geopperd een nieuw onderzoek te starten om de wenselijkheid van de rotonde te onderzoeken.

Verkeersintensiteiten

De drukste wegvakken zijn alle wegvakken tussen de N246 en de A9, waaronder de traverse door Krommenie. Voornaamste oorzaak daarvan is het feit dat deze wegvakken tevens het doorgaande verkeer tussen de A8 en A9 verwerken vanwege het ontbreken van een directie verbinding tussen deze wegen.

Ook de wegvakken tussen de A9 en de kruising met de N513 kennen een hoge intensiteit, zeker als bedacht wordt dat deze wegvakken, behoudens opstelstroken bij verkeerslichten in Uitgeest, één rijstrook per richting hebben. Dit deel van de N203 is hiermee één van de drukste 1x2 wegen in Nederland. Op dit wegvak gebeuren daarnaast ook zeer veel (zware) ongevallen, waardoor deze weg als één van de gevaarlijkste van het land wordt beschouwd.[4]

Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten van de Provincie Noord-Holland[5]. Van het gemeentelijke deel van de N203 bij Limmen en Heiloo zijn geen telgegevens beschikbaar.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Stationsstraat Wormerveer N246 op/afrit oostzijde 15.700 14.600 15.100 14.900 14.800 15.200 15.200 15.000 15.000 15.000 14.600 14.600 14.900 13.900 14.000 14.100
N246 op/afrit westzijde Dorpsstraat Assendelft 37.600 38.700 39.800 39.200 39.600 40.800 39.800 39.200 40.900 40.600 41.900 43.100 43.300 38.700 40.700 41.200
Dorpsstraat Assendelft Rosariumlaan Krommenie 35.300 36.500 37.000 36.500 37.500 38.900 38.100 35.400 36.800 40.600 41.000 42.500 42.200 35.000 37.600 38.700
Rosariumlaan Krommenie A9 op/afrit Uitgeest oostzijde 32.900 35.500 35.500 34.900 35.300 36.700 36.000 35.700 38.300 40.700 38.600 39.500 40.900 35.800 38.200 39.100
A9 op/afrit Uitgeest oostzijde A9 op/afrit Uitgeest westzijde 26.400 27.100 23.100 23.000 24.000 23.800 25.000 25.400 25.400 26.300 32.000 32.700 34.200 29.000 30.900 31.700
A9 op/afrit Uitgeest westzijde Geesterweg Uitgeest 22.100 26.000 23.100 22.400 22.000 20.800 22.300 23.400 23.700 24.400 24.600 25.600 26.000 23.100 23.900 24.600
Geesterweg Kruising N513 (Zeeweg) bij Limmen 19.700 19.800 20.800 20.200 21.100 19.900 20.100 21.200 21.200 21.900 22.000 22.500 22.400 20.500 21.500 22.100

Externe links

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad