N205 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N205
Begin Haarlem
Einde Nieuw-Vennep
Lengte 21 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Haarlem

Heemstede / IJmuiden

Buitenrustbruggen Spaarne

Ringvaart Haarlemmermeer

Rottepolderplein

-Zuid

→ Haarlem / Badhoevedorp

Stelling → Vijfhuizen

Verbindingsweg → , Hoofddorp

Nieuwe Bennebroekerweg → Hoofddorp-Zuid

Noordelijke Randweg → Nieuw-Vennep

→ Hillegom /

De N205 is een niet-autosnelweg en loopt van de N208 bij Heemstede tot de N207 bij Nieuw-Vennep in de provincie Noord-Holland. De weg loopt eerst volgens een west-oostroute en daarna volgens een noord-zuidroute en is gedeeltelijk gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg en gedeeltelijk als stroomweg. De N205 is in beheer en onderhoud bij de gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland.

Routebeschrijving

De fietsbrug in de Geniedijk met de N205 ter hoogte van Vijfhuizen, met rechts de Zuidtangent-busbaan. Van een afstand moet de brug er uit zien als een tulp, refererend aan de Floriade-tentoonstelling die in 2002 is gehouden.

Haarlem

De N205 start in Haarlem nabij de gemeentegrens met Heemstede met 2x2 rijstroken, op het geregelde T-kruispunt waar de provinciale N208 samenkomt met de gemeentelijke N208 (richting zuiden, gemeente Heemstede) en de gemeentelijke N205 (richting noorden, gemeente Haarlem). Iets ten noorden van dit T-kruispunt ligt een volgend T-kruispunt waar de N205 rechtsaf slaat richting oosten over de Spanjaardslaan met 2x2 rijstroken. Beide kruispunten zijn met elkaar gekoppeld. Aan het eind van de Spanjaardslaan volgt een derde T-kruispunt, alweer geregeld met verkeerslichten, waar de N205 alweer met 2x2 rijstroken richting noorden afslaat. Richting zuiden kan men naar de Heemsteedse Dreef richting de N201. Doordat de dagelijkse hoofdstroom met name de N205 volgt, zijn hier de kruispuntvormgevingen en verkeersregelingen op aangepast, waardoor de doorvoercapaciteit zeer hoog is en het verkeer zelfs in de spits nog redelijk goed verwerkt kan worden.

Richting noorden gaat het traject verder over de Fonteinlaan, waarbij de N205 de Haarlemmerhout doorsnijdt, Haarlems oudste stadsbos met vele monumentale bomen. Even voor de Paviljoenslaan, waar de N205 richting het oosten verder gaat, komt men weer een geregeld kruispunt tegen. Men rijdt voor korte tijd langs de noordkant van de Haarlemmerhout, waarna het geregelde kruispunt met de Kleine Houtweg wordt gepasseerd. Even na dit kruispunt versmalt de N205 naar 1 rijstrook. Daarna is gevoelsmatig het mooiste deel vanaf de start van de route voorbij.

Even later buigt de weg licht richting noorden af, waarna voor korte tijd langs het Spaarne wordt gereden. Ook richting zuiden is de weg nu 1 rijstrook. Na een tiental meters wordt de weg alweer 2x2 rijstroken, buigt de weg richting oosten af, passeert deze het Spaarne door middel van de Buitenrustbruggen en passeert men daarbij nog 2 geregelde kruispunten. De weg heet hier Schipholweg en wordt nu zeer breed, met in het midden een busbaan. Na een paar honderd meter bereikt men één van Haarlems drukste kruispunten met de Prins Bernhardlaan, waarna men de bebouwde kom van Haarlem verlaat en de provincie het beheer- en onderhoud overneemt van de gemeente. Op het volledige deel in de gemeente Haarlem is een maximumsnelheid van 50 km/h ingesteld.

Haarlem - Rottepolderplein

Bij het verlaten van de bebouwde kom van Haarlem start het stroomweggedeelte van de N205. Hier is de weg een 2x2 autoweg met de bijbehorende snelheid van 100 km/h. Na enige honderden meters passeert men de gemeentegrens van de Haarlemmermeer met een vaste brug over de Ringvaart, waarna aan beide zijden van de weg een tankstation gevestigd is. Kort daarna komt het knooppunt Rottepolderplein in zicht, waar men een keus kan maken om op de weg te blijven rijden waardoor men automatisch de (korte) A205 en daarna de A9 oprijdt, of men kan via een TOTSO de N205 blijven volgen.

Rottepolderplein - Nieuw-Vennep

Hierna volgt een geregeld kruispunt met de N232, waar de N205 tijdelijk 2x3 rijstroken telt. Na dit kruispunt gaat de weg verder als autoweg met een maximumsnelheid 100 km/h, hoewel de weg niet voldoet aan de richtlijnen voor stroomwegen. De weg buigt af naar het zuidwesten en volgt het verkavelingspatroon van de Haarlemmermeer, waarbij men vlak langs de Polderbaan rijdt van de luchthaven Schiphol. Er volgen nog enkele gelijkvloerse kruisingen in het traject, met Vijfhuizen, met de verbindingsweg naar de N201 ten noorden van Hoofddorp en met de Nieuwe Bennebroekerweg ten zuiden van Hoofddorp. Ongelijkvloers kruist men op dit traject de busbaan van de Zuidtangent, de N201 en de Bennebroekerweg. Vanaf 5 juli 2021 zijn op het wegvak tussen de aansluiting met de N232 en de aansluiting met de N201 twee trajectcontroles in werking[1]. Aanleiding hiervoor is dat de gereden snelheid op deze wegvakken relatief hoog is en er in de voorgaande jaren verschillende dodelijke ongevallen hebben plaatsgevonden.

Bij de Nieuwe Bennebroekerweg eindigt het autowegdeel en het 2x2-deel, waarna de weg overgaat in een 2x1-weg 80 km/h. De weg ligt hier op een oor. Er volgt een geregelde kruising met de Noordelijke Randweg van Nieuw-Vennep. Daarna gaat de weg over de Venneperweg heen. Tenslotte eindigt de N205 op de N207 ten westen van Nieuw-Vennep. Hier kan men in zuidoostelijke richting naar Nieuw-Vennep-Zuid en verder richting de A4 of naar het noordwesten richting de N208, Hillegom en Lisse.

Geschiedenis

Tracés Weg Beoosten Haarlem in 1955. Klik op de tekening voor vergroting. Tekening: Rijkswaterstaat. Bron:[2]
Varianten N22 in 1985. Klik op de tekening voor vergroting. Tekening: Rijkswaterstaat. Bron:[3]
Varianten N22 in 1985. Klik op de tekening voor vergroting. Tekening: Rijkswaterstaat. Bron:[4]
Het ontwerp voor het voorkeurstracé van de N22 met de A9 tussen de knooppunten Raasdorp en Rottepolderplein. Klik op de tekening voor vergroting. Tekening: Rijkswaterstaat. Bron:[5]

Haarlem

Het wegenstelsel tussen de N208 en de Schipholweg op de oostelijke grens van Haarlem is over het algemeen aangelegd in de 20e eeuw. Voor de jaren 1930 bestond er in principe alleen nog maar de Spanjaardslaan en de Fonteinlaan, voor de rest was er niks. De Buitenrustbruggen waren er nog niet, en er lagen zelfs geen wegen richting de Haarlemmermeer. De hoofdverbinding was toen de Amsterdamseweg, nu de N200/A200. Het zuidelijke alternatief lag in Heemstede, waar men via een draaibrug op de Kruisweg kon komen, nu de N201. Daarnaast was het nog via omwegen mogelijk, om via de Zomervaart en de Nieuweweg de Haarlemmermeer te bereiken.

In 1935 werd de eerste Buitenrustbrug gebouwd, waardoor een verbinding tussen het Rozenprieel en de Romolenpolder ontstond. De brug sloot aan op de Rustenburgerlaan. Na de Tweede Wereldoorlog begon de uitbreiding van Haarlem aan alle kanten van de stad, tot de jaren 1960 voornamelijk aan de noordkant, daarna in de woonwijk Schalkwijk. Deze woonwijk ligt in het oosten en zuidoosten van de gemeente. In die tijd werd er een zogenaamd Verkeersplan voor Haarlem ontwikkeld, waarmee de structuur voor de doorgaande verbindingen rond Haarlem werd bepaald. In samenwerking met de provincie werd daarmee de Schipholweg aangelegd. De gemeente zorgde voor een deel van circa 1700 meter lang, tussen de Buitenrustbrug en de voormalige Zomerweg. De Zomerweg lag ongeveer ter hoogte van de Prinses Beatrixdreef. Op 9 juli 1954 werd dit weggedeelte feestelijk geopend waarmee de provinciale weg vanaf Amstelveen aan de oostkant van Haarlem werd aangesloten. [6] In de samenwerking met de provincie werd tevens afgesproken dat de weg over uiterlijk 6 jaar zou zijn verdubbeld.

In 1964 werd een nieuwe brug naast de oudere Buitenrustbrug gebouwd. Hierdoor ontstond een goede verbinding met Schiphol en de Gooistreek, Amstelstreek en Vechtstreek. Met de aanleg van de A9 tussen Haarlem-Zuid en Badhoevedorp werd de eerdere afspraak uitgevoerd dat de Schipholweg binnen de gemeentegrenzen tussen de Prins Bernhardlaan en de bruggen door de gemeente over de gehele lengte verdubbeld zou worden, waarna de hoofdroute werd verlegd richting de Fonteinlaan. Dit werk werd uitgevoerd tussen 1960 en 1965.[7]

Tot op heden is dit feitelijk nog steeds de inrichting.

Haarlem - Rottepolderplein

De aanleggeschiedenis van de N205 door de provincie Noord-Holland gaat terug tot voor de Tweede Wereldoorlog. In het toenmalige Primaire Wegenplan, dat nog voor het Provinciale Wegenplan verscheen in 1925, was reeds een verbinding Haarlem - Amstelveen - Diemen (tot aan Rijksweg 1) voorzien, om zo de tijdrovende rit door de bebouwde kom van Amsterdam te mijden. Dit bleek een succes, zelfs zo'n groot succes dat het Rijk decennia later parallel aan en op sommige gedeeltes op de oude verbinding een autosnelweg aanlegde, nu de A9.

In 1936 kon het doorgaande verkeer gebruikmaken van de provinciale verbinding Spieringweg - Diemen. Het gedeelte tussen Haarlem en de Spieringweg ontbrak nog, waardoor het verkeer over de smalle weg langs de Ringvaart de weg naar Haarlem moest zoeken, via de oude en smalle draaibrug ter hoogte van de huidige woonkern Nieuwebrug en dan verder langs de Zomervaart. In 1940 werd met de aanleg gestart van een nieuwe westelijke brug over de Ringvaart van de Haarlemmermeer, om de oude draaibrug die iets ten zuiden hiervan lag te vervangen. Reeds in 1941 was deze betonnen brug feitelijk gereed, maar waren de aansluitende wegen nog niet aangelegd. Deze werkzaamheden werden in 1942 gestaakt op last van de bezetter. In 1946 diende een nieuwe aanbesteding te worden gedaan, zodat met vernieuwde inzet verder gegaan kon worden met de aanleg. In 1948 kon het verkeer gebruikmaken van de verbinding, waarmee eindelijk Haarlem was aangesloten op de nieuwe provinciale weg. Deze aansluiting was nog provisorisch: De provinciale weg liep tot de huidige Fuikvaartweg (waar ooit de spoorlijn van de Haarlemmermeerlijnen lag), en voerde daarna weer langs de Zomervaart naar het centrum. Vervolgens werd in 1954 de provinciale weg verlengd tot de voormalige Zomerweg (die nu niet meer in het landschap te vinden is. De Zomerweg lag ongeveer op de huidige locatie van de Prinses Beatrixdreef). De gemeente Haarlem legde het overige wegdeel aan, tussen de (voormalige) Zomerweg en het Spaarne. Op 9 juli 1954 werd de verbinding feestelijk geopend, waarmee de volledige verbinding Haarlem - Amstelveen - Diemen voltooid was. [8]

In het Haarlemse Verkeersplan uit de jaren 1950 was daarnaast afgesproken dat de Schipholweg uiterlijk 6 jaar later verdubbeld zou zijn. In 1961 werd daarom in samenwerking met Rijkswaterstaat gestart met het aanleggen van een tweede rijbaan tussen de Prins Bernhardlaan in Haarlem en de Spieringweg, als onderdeel van de A9-werken. De verbreding maakte deel uit van een groter plan voor de ontsluiting van Haarlem op het nationale snelwegennet. De Weg Beoosten Haarlem, later de A9, zou daarvoor tussen Velsen en het Rottepolderplein in 1963 openen, maar geldgebrek gooide roet in het eten. Tevens was een doortrekking gepland van de Weg Beoosten Haarlem door het westen van de Haarlemmermeer naar de A44 of de A4 in het zuiden van de Haarlemmermeer.

Naast een verdubbeling van de rijbaan werd een parallelweg ten zuiden van de in verdubbeling zijnde weg gebouwd. Deze parallelweg, de huidige N232, zou aansluiten op het bestaande wegvak Spieringweg - Amstelveen (die heden ten dage ook onderdeel zijn van de N232), zodat deze weg kon dienen als ontsluitingsweg voor de aanliggende percelen en het langzaam verkeer. De verdubbeling met een tweede rijbaan werd in 1966 voltooid, zodat het verkeer van de Prins Bernhardlaan tot de Spieringweg zonder verkeerslichten of kruispunten door kon rijden. Op 8 augustus 1967 werd ook de A9 tussen Haarlem-Zuid en knooppunt Badhoevedorp geopend en werden beide wegvakken aldus opengesteld als autosnelweg. Vooralsnog is het onbekend of het wegvak Prins Bernhardlaan - Spieringweg in 1966 al als autosnelweg opengesteld werd.

De N205 was op dit gedeelte tot circa 2002 als autosnelweg geclassificeerd en droeg het nummer A205. Met de aanleg van de N205 tussen het Rottepolderplein en Nieuw-Vennep en de reconstructie van het knooppunt werden de vluchtstroken verwijderd en werd de weg gecategoriseerd als regionale stroomweg, met de bijbehorende maximumsnelheid van 100 km/h.

Rottepolderplein - Nieuw-Vennep

"Van Stamweg tot Drie Merenweg"

Plannen tot 1960

Voor de Tweede Wereldoorlog waren er reeds plannen om een weg ten oosten van Haarlem aan te leggen. Deze maakte onderdeel uit van een groter plan voor de hierboven genoemde Weg Beoosten Haarlem, die weer deel uitmaakte van het Wegenvraagstuk om Haarlem. Na de Tweede Wereldoorlog werden de plannen verder uitgewerkt. De Provinciale Planologische Dienst zag als beste oplossing voor de verkeersproblematiek in Haarlem een Weg Bewesten Haarlem én een Weg Beoosten Haarlem op de kaarten verschijnen. Beide wegen zouden dicht langs de bebouwde kom moeten lopen om zoveel mogelijk verkeer uit de stad weg te trekken. De gemeente Haarlem en Rijkswaterstaat zagen persoonlijk niets in het tracé voor de oostelijke weg, omdat dit de stadsuitbreiding aan de zuidoostkant van Haarlem (wat het latere Schalkwijk zou worden) zou beperken.

Vele plannen passeerden de revue in de jaren 1950. Rijkswaterstaat ging in tegenstelling tot de provinciale dienst in ieder geval uit van een veel oostelijker tracé tussen de Velsertunnel en de Schipholweg, om daarna door het westelijk deel van de Haarlemmermeer te lopen tot de Geniedijk, daarbij het verkavelingspatroon volgend. Voor het verdere vervolg vanaf de Geniedijk waren meerdere tracévarianten optioneel. Eén variant ging vanaf de Geniedijk over of direct langs de Geniedijk tot de A4, een andere variant volgde het rechte verkavelingspatroon van de Haarlemmermeer tot Hillegom en vanaf daar waren er weer meerdere varianten om naar de A44 of de A4 te lopen. In het Rijkswegenplan 1958 werden vervolgens alle tracés in het westen van de Haarlemmermeer die in goed overleg waren vastgesteld, afgeserveerd en werd de als Rijksweg 6 geplande weg op de kaart in een rechte lijn vanuit de Velsertunnel richting zuiden doorgetrokken naar de A4, waarbij de aansluiting op vrijwel dezelfde locatie als het huidige knooppunt De Hoek gerealiseerd zou worden. Bij de totstandkoming van het 1200 km-plan in 1959 bleef de geplande verbinding tussen de Velsertunnel en de A4 in stand. Desondanks is het nooit tot de realisatie gekomen van het meest zuidelijke gedeelte hiervan, tussen de huidige A9 en de A4 bij Hoofddorp in de vorm zoals destijds bedacht. Een autosnelweg die wel tot uitvoering kwam door het 1200 km-plan was de zuidelijke ring van Amsterdam, de huidige A9, tussen de Schipholweg en de A2.

De Stamweg

In 1966 met het verschijnen van het Structuurschema Hoofdwegennet 1966 veranderden de plannen drastisch en verschenen er zelfs twee min of meer parallel lopende snelwegen door de westelijke Haarlemmermeer op de kaart. Al in 1968, bij de verschijning van het Rijkswegenplan 1968 verdween de dubbeling en bleef er één snelweg over, maar wel een heel bijzondere. Er zou een snelweg moeten komen in het verlengde van de A16 uit Rotterdam, langs Zoeterwoude, door het westen van de Haarlemmermeer en daarna helemaal door naar de oostkant van Alkmaar om te eindigen ten noorden van Heerhugowaard. Deze weg zou de Stamweg worden genoemd, en zou geen op- en afritten krijgen, maar alleen mogelijkheden om van de ene snelweg naar de andere te gaan. Na 1968 werd het erg stil omtrent de Stamweg. De maatschappelijke ontwikkelingen in de jaren '70, onder meer rondom het milieu, zorgden voor de afstel van vele wegenplannen.

Het eerste Structuurschema Verkeer en Vervoer 1979 (SVV) bracht niet veel goeds en verwees grote delen van de Stamweg naar de prullenbak. Van de bijzondere express-snelweg bleven twee wegvakken over, gepland als Rijksweg A22, te weten de afsnijding van de A9 ten oosten van Beverwijk met een nieuwe tunnel onder het Noordzeekanaal en de verbinding van het huidige knooppunt Rottepolderplein tot de A4 ten zuiden van Burgerveen. In beide gevallen ging men niet meer uit van een express-snelweg, maar van een 'gewone' autosnelweg met op- en afritten naar het onderliggend wegennet. Van beide wegvakken bleef alleen het deel ten oosten van Beverwijk over als A9 met de Wijkertunnel als tastbare herinnering aan het groteske Stamwegplan.

Voor het deel tussen knooppunt Rottepolderplein en de A4 bij Burgerveen werd in het SVV gesteld dat het nut bewezen was van deze verbinding omwille van een aantal knelpunten:

Het was niet gewenst de N208 door de Bollenstreek en de A9 door Badhoevedorp te verbreden in verband met de aanwezige bebouwing. Een nieuwe verbinding was noodzakelijk. Naar aanleiding van de opname in het SVV werd er in 1985 een projectnota [9] vastgesteld, die tot doel had de verkeerskundige gevolgen te beschrijven die zouden plaatsvinden bij ongewijzigd beleid en oplossingsvarianten te ontwikkelen die zouden worden beschreven en vergeleken. Uit de nota bleek dat realisatie van enkel de A22 niet alle geschetste problemen zou oplossen, maar dat daarbij ook een aanpassing van het hoofdwegennet bij Badhoevedorp noodzakelijk was. Een combinatie van een autoweg N22 als ontlasting van de Bollenroute en een omlegging van de A9 bij Badhoevedorp leverde wél een oplossing voor beide problemen.

Door de Raad van de Waterstaat werd inmiddels in 1989 dan ook besloten de problematiek op de Bollenroute los te zien van de problematiek op het hoofdwegennet bij Schiphol. Daarnaast bleek dat het autoverkeer veel sneller groeide dan verwacht en werd bij Amsterdam de Westrandweg ontwikkeld. Om praktische redenen werd besloten drie aparte nota's op te stellen waarin drie projecten werden besproken:

 • Hoofdwegennet Regio Schiphol (HRS)
 • Westrandweg Amsterdam (WRW), waaruit de A5 voortkwam
 • N22

De definitieve beslissing voor handhaving van de N22 op het hoofdwegennet werd in 1989 genomen in het beleidsvoornemen van het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV-II), op basis van de genoemde tracébesluiten HRS en WRW. In het SVV-II was het belang van de weg nog minder dan in voorgaande plannen. In de regeringsbeslissing stond de weg nu te boek als "verbinding die geen deel uitmaakt van het HWN, maar waarvan de positie na 2010 later zal worden bezien", wat zoveel betekende als "we voeren de weg nu af van de plannen, maar ooit zullen we er heel, heel misschien nog eens naar kijken". Het was daarmee het definitieve einde van de N22 als rijksweg. In de toelichting op de plankaarten van de regeringsbeslissing werd gesteld dat door de realisatie van de A5 het verkeer zich zou concentreren op de A4, waarmee de N22 geen rijksaangelegenheid meer zou zijn. Het was nu aan de regio om eventueel nog iets te doen met de weg.

De Drie Merenweg

De N205 ter hoogte van de Hoofddorpse nieuwbouwwijk Floriande kijkend richting noorden. Op de achtergrond is de Big Spottershill zichtbaar, het uitzichtpunt op het voormalige Floriadeterrein, waar jaarlijks het dance-evenement Mysteryland plaatsvindt.

De regio protesteerde in eerste instantie tegen het besluit van de minister om de N22 van het hoofdwegennet af te voeren, maar ging uiteindelijk wel de uitdaging aan om de weg in eigen beheer aan te leggen, met financiële steun van het Rijk. Ondanks dat de weg geen nationale betekenis meer had, speelden er toch diverse zaken die de realisatie van de N22 noodzakelijk maakten.

Allereerst bleek dat de bestaande polderwegen in het westen van de Haarlemmermeer in de toekomst onvoldoende het verkeer zouden kunnen verwerken en dat de leefbaarheid onder druk stond op de vele wegen met lintbebouwing. Ten tweede bleek dat in de noordwestelijke helft van de Haarlemmermeer gepland was de vijfde start- en landingsbaan voor de luchthaven Schiphol aan te leggen, waarbij de IJweg en de Vijfhuizerweg doorsneden zouden worden. Ten derde lag er in de regio een grote woningbouwopgave van 15.000 woningen, opgelegd door het Rijk in het kader van de VINEX. In eerste schetsen zou hiervoor het grote gebied ten westen van Hoofddorp en tussen Hoofddorp en Vijfhuizen volledig bebouwd worden. Later is men overgestapt op de sterke-kernentheorie, door bij elke herkenbare woonkern een deel van de opgave aan te leggen. Al doende werden de 15.000 woningen verdeeld over Vijfhuizen (Stellinghof), Hoofddorp (Floriande) en Nieuw-Vennep (Getsewoud). Voor deze woningbouw was een goede ontsluiting noodzakelijk. De vierde en tevens belangrijkste reden voor realisatie van de weg was het besluit van de Tuinbouwraad in september 1994 om de internationale tuinbouwtentoonstelling Floriade 2002 aan de gemeente Haarlemmermeer toe te wijzen.

De provincie ging medio 1994 reeds aan de slag met de MER-procedure voor de totstandkoming van de weg en maakte een begin met de uitwerking van het streekplan Amsterdam-Noordzeekanaalgebied. Eind 1995 werd het voorlopige tracé vastgesteld. Het tracé was gedacht zoveel als mogelijk langs de IJtocht met een directe aansluiting op de A9 tussen de knooppunten Rottepolderplein en Raasdorp. Toen bleek dat deze aansluiting zeer kostbaar werd in verband met benodigde vlechtwerken en parallelbanen, en de vijfde start- en landingsbaan op dit voorkeurstracé zou komen te liggen, besloot de provincie de weg aan te laten sluiten even ten westen van het Rottepolderplein, op de toenmalige A205, nu N205. Nadat in 1996 het tracé via een MER definitief werd vastgesteld, duurde het toch nog tot 16 februari 1998 voordat de financiering rond was. Eind van dat jaar werd met de aanleg begonnen, waarna op 9 juli 2001 het eerste wegvak N201 - Noordelijke Randweg werd opengesteld en in november van dat jaar het wegvak Noordelijke Randweg - N207. In maart 2002 ging uiteindelijk de volledige weg open voor het verkeer.

In totaal kostte de aanleg van de N22 173 mln gulden waarin de provincie 79 mln bijdroeg, het Rijk 65 mln, de gemeente Haarlemmermeer 15 mln en de luchthaven Schiphol 9 mln gulden. De weg draagt hier de naam Drie Merenweg, verwijzend naar de voormalige meren waar de Haarlemmermeer uiteindelijk in 1508 uit ontstond: Spieringmeer, het (Oude) Haarlemmermeer en het Leidse Meer. De weggebruiker ging ervan uit dat de weg vanwege de consistente communicatie als N22, ook als N22 genummerd zou worden. Maar niets bleek minder waar; vlak voor 2001 was het wegnummer N197 voorzien voor de Drie Merenweg, dat later vergeven is aan de Westelijke Randweg Beverwijk. Op aangeven van de toenmalige bewegwijzeringsmedewerker van Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland werd dit N205. Daarmee was het voor de weggebruiker toch enigszins een verrassing om dit wegnummer op dit gedeelte te zien verschijnen. Vermeldenswaardig is hier nog dat na de opening de snelheid op het autoweggedeelte was vastgesteld op 80 km/u. Na diverse signalen werd dit na enkele maanden aangepast naar 100 km/u.

Recente aanpassingen

Haarlem

De provincie Noord-Holland heeft begin jaren 2000 de busverbinding Zuidtangent aangelegd tussen het treinstation van Haarlem en Schiphol. Daarbij is de busbaan aan de noordzijde van de Schipholweg uitgebreid met een busbaan in de middenberm van de Schipholweg tussen de Europaweg en de Schalkwijkerstraat. Met subsidie van de provincie Noord-Holland is in juli 2011 een fietstunnel in het Spaarne in gebruik genomen, die de Buitenrustbruggen onderlangs kruist. Hiermee verbetert de verkeersveiligheid en heeft het fietsverkeer geen verkeerslicht meer. Gehoopt wordt dat hiermee ook de groene golf op de N205 voor het autoverkeer wat verbetert.

De gemeente Haarlem heeft in 2010 de Schipholweg tussen de Europaweg en Amerikaweg gereconstrueerd. Hierbij is aan de westzijde van het kruispunt met de Amerikaweg een drempel aangelegd en is de maximumsnelheid verlaagd van 70 naar 50 km/h. Gelijktijdig is van de gelegenheid gebruikgemaakt een geregelde oversteek aan te leggen voor scholieren naar een regionaal opleidingscentrum, die zeer druk is en daarmee de verkeersveiligheid negatief beïnvloedt. Het schoolgebouw ligt daarmee precies aan de verkeerde kant van de weg.

Haarlem - Rottepolderplein

Op de wegvakken rond knooppunt Rottepolderplein is het aantal ongevallen in de jaren na de opening van de Driemerenweg gestegen. De ongevallen waren te wijten aan de verminderde staat van het wegdek en het zuinige wegontwerp.

Op sommige gedeeltes was de verkanting verdwenen of zelfs negatief geworden, reden voor de provincie om tijdelijk een maximumsnelheid van 70 km/h in te stellen. Bovendien was het asfalt in de loop der jaren gladder geworden, omdat bij de aanleg een speciaal soort asfaltmengsel is gebruikt. In 2009 is het asfalt enigszins opgeruwd waarna grote ongevallen niet meer voorkwamen. Bij de aanleg en ombouw van de N205 heeft de provincie bewust afgeweken van de richtlijn voor stroomwegen, waardoor een zuinig wegontwerp is ontstaan. Daardoor ontbreken op cruciale delen bijvoorbeeld geleiderails of een halfverharding in de berm, maar ook reflectoren ontbreken om het wegverloop te accentueren. Ook is de fundering op enkele plaatsen niet gebonden, waardoor scheurvorming optreedt en de weg als het ware wegdrijft.

Vanaf september 2011 tot april 2012 is groot onderhoud uitgevoerd waarmee de oorzaken van de ongevallen zijn weggenomen. De verkantingsproblematiek behoort sindsdien tot het verleden. Ook loopt sindsdien de invoegstrook vanaf de Driemerenweg naar de Schipholweg richting Haarlem over in een doorgaande rijstrook, waarna de linkerrijstrook afvalt. Hierdoor is het niet meer nodig in te voegen in een dubbele bocht, wat destijds voor de ongevallen zorgde.

De gemeente Haarlem heeft met het oog op verbetering van de busverbinding over de A9 in 2012 de busstrook ten oosten van het kruispunt met de Amerikaweg doorgetrokken tot op het kruisingsvlak. Hiermee is een exclusieve busstrook en een exclusieve rechtsaffer ontstaan. Tevens is van de gelegenheid gebruikgemaakt om de linksaffer vanuit de A9 gezien iets te verlengen. Daarnaast is met het ontwerp bewerkstelligd dat het autoverkeer niet meer op de busstrook kan voorsorteren, waardoor de wachtrij op de rechtdoorgaande richting fors is toegenomen in de avondspits.

In 2015 is er een extra linksafstrook aangelegd op de noordelijke tak van het kruispunt met de Amerikaweg.

Toekomst

De N205 ter hoogte van Knooppunt Rottepolderplein.

Haarlem

De weggedeeltes door Haarlem zijn zowel in de reguliere spitsen als op zomerse dagen en bij evenementen in Zandvoort of Bloemendaal aan Zee ernstig overbelast, resulterend in zware congestie op het wegennet van Haarlem en omgeving. Dit trekt een zware tol op de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Aangezien het stedelijke gebied dichtbebouwd is, er in de toekomst nog meer woningbouw gerealiseerd wordt en de werkgelegenheid zich voornamelijk ontwikkelt ten oosten en noorden van de regio, zal de verkeersdruk enkel toenemen. Op de N205 staan in de huidige situatie in de avondspits al geregeld wachtrijen vanaf de brug over de Ringvaart van de Haarlemmermeer.

Op de korte termijn dient met regelscenario's voor de verkeerslichten enige verlichting in de vertraging op te treden. De diverse verkeerslichten van de gemeenten Haarlem, Heemstede en Bloemendaal en de provincie Noord-Holland worden dan op elkaar afgestemd in de spitsen en tijdens zomerse dagen.

Voor de langere termijn duikt er eens in de zoveel jaar een plan op om de komtraverse door Haarlem te vermijden, maar zo snel als de plannen verschijnen, verdwijnen zij weer. Eén van de plannen die voor het daglicht kwam, was een idee om een bovengrondse tunnel bij de Haarlemmerhout aan te leggen, zodat het bosgebied weer één geheel zou vormen. Van dit plan is niets meer vernomen. Een recenter plan is om een tunnel aan te leggen, ook wel bekend staand als de Mariatunnel [10], tussen de Europaweg en de Spanjaardslaan, wat daarmee een gigantisch lange tunnel zal zijn. Het Spaarne zal daarmee ook gepasseerd worden en tevens gaat de tunnel onder de Haarlemmerhout door. De kosten zullen door de lengte navenant hoog zijn, en niet te financieren door enkel de gemeente Haarlem. Financiering van andere partijen zal vereist zijn.

Haarlem - Rottepolderplein

Dit gedeelte kan als voltooid gezien worden. Er zijn dan ook geen plannen bekend.

Rottepolderplein - Nieuw-Vennep

Hoewel de verkeersintensiteiten de laatste jaren flink zijn toegenomen en zo nu en dan congestie ontstaat bij met name de verkeerslichten met de N232, zijn er voor dit gedeelte weinig concrete plannen. Begin jaren 2000 verscheen er een niet-openbaar plan van het Ministerie van V&W dat was bemachtigd door het Haarlems Dagblad, waarin de N205 een belangrijke functie in zou nemen in het wegennetwerk (volgens het dagblad als volwaardige autosnelweg) om grootschalige woningbouw mogelijk te maken in het zuidwesten van de Haarlemmermeer en in de gemeente Hillegom/Lisse. Hierbij was ook een spoorverbinding voorzien van Hoofddorp over Nieuw-Vennep naar Hillegom over de Zuidtak van de Zuidtangent.

Concreter leek het verdubbelen van het wegvak tussen Nieuwe Bennebroekerweg en de N207 in het kader van verkeersmanagement, woningbouwontwikkeling in de westflank van de Haarlemmermeer en de MobiliteitsAanpak. De te verdubbelen N205 zou moeten dienen als omleidingroute bij een incident op de A4. Het Rijk leek van plan om aan deze verdubbeling bij te dragen, maar tot echt concrete planvorming is het vooralsnog niet gekomen. Dit is mede te wijten aan de mededeling van het Rijk dat de bijschakeling na 2020 niet meer nodig was en grootschalige woningbouw tussen Nieuw-Vennep en Hillegom vooralsnog is uitgebleven.

Daarnaast is lang sprake geweest van een mogelijke verbinding tussen de N206 bij De Zilk en de N205 bij Hoofddorp-Zuid welke tevens via de zuidelijke ringweg van Hoofddorp zou moeten doorlopen tot aan de A4. Deze mogelijke verbinding, als verlenging van de N206 bij De Zilk, stond bekend als Duinpolderweg. In maart 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aangegeven dat deze verbindingsweg niet zou worden aangelegd.[11] Wel zal voor 2030 de zuidelijke ring van Hoofddorp worden aangepast wat mogelijk kan leiden tot een verplaatsing van de kruising van deze weg met de N205.

Verkeersintensiteiten

De N205 ter hoogte van de Hoofddorpse nieuwbouwwijk Floriande kijkend richting zuiden.

De N205 is vanaf de opening in 2002 steeds drukker geworden. Met name bij de verschillende verkeerslichten is de laatste jaren steeds vaker spake van enige filevorming. Dit is met name het geval bij zware filevorming op de A4 waarbij verkeer in enige mate uitwijkt naar de N205.

Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten van de Provincie Noord-Holland[12].

Telpunten:

 1. Prins Bernhardlaan - afrit A9
 2. afrit A9 - N232 Schipholweg
 3. N232 Schipholweg - Vijfhuizerweg
 4. Vijfhuizerweg - Verbindingsweg N201
 5. Verbindingsweg N201 - Aansluiting Bennebroekerweg
 6. Aansluiting Bennebroekerweg - Randweg
 7. Randweg - N207 Provincialeweg
Telpunt 1 2 3 4 5 6 7
1987 [13] 26.000 - - - - - -
2002 35.800 n/a 20.800 20.000 10.000 8.000 7.200
2003 37.300 24.100 25.300 28.000 12.300 11.100 7.050
2004 39.800 25.600 25.000 24.900 13.900 10.800 6.650
2005 41.400 26.250 27.150 27.200 14.900 11.800 7.850
2006 41.400 28.100 28.200 28.200 16.200 12.200 7.900
2007 42.400 27.900 27.500 27.700 16.400 12.400 8.100
2008 41.600 28.900 27.900 28.200 16.800 12.700 8.100
2009 42.000 29.900 28.900 n/a 16.800 13.300 8.100
2010 41.600 29.500 28.500 n/a 17.300 13.100 8.000
2011 41.500 30.800 29.900 n/a 17.900 14.500 8.400
2012 41.500 31.500 30.600 n/a 18.500 15.100 8.400
2013 43.500 33.100 30.800 n/a 18.200 14.800 8.300
2014 43.600 33.300 31.200 n/a 17.500 14.700 8.000
2015 44.600 35.200 31.700 n/a 18.000 15.000 8.300
2016 46.300 37.200 33.880 n/a 19.200 15.800 10.000
2017 46.300 43.300 35.000 n/a 20.000 15.200 10.600
2018 47.600 44.200 36.400 n/a 21.000 18.100 11.500
2019 48.600 40.900 37.100 n/a 20.900 11.500 11.900
2020 42.300 34.400 31.200 31.300 17.800 14.900 9.800
2021 43.800 34.900 31.800 34.100 18.500 15.800 10.100
2022 45.500 36.000 33.800 36.200 19.400 16.700 11.200

Externe links

Bronnen, noten en referenties

 1. https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/06/29/trajectcontrole-op-n205-van-start
 2. Archieven Rijkswaterstaat 1952 - 1980, directie Noord-Holland te Noord-Hollands Archief.
 3. Projectnota Verkeersproblematiek van het hoofdwegennet in de Haarlemmermeerpolder en op de Bollenroute. Studie n.a.v. de in het Structuurschema Verkeer en Vervoer aangegeven verbinding A22. Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland. Haarlem: 1985.
 4. Projectnota Verkeersproblematiek van het hoofdwegennet in de Haarlemmermeerpolder en op de Bollenroute. Studie n.a.v. de in het Structuurschema Verkeer en Vervoer aangegeven verbinding A22. Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland. Haarlem: 1985.
 5. N22 Projectnota. Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland. Haarlem: april 1989
 6. https://nha.courant.nu/issue/HD/1954-07-07/edition/null/page/3
 7. Wegenverslagen provincie Noord-Holland 1960 - 1965
 8. https://nha.courant.nu/issue/HD/1954-07-10/edition/null/page/10
 9. Projectnota Verkeersproblematiek van het hoofdwegennet in de Haarlemmermeerpolder en op de Bollenroute. Studie n.a.v. de in het Structuurschema Verkeer en Vervoer aangegeven verbinding A22. Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland. Haarlem: 1985.
 10. http://www.rozenprieel.nl/bestanden/200911_Zuid_Kennemerland_op_groen.pdf
 11. https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2020/Maart_2020/Noord_Holland_ziet_af_van_plan_Duinpolderweg | Provincie Noord-Holland
 12. Provincie Noord-Holland, Servicepunt Wegen en Vaarwegen
 13. N22 Projectnota. Rijkswaterstaat, directie Noord-Holland. Haarlem: april 1989
Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad