N236 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N236
Begin Diemen (s113)
Einde Bussum (N524)
Lengte 18 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Amsterdam-Zuidoost Aansluiting Amsterdam-Bijlmermeer

Driemond

Weesperbrug

Verl. Rijnkade → Weesp, Nigtevecht/Loenen

Weesp (Aetsveld)

Lage Klompweg → Weesp/Nigtevecht

Vechtbrug Uitermeer

→ Nederhorst den Berg

's-Gravelandse weg → Weesp

Lutrapassage/Natrixpassage (West)

Stichtse End → Ankeveen

Lutrapassage/Natrixpassage (Oost)

Noordereinde → 's-Gravenland

Meentweg → Hilversumse Meent → Naarden → Bussum

Nieuwe 's-Gravenlandse weg → Naarden

→ Bussum/Hilversum

De N236 is een niet-autosnelweg in de provincie Noord-Holland en verbindt de streek Het Gooi met Amsterdam en omstreken en de rijksweg A9 (ook wel bekend als de Gaasperdammerweg). De weg is van Amsterdam tot Bussum over een lengte van 18 kilometer in beheer en onderhoud bij de provincie Noord-Holland, en binnen de bebouwde kom van Amsterdam bij de gemeente Amsterdam. De weg is bedoeld voor regionaal verkeer maar wordt ook regelmatig als alternatieve route gebruikt wanneer tijdens de ochtend- en avondspits het verkeer op de Rijksweg A1 vaststaat. De N236 ligt op ruime afstand min of meer parallel aan deze snelweg. De weg is in het kader van het Duurzaam Veilig-programma gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg over het volledige traject.

Routebeschrijving

De weg loopt vanaf de Rijksweg A9, tot een aantal kilometers voor Driemond, naar Bussum. In de gemeente Amsterdam zijn er twee takken die beide als stadsroute s113 door Amsterdam lopen en naar de N236 gaan. De volgende plaatsen/gemeenten hebben ontsluiting op deze weg vanaf Amsterdam gezien:

 • Driemond
 • Weesp en de bijbehorende wijk Aetsveld
 • Nederhorst den Berg (gemeente Wijdemeren)
 • Ankeveen (gemeente Wijdemeren)
 • 's-Graveland (gemeente Wijdemeren)
 • Hilversumse Meent (gemeente Hilversum)
 • Naarden

De weg kruist 2 waterwegen te weten de Utrechts Vecht middels de vrij smalle beweegbare Vechtbrug Uitermeer en het langs Weesp gelegen Amsterdam-Rijnkanaal met de Weesperbrug. In oktober 2013 is de uit 1937 stammende boogbrug vervangen door een andere boogbrug met een iets bredere rijbaan. Vanaf Driemond tot Diemen ligt het gekanaliseerde riviertje Smal Weesp en de Gaasp direct aan deze weg.

De weg is ingericht als een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/u. Op enkele delen geldt een limiet van 60 km/u en in Driemond een stuk van krap een kilometer met 50 km/u omdat de weg hier met behoud van N-status binnen de kom van Driemond ligt. De weg is over de gehele lengte 1x2-strooks.

De markering is in 2010 bij tussentijds onderhoud deels aangepast aan de huidige Essentiële herkenbaarheidskenmerken voor gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom. Echter er is een enkele doorgetrokken of onderbroken asstreep toegepast aangezien de rijbaan te smal is voor de gebruikelijke dubbele lijn. Tevens is er een inhaalverbod ingesteld met uitzondering van landbouwvoertuigen.

Een enkel deel heeft een klassieke onderbroken asstreep en doorgetrokken kantstreep volgens de RONA-ontwerpnormen. Verder is de rijbaan vrij smal in vergelijking met bijvoorbeeld de N201. De weg is over de gehele lengte aan één zijde voorzien van een vrijliggend brom- en fietspad. Het fietsverkeer heeft bij alle niet-geregelde kruispunten voorrang op de aansluitende wegen.

Kruispunten

De N236 ter hoogte van Ankeveen.

De N236 start bij de aansluiting met de A9 met de s113. De N236 wordt hier alleen in de richting van Weesp bewegwijzerd, maar niet in omgekeerde richting. In plaats van de N236 wordt de s113 bewegwijzerd. Dit heeft als oorzaak dat de gemeente Amsterdam op dit gedeelte de wegbeheerder is. De N236 loopt hier over de Loosdrechtdreef.

Vervolgens komt men bij het geregelde kruispunt Loosdrechtdreef / Provincialeweg waar in zijn geheel nergens de N236 wordt vermeld op de wegwijzers. Enkel voor het kruispunt vanuit Weesp gezien is een voorwegwijzer aanwezig met het routeschildje er op, meer niet. In noordelijke richting loopt de Provincialeweg nummerloos door naar Diemen en eindigt deze tevens op de stadsroute s113, met een ietwat aparte kruising. Verkeer mag namelijk alleen rechtsaf de s113 oprijden. Linksafslaand verkeer naar de s113 moet iets eerder al rechtsaf via een lokale weg onder de s113 door. Daar kan men vervolgens linksaf via een opritconstructie invoegen op de s113.

De N236 vervolgt richting zuiden, en draagt de naam Provincialeweg. Niet geheel toevallig is de provincie Noord-Holland vanaf het laatstgenoemde kruispunt ook de wegbeheerder. Na enige tijd volgt de VRI-geregelde kruising in Driemond.

Dan volgt de grote kruising met Weesp. Dit is een groot kruisingsvlak waarop de rondweg door Aetsveld en de Prinses Irenelaan uit het centrum van Weesp aansluiten op de N236. Het is een zeer druk kruispunt waar vooral in de ochtend filevorming optreedt wanneer deze weg als alternatief voor de A1 wordt gebruikt bij files aldaar. Opvallend is dan wel dat niet deze kruising, maar de westelijker gelegen VRI-geregelde kruising in Driemond voor de eigenlijke opstopping zorgt, aangezien dat een complex kruispunt is met diverse onmogelijke ontwerpconflicten.

Hierna volgen diverse rotondes en er zij nog twee kruispunten waarvan eentje ongeregeld:

 • Aetsveld: Een kruising met opstelvak voor linksafslaand verkeer vanuit het oosten. Hier begint/eindigt de rondweg door Aetsveld die verderop weer aansluit op de N236. Vanuit Weesp is er geen aparte uitvoeger voor rechtsaf.
 • Lage Klompweg: Uitgevoerd als enkelstrooks rotonde.

Deze weg is doorsneden door de N236. Het is een "B-weg" langs de rivier de Vecht die voorheen de verbinding vormde tussen Weesp, Nigtevecht, Loenen en uiteindelijk Utrecht. Voorheen was het een ongeregeld kruispunt waarbij beide delen van de Klompweg enigszins schuin tegenover elkaar lagen. Er waren geen opstelvakken en het verkeer moet op de rijbaan afremmen, hetgeen voor wat oponthoud kan zorgen als een afslaand voertuig moet wachten op tegemoetkomend verkeer. Voor fietsers en bromfietsers was een VRI-geregelde oversteek aanwezig. Vooral schooljeugd uit Weesp die in Bussum op school zit maakte hier veelvuldig gebruik van. Bij de rotonde kunnen de fietsers nu in twee stappen de rijbaan oversteken.

 • N523 naar Nederhorst den Berg: Uitgevoerd als enkelstrooks rotonde. Voorheen lag hier een T-kruising met opstelvakken voor afslaand verkeer;
 • 's-Gravelandseweg: Dit is een smalle weg langs de Vecht naar Weesp. Uitgevoerd als enkelstrooks rotonde.

Voorheen was dit een ongeregelde T-kruising. Voor fietsers ligt er een fietsoversteek met middengeleider zodat fietsers de drukke rijbaan in 2 etappes kunnen oversteken;

 • Ankeveen: Sinds mei 2013 is dit een rotonde. Voor die tijd was dit een ongeregelde T-kruising met opstelvakken;

De laatste 2 kruispunten zijn midden jaren '90 omgebouwd tot rotonde. Dit betreft de kruising met Naarden en de Hilversumse Meent. De kruising met 's-Graveland is dan weer geregeld met een VRI.

Uiteindelijk eindigt de N236 officieel op de Bussummergrindweg iets ten zuiden van Bussum. Naar het zuiden loopt de N524 verder richting Hilversum en het Mediapark. Naar het noorden toe loopt de weg naar Bussum. Opvallend is dat voor een gedeelte van slechts 220 meter dit ook in beheer is van de provincie Noord-Holland. De hectometerpaaltjes geven wel N236 aan, maar dit wordt niet op de wegwijzers aangegeven. Vooralsnog is het een raadsel waarom dit deel van de provincie is.

Straatnamen

De N236 heeft over de gehele lengte een vijftal benamingen:

 • Provincialeweg - Tussen de Loosdrechtdreef en de Verlengde Rijnkade nabij de Weesperbrug. Ook de ongenummerde tak richting Diemen draagt deze naam.
 • Gooilandseweg - Tussen de Verlengde Rijnkade en de molen Hollandia nabij Ankeveen.
 • Loodijk - Tussen de molen Hollandia en het Noordereinde nabij 's-Graveland.
 • Franse Kampweg - Tussen het Noordereinde en de kruising met de N524 nabij Bussum.
 • Bussumergrindweg - Het doorgenummerde deel ten noorden van de N524

Maximumsnelheid

Van Naar Vmax Opmerkingen
kruising kruising Provinciale Weg beheer gemeente Amsterdam
kruising Provinciale Weg] Driemond
Driemond
Driemond kruising Noordereinde 60 thv Vechtbrug Uitermeer
kruising Noordereinde kruising

Geschiedenis

Voorgeschiedenis

De geschiedenis van de N236 gaat ver terug, voor zover bekend tot in de 17e eeuw. Grond als belegging was in 17e eeuw een vaak lucratieve bezigheid, waar de Amsterdamse kooplieden zich graag mee bezighielden. Het oog viel dan ook al snel op de Diemer- en Watergraafsmeer om deze meren te bedijken. Op 14 mei 1624 kreeg het gemeentebestuur van Amsterdam dan ook toestemming van de Staten van Holland waarna tussen 1629 en 1631 de landen uitgegeven konden worden. Daarna begon Amsterdam met de aanleg van een wandelweg naar Diemerveen, langs de Watergraafsmeer en Diemermeer waarna men tot het inzicht kwam dat ook de toegangswegen naar de stad verbetering behoefden. Met Weesp werd dan ook een overeenkomst gesloten om een trekvaart en jaagpad aan te leggen van Amsterdam naar Weesp, met een zijtak van Uitermeer naar 's-Graveland, om het (in die tijd nog ongemotoriseerde) verkeer te vergemakkelijken. Het octrooi voor deze overeenkomst werd op 13 oktober 1637 verleend door de Staten van Holland[1]. Om in de kosten van het beheer en onderhoud te voorzien werd tol geheven op een drietal locaties, te weten bij het Bijlmertolhek, de Uitermeerse Schans en de 's-Gravelandse Vaart.

Het Zandpad als aanzet voor een provinciaal wegenplan

Lange tijd voldeden de trekvaart en het zandpad aan hun functie, en met de tolkinkomsten kon het onderhoud in voldoende mate bekostigd worden. Deze situatie bleef in stand tot 1895 toen de onderhoudskosten de tolinkomsten overschreden en er elk jaar meer geld uit de gemeentekassen benodigd was om in het onderhoud te kunnen voorzien. Ook het karakter van de weg veranderde door de opkomst van het gemotoriseerde verkeer, waardoor deze van lokale weg tot doorgaande weg werd gekarakteriseerd.

Naar aanleiding van de Watersnoodramp in 1916 in grote delen van Waterland, stond de provincie vooraan bij het organiseren van de noodsituatie en het herstel van de zeeweringen. De provincie aarzelde niet om hier flink wat geld aan te besteden en zich voor tientallen jaren in de schulden te steken. De toenmalige Hoofdingenieur-directeur (HID) van de Provinciale Waterstaat, C.J.A. Reigersman, stelde toen voor om de dijken dan ook maar zelf in beheer te nemen. Zover kwam het nog niet. In 1917 werd wel een subsidie toegekend aan de beheerder van de Zesstedenweg, de weg tussen Amsterdam en Edam/Hoorn, om de getroffen weg te kunnen herstellen. Tevens werd er door Gedeputeerde Staten voorgesteld een onderzoek uit te voeren naar een andere beheersvorm van deze weg, omdat de uitgaven fors stegen en de inkomsten daalden.

Reigersman vatte deze taak iets te ruim op, en zocht niet alleen de beheersvorm voor de Zesstedenweg uit, hij deed dit voor het hele wegennet in de provincie. In augustus 1920 deden de gemeenten Amsterdam en Weesp nogmaals een oproep aan het provinciebestuur om iets te doen aan de zware financiële last van het Zandpad, aangezien ook hier de inkomsten vrijwel gelijk bleven en de onderhoudskosten maar bleven stijgen. In het eerste plan van Reigersman dat verscheen in 1923 werd dan ook rekening gehouden met de wensen van beide gemeentes en werd het Zandpad dan ook gezien als provinciale weg waardoor de beheersvorm aangepast zou worden.

Na enige wijzigingen verscheen er een plan met een nieuwe naam, het Primaire Wegenplan geheten, dat alle Primaire Wegen zou bevatten die de provincie aan wilde leggen. Op 2 december 1925 werd dan ook het besluit genomen door de Staten om dit Primaire Wegenplan uit te voeren. Niet al te lange tijd later kwam het Rijk met de Wegenbelastingwet aanzetten, waar het eerste Rijkswegenplan van de 20e eeuw uit voortkwam. Als voortvloeisel van de wet was elke provincie verplicht een Provinciaal Wegenplan op te stellen, waarin de financiën voor de aanleg van wegen in elke provincie uitgewerkt was. Het Provinciaal Wegenplan van 1929 omvatte enkele wijzigingen ten opzichte van het Primaire Wegenplan. Voor de weg Diemerbrug - Bussum werd de route nu niet meer door maar ten zuiden van Weesp ingetekend.

De uitvoering

De in oktober 2013 geplaatste brug over het Amsterdam-Rijnkanaal.

In 1926 begon men met de uitvoering van het Primaire Wegenplan. Daarvoor was het benodigd eerst de preciese tracés te bepalen ten einde te kunnen vaststellen welke gronden en grondstroken nodig waren voor aanleg en/of verbreding van de wegen. Daarna zou men kunnen bepalen of er maatregelen nodig waren als aankoop of onteigening. Op 15 februari 1926 begon men met het opmeten van de eerste Primaire Weg, dat was toevallig of niet toevallig het Zandpad tussen Diemerbrug en Bussum. De opmetingen werden in dat jaar voltooid waarna in de winter en het voorjaar daarop de tekeningen uitgewerkt werden. In 1927 werden vervolgens grondboringen verricht om de fundering te bepalen en werden de kunstwerken in het traject opgenomen.

Ook in dat jaar trad de provincie in overleg met verschillende eigenaren langs het tracé en diverse Rijksoverheidsinstanties. Bovendien werden overleggen gevoerd met de gemeenten Amsterdam en Weesp, om eindelijk het Zandpad in provinciaal eigendom over te nemen. Op 18 december 1928 werd uiteindelijk het besluit genomen door de Staten, om het Zandpad per 1 januari 1929 in beheer en onderhoud over te nemen.

Op 28 maart 1928 werd het eerste echte werk aanbesteed, dat uit meerdere gedeeltes bestond. Het ging om de verbetering van Uitermeer naar de de huidige Kreugerlaan en de verlegging van een gedeelte van de 's-Gravelandse Vaart en het Luye Gat zodat op de vrijgekomen gedeeltes de provinciale weg aangelegd kon worden. Met de overige gedeeltes van de weg wilde het niet zo vlotten, zodat verwacht werd dat men voor grote gedeeltes tot onteigening over moest gaan.

In 1930 werden de werken voltooid aan de eerstgenoemde gedeeltes. Daarna ging het snel en werd het gedeelte Gaasperbrug - Geinbrug en de verbetering van de Loodijk in oktober 1930 aanbesteed. In de eerste helft van 1932 was het grondwerk en de fundering tussen de Gaasp en het Gein voltooid. Het grondwerk aan de Loodijk werd in datzelfde jaar voltooid waarna direct daar achteraan de deklaag voor de rijbaan werd aangebracht en de rijwiel- en voetpaden. Dit werk was op 1 augustus voltooid waarmee de N236 voltooid was tussen de Vecht en het Zuidereinde.

De verbetering van de Franse Kampweg werd eind 1932, begin 1933 aanbesteed, en reeds in dat jaar voltooid. In 1934 werden de werken voltooid aan het gedeelte tussen de Gaasp en het Gein, en daarnaast de Vechtbrug. Ook werd in dat jaar de aanbesteding gedaan voor het wegvak door de Aetsveldsepolder inclusief de brug over het toenmalige Merwedekanaal (later hernoemd naar Amsterdam-Rijnkanaal).

In 1935 werden de grondwerken voltooid tussen Diemen en de huidige Loosdrechtdreef, waar op de eerste locatie het voormalige Bijlmertolhek was gelegen. In 1936 was de fundering op dit gedeelte gereed. In datzelfde jaar werd ook het grondwerk voor het wegvak door de Aetsveldsepolder voltooid, waarna besloten werd op de fundering een tijdelijke deklaag aan te brengen zodat het verkeer eerder van de route buitenom Weesp gebruik kon maken.

Op 4 februari 1937 werd de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal opgeleverd, waarmee de volledige N236 tussen Diemen - Weesp - Bussum berijdbaar was voor het verkeer. De laatste werkzaamheden betroffen beplantingswerkzaamheden. Deze werden uitgevoerd in 1938.

De Gooiseweg

In de bloeitijd van de wegenaanleg, zo in de jaren 1960, ontvouwden zich vele megalomane plannen voor uitbreiding van de infrastructuur voor het autoverkeer. In een van deze plannen was de Gooiseweg ontworpen, die onder meer het nieuwe woongebied van de Bijlmermeer zou ontsluiten en om die reden was de weg als 2x4 expresweg gepland tussen de Ring A10 en de A9 en verder naar Weesp, Bussum, Rijksweg A1, Huizen en de A27, vanaf de A9 tot de A27 hoogstwaarschijnlijk als 2x2-verbinding. De Gooiseweg werd in het Provinciaal Wegenplan van 1968 opgenomen onder het nummer S22, als vervanging van de huidige route die tertiaire weg zou worden.

In de Amsterdamse Bijlmermeer was men voortvarend aan de slag gegaan met de infrastructuur en de woningbouw. De aanleg van de zuidelijke Gooiseweg startte hier omstreeks 1969, en werd voor het grootste gedeelte binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam op een enkele rijbaan en met 2x2-rijstroken voltooid eind jaren 70, maar van een verlenging verder dan Amsterdam-Zuidoost richting de A1 is het nooit gekomen. Op het ooit geplande tracé ten westen en zuiden van de Gaasperplas is nog wel de ruimtereservering aanwezig voor de verlenging naar Weesp en verder, die ter hoogte van de provinciegrens ophoudt. Voor de huidige congestie bij Weesp en Driemond had dit tracé gunstig uitgepakt, aangezien de Gooiseweg als een ongelijkvloerse en 2x2-weg was ontworpen. De tracering voor de Gooiseweg tussen Amsterdam en Bussum kwam niet meer voor in het Provinciale Wegenplan 1988, maar verwacht mag worden dat reeds in het Provinciale Wegenplan 1978 de verbinding van de kaarten verdween.

Aan het einde van de N236, ter hoogte van het kruispunt met de N524 was de Gooiseweg ook richting het oosten ontworpen naar de Rijksweg A1 en Huizen. Dit gedeelte van de Gooiseweg kwam nog voor tot het Provinciaal Wegenplan 1988, maar verdween met het verschijnen van dit laatste plan van de kaarten. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat het wegnummer N236 heden ten dage ophoudt bij de N524 in plaats van dat deze doorloopt naar Hilversum over de huidige N524. De ooit geplande verlenging is hier voor een groot deel nog zichtbaar in het landschap, te zien aan de contouren van de bebouwing van Bussum en de brede onderdoorgang van de N527 onder de A1.

Wet Herverdeling Wegenbeheer

In het kader van de Wet Herverdeling Wegenbeheer is het vroegere provinciale gedeelte van het voormalige Bijlmertolhek (bij de s113 bij Diemen) tot aan de Loosdrechtdreef op 1 januari 1993 overgedragen aan de gemeente Amsterdam, waarmee die gemeente na 64 jaar weer een gedeelte van het Zandpad in eigen beheer terug zou krijgen. Frappant is dat men bij de overname door de provincie 64 jaar eerder blij was dat de weg niet meer op de onderhoudslast droeg, en dat men anno 1993 zonder problemen de weg weer terugnam. Tot 2014 was dit wegvak nog vrijwel in originele staat volgens de RONA-ontwerpnormen.

Tot 1993 was de N236 administratief bekend als Secundaire weg S22. Wanneer het wegnummer 236 op de wegwijzers is verschenen is niet bekend.

Reconstructie N236

De gereconstrueerde N236 in Driemond.

Er zijn sinds begin jaren 2000 al jaren plannen om de N236 grootschalig aan te pakken met name voor de verkeersveiligheid. De N236 stond lokaal bekend als een "dodenweg". Om verschillende redenen hebben er zich sinds 2008 een aantal fatale ongevallen voorgedaan: de smalle rijbaan waardoor het gemotoriseerde verkeer te dicht op de as rijdt en snel in de berm belandt bij uitwijkmanoeuvres, onvoldoende aanduiding van (scherpe) bochten en de vele in- en uitritten. [2] Ook de diverse niet-geregelde kruispunten zorgen regelmatig voor "spannende" momenten.

Op de Vechtbrug vond een ongeval plaats, die de onveilige weginrichting van de N236 pijnlijk duidelijk maakt. Hier werd een scooterrijder geschept door een vrachtwagen die door een uitwijkactie voor een tegenligger tegen de verhoging aankwam waarop het fietspad ligt. De chauffeur raakte hierbij de macht over het stuur kwijt met als gevolg dat de combinatie over het fietspad zwiepte en daarbij de scooterrijder die er toevallig net naast reed vol in de flank raakte. De Vechtbrug is een oud type basculebrug met een vrij smalle rijbaan voor het autoverkeer met amper passeerruimte, zeker voor vrachtwagens. Het fietspad ligt direct tegen de rijbaan aan op een verhoging zonder enige vorm van afscheiding.

Na dit ongeval is de roep om aanpassing groter geworden. Gedacht wordt aan complete vervanging door middel van een bredere brug met afgescheiden fietspad. Echter de financiën bleven parten spelen wat ook gold voor de geplande aanpak van het hele wegdeel tussen Ankeveen en Driemond. De enige maatregel die tot dusver is genomen is het verlagen van de maximumsnelheid naar 60 km/u op een paar honderd meter voor en na de brug. Verder zijn er grote waarschuwingsborden geplaatst om aan te duiden dat de rijbaan op de brug smaller is dan de weg zelf.

Sinds circa 2010 zijn langzamerhand alle maatregelen voor de gehele N236 uitgewerkt en is een grootschalige reconstructie gepland van bijna alle delen, wat neerkomt op het vrijwel opnieuw aanleggen van de weg. Sinds 2014 zijn de eerste plannen voor de reconstructie van de N236 in uitvoering. Na de vervanging van de Weesperbrug door Rijkswaterstaat in het eerste weekend van oktober 2013 is men in 2014 begonnen met de herinrichting van de N236 tussen de Loosdrechtdreef en de kruising met de N524. Dit is opgedeeld in verschillende deelprojecten waarvan de volgende nog in uitvoering zijn of binnenkort van start gaan:

Loosdrechtdreef - Gein

In 2015 is op dit deel de rijbaan verbreed en aangepast aan de Duurzaam Veilig-inrichting tussen de Loosdrechtdreef en het Gein. Daarnaast is ook het fietspad verbreed. De volgende stap is vervanging van de brug over het Gein en het aanpassen van de kruising van de N236 met het Gein en het Zandpad. Hier zal een nieuwe VRI worden geplaatst. De woningen zullen op deze kruising een ontsluiting krijgen door middel van een nieuwe ventweg.[3] Van 6 juni 2017 tot en met 28 augustus 2017 is de N236 met het Gein/Zandpad afgesloten geweest. De met verkeerslichten geregelde kruising met 5 takken en verschillende deelconflicten, is vervangen door een voorrangsplein met verkeerslichten. De verkeerslichten regelen alleen de fietsoversteken, maar bij rood licht kan het autoverkeer uit de zijrichtingen veilig de N236 oprijden.

Verlengde Rijnkade - Aetsveld

In de periode 26 mei tot en met eind augustus 2014 is dit deel aangepakt. De belangrijkste aanpassing betreft de grote kruising met de C.J van Houtenlaan en de G.J. Wiefferingdreef bij Weesp. Hier zijn de opstelstroken aangepast. Het tweestrooks opstelvak voor linksaf naar de C.J van Houtenlaan is teruggebracht naar één strook. De rechtdoorrichting heeft nu twee stroken waarbij het verkeer na kruising weer moet ritsen naar één strook. In feite is de situatie van jaren geleden hersteld. Verder is het fietspad verbreed. Bij de volgende kruising met de G.J. Wiefferingdreef is de opstelstrook voor rechtsafslaand verkeer verwijderd.[4]

Aetsveld - Faunapassage

In de tweede week van februari 2016 zijn de werkzaamheden van dit projectdeel gestart. De rijbaan en het fietspad zullen worden verbreed evenals de berm tussen rijbaan en fietspad. Hiervoor zal de sloot aan de zuidzijde worden omgelegd en de rij bomen langs het huidige fietspad wordt gekapt. Belangrijke aanpassing betreft de kruisingen met de Lage Klompweg, de N523 en de 's-Gravelandseweg bij Fort Uitermeer. Deze ongeregelde kruisingen zullen worden vervangen door rotondes. Daarnaast is de Vechtbrug Uitermeer vervangen. Aannemerscombinatie Boskalis Nederland /BSB Staalbouw heeft deze werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden waren in 2 delen opgesplitst vanwege onder andere vertraging in de grondverwerving en de zettingstijd van de extra hopen zand op de verbrede delen. Het eerste deel van de reconstructie tussen Weesp en de Vechtbrug is in een 9-daagse afsluiting van 15 september tot 25 september 2017 afgerond inclusief de openstelling van de nieuwe Vechtbrug. Het tweede gedeelte, tussen de faunapassage en de 's-Gravelandseweg inclusief de rotonde werd gedurende een afsluiting van 13 tot 23 april 2018 voltooid. Wegens vertraging in de aankoop van een klein stukje grond voor de omlegging van de N523 werd deze tijdelijk met een provisorische kruising op de N236 aangesloten ter hoogte van de oude locatie. De weg is in de eerste week van juni 2018 alsnog op de rotonde met de N236 aangesloten. De werkzaamheden van het totale project zijn in juni 2018 afgerond.[5]

Faunapassage

Als onderdeel van dit project is in 2013 ter hoogte van Ankeveen de Lutrapassage/Natrixpassage aangelegd die op 9 oktober van dat jaar werd opengesteld. Tegelijkertijd is de ongeregelde kruising met het Hollands End omgebouwd naar een rotonde.

Toekomst

Faunapassage - N524

Waarschijnlijk gepland om uitgevoerd te worden na 2016. Het voorontwerp voor de herinrichting van dit deel is in de maak. Met name voor de inrichting van de Franse Kampweg en de kruising met de N524 bij Bussum wordt een studie uitgevoerd naar de gewenste inrichting. Een belangrijke schakel in dit deel is de ook de kruising met het Noordeinde bij 's-Graveland waar al wel een ontwerp voor klaar ligt.[6]

Omlegging Weesp

Als laatste is er nog een plan van de gemeente Weesp om de N236 aan de zuidkant buiten Aetsveld om te leggen zodat de woonwijk en het centrum van Weesp niet meer gescheiden worden door de weg. Er is wat weerstand tegen dit plan omdat hierdoor het open karakter van de polder aldaar aangetast zou worden, dat door de woningbouw uit de jaren '70 zelf al redelijk aangetast is. Dit plan is nog verre van concreet en eerder een proefballonnetje. Voorlopig wordt de huidige N236 aangepast.

Verkeersintensiteiten

De N236 ter hoogte van Amsterdam-Zuidoost.

De N236 is een vrij druk bereden provinciale weg. Na de verbreding van de A1 bij Muiden en de verminderde filedruk op die weg, is de intensiteit op de N236 enigszins afgenomen.

Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten van de Provincie Noord-Holland[7].

Telpunten:

 1. Loosdrechtdreef - Gein Noord
 2. Gein Noord - Gein Zuid / Kruiswijkhof
 3. Gein Zuid / Kruiswijkhof - Basisweg / Verlengde Rijnkade
 4. Basisweg / Verlengde Rijnkade - G.J. Weiferingsdreef / C.J. v. Houtenweg
 5. G.J. Weiferingsdreef / C.J. v. Houtenweg - Lage Klompweg
 6. Lage Klompweg - N523 Dammerweg
 7. N523 Dammerweg - Hollands End
 8. Hollands End - Noordereinde
 9. Noordereinde - Meentweg
 10. Meentweg - N524 Naarderweg / Bussummergrindweg
 11. Franse Kampweg - Struikheiweg
Telpunt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2006 18.300 20.000 20.000 16.000 12.600 13.200 11.600 12.300 16.800 16.600 21.400
2007 19.500 19.800 19.700 16.300 13.000 13.200 11.700 12.500 17.000 16.900 23.400
2008 18.200 19.000 18.900 16.300 13.100 14.000 11.800 12.400 16.800 17.100 22.100
2018 n/a n/a 17.100 12.900 n/a 9.400 7.900 8.400 13.300 11.800 18.800
2019 n/a n/a 18.200 13.600 n/a 10.000 8.300 8.600 13.600 12.200 18.700
2020 n/a n/a 15.200 11.300 n/a 8.200 6.700 6.700 11.800 10.500 16.200
2021 n/a n/a 14.900 11.000 n/a 7.600 6.600 6.600 11.200 10.700 16.200
2022 n/a n/a 17.300 12.900 n/a 9.500 7.900 8.400 13.300 11.800 18.800

Externe links

Video

Referenties

 • Jaarverslagen 1926 - 1938 aanleg Primaire Wegenplan provincie Noord-Holland
Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad