N375 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N375
Begin Eursinge (A28)
Einde Beukers (N334)
Lengte 28,2 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Aansluiting Ruinen Hoogeveen / Groningen

Pesse

Ruinen

Koekange

Ruinerwold / Meppel-Oosterboer

Aansluiting Meppel-Noord Zwolle / Leeuwarden

Meppel-Noord

Drentsche Hoofdvaart

Meppel

Meppel

Beukersgracht

Giethoorn / Zwartsluis

De N375 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincies Drenthe en Overijssel. De weg loopt van de A28 bij Eursinge naar de N334 bij Beukers, even ten noorden van Zwartsluis. De N375 is in totaal 28,2 km lang, waarvan 23,1 km op Drents en 5,1 km op Overijssels grondgebied.

Routebeschrijving

Eursinge - Blijdenstein - Meppel

Het begin van de N375 ligt in de aansluiting met de autosnelweg A28 ter hoogte van afrit 28, tussen het gehuchtje Eursinge en het dorpje Pesse. De aansluiting is vormgegeven als Haarlemmermeeraansluiting, waarbij de A28 over de N375 heen loopt. Het op- en afrittencomplex van de A28 sluit met rotondes aan op de N375.

Vanaf de aansluiting met de A28 leidt de N375 na een flauwe bocht in zuidwestelijke richting. Achtereenvolgens kruisen de Slagenweg, Defensieweg, Ruinerveldweg en Gijsselterweg de N375 met steriele aansluitingen, dus zonder de mogelijkheid af te slaan. Daarna volgt een rotonde, waar de Echtenseweg aansluit. Hierna vervolgt de N375 zijn weg in zuidwestelijke richting, waarna de Koekangerveldweg en Weidenweg steriel kruisen.

Vervolgens komt weer een rotonde in zicht, waar de Weerwillerweg en Weerwille aansluiten op de N375. Verderop steekt de Koekangerdwarsdijk/Berghuizen over, eveneens met een steriele aansluiting. Na een flauwe bocht loopt de weg meer in westelijke richting, waarna bij het gehuchtje Blijdenstein weer een rotonde volgt. De Oosterbroekenweg en Broekhuizen sluiten hier aan op de N375. Even na deze rotonde steekt de weg de Wold Aa over, om vervolgens aan te sluiten op de A32 middels een halfklaverblad, waarbij de N375 over de A32 heen gaat.

Meppel - Beukers

De N375 parallel aan het Meppelerdiep westelijk van Meppel.

Vanaf de aansluiting met de A32 begint het gedeelte van de N375 dat bekend staat als de rondweg van Meppel. Direct na de aansluiting gaat de N375 samen met de parallel op hetzelfde viaduct lopende Ruinerwoldseweg over de spoorlijn Zwolle - Leeuwarden en de voortzetting van de Ruinerwoldseweg. Meteen hierna sluit de N375 middels een rotonde aan op deze weg.

De N375 gaat verder westwaarts en steekt daarbij met een hoge vaste brug de Drentsche Hoofdvaart over, waarna de N375 afbuigt in zuidoostelijke richting en de bebouwde kom van Meppel aandoet. Dit deel van de N375 is uitgevoerd in beton in plaats van asfalt. De Steenwijkerstraatweg sluit vervolgens met een kruising aan op de N375, die ter plekke linksaffers heeft. De weg gaat een kort stukje verder onder de naam Steenwijkerstraatweg en sluit bij de Meppeler Watertoren aan op diverse wegen.

Eerst sluit de Jan Huygen van Linschotenstraat aan op de N375 met een T-splitsing, waarna de voortzetting van de Steenwijkerstraatweg en de Nieuwe Nijeveenseweg de N375 met een rotonde kruisen. Vervolgens verlaat de N375 de bebouwde kom van Meppel. Even verder volgen twee rotondes. Bij de eerste sluiten de Handelsweg en Bremenbergweg aan op de N375, bij de tweede sluiten de Zomerdijk en Nieuwedijk aan. Bij de tweede rotonde bevindt zich de provinciegrens, waar het Drentse grondgebied wordt verlaten.

Onder de naam Zomerdijk leidt de N375 Overijssel in. Het Meppelerdiep loopt vanaf hier op geringe afstand parallel aan deze weg. De eerstvolgende plaats is het gehucht genaamd Doosje, alwaar de Lozedijk met een T-splitsing op de N375 aansluit.

Verderop eindigt de Zomerdijk op de plek die ook wel Beukers wordt genoemd, waar de N375 middels een turborotonde aansluit op de N334. Echter, vlak voor deze aansluiting steekt de N375 eerst nog de Beukerssluis over. Over deze schutsluis in de recreatief drukbevaren Beukersgracht ligt een ophaalbrug, die met name in het zomerseizoen vaak open staat.

Classificatie

De N375 is in het kader van duurzaam veilig als een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/h ingericht. In 1996 is de weg gecategoriseerd als gedeeltelijk erftoegangsweg en gedeeltelijk gebiedsontsluitingsweg, maar de weg werd in 2007 in zijn geheel gehercategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg.

Geschiedenis[1]

 • Voor 1993 stond de N375 op Drents grondgebied bekend als S10. Echter, voor 1978 was het gedeelte van Blijdenstein naar Oosterboer (later de verbindingsweg tussen N375 en N851) nog onderdeel van de S10 en stond het gedeelte van Blijdenstein via de rondweg Meppel naar de provinciegrens bekend als S11. Na 1978 werd de S11 onderdeel van de S10 en werd het wegvak Blijdenstein - Oosterboer omgenummerd in Q365. Op Overijssels grondgebied stond de N375 voor 1993 administratief als S8 bekend.
 • Op 9 mei 1966 werd de N375 tussen Eursinge en Oosterboer officieel geopend onder het administratieve nummer P14. De door de provincie aangelegde autoweg was onderdeel van het provinciale autowegenplan van 1956, waarvan ook de P13 (later A28 en N48) en P16 (later A37) deel van uitmaakten.
 • Tot omstreeks 1992 had de N375 tussen Eursinge en Meppel de status van autoweg.
 • De aansluitingen van de N375 op de A32 en de Ruinerwoldse weg, nabij Tweeloo, waren tegen 1970 zeer complex aangelegd als ongelijkvloerse kruisingen. Bij de verdubbeling van de N32 tot A32 in 1994 werd deze aansluiting gereconstrueerd tot de huidige (simpelere) vorm.

Van hoognodig tot overbodig

De N375 ter hoogte van Koekange.

Hoognodig

Begin jaren '50 ontstonden binnen de provincie Drenthe de eerste plannen voor de aanleg van provinciale wegen, die speciaal bedoeld waren voor het toenemende autoverkeer. In de eerste helft van die jaren werden enkele bestaande wegen dan ook grondig gereconstrueerd. Het bleek dat zo'n ingrijpende reconstructie zeer hinderlijk was voor het verkeer en behoorlijk veel geld kostte. Volgens nieuwere prognoses zou het verkeer zeer snel gaan toenemen in de komende jaren. Om dit verkeer te kunnen faciliteren, zouden op den duur dubbelbaans wegen nodig zijn. Het reconstrueren van bestaande wegen voor autoverkeer was vaak al passen en meten, laat staan als daar ruimte voor een tweede rijbaan bij gereserveerd moest worden.

Gecombineerd met getreuzel en onzekerheid van rijkswege omtrent de verbetering en aanleg van betere rijkswegen in Drenthe, deed dit de provincie Drenthe besluiten zelf het heft in handen te nemen en uit de provinciale middelen autowegen aan te leggen over nieuwe tracés. Dit mondde in 1956 uit op een plan ter aanleg van een drietal provinciale autowegen: de P13 Assen - Eursinge - Hoogeveen - Overijssel, de P14 Eursinge - Meppel, de P16 Hoogeveen - Holsloot en de verbinsingsweg P16a van de P14 bij Ruinen naar de P16 bij Hoogeveen.

In 1960 werden deze plannen alweer herzien. Het tracé van de P14 zorgde voor problemen bij de aansluiting op de rijksweg 31 bij Meppel, waardoor het tracé moest worden herzien. Ook het tracé van de P16 moest worden veranderd vanwege een inmiddels ontworpen kanaalomlegging bij Hoogeveen. Daarnaast werd in 1959 een weg voorgesteld van Meppel naar Twente via de Witte Paal. Aldus werden de tracés van de P14 en P16 gewijzigd, werden de P15 Meppel - Eemten - Hoogeveen en P22 Eemten - Linde - Overijssel aan het plan toegevoegd. P16a werd geschrapt omdat P15 deze functie zou overnemen.

Eveneens in 1960 startte de aanleg van de P14. In 1962 waren al grote delen van deze autoweg gereed, maar het zou vanwege de tracéwijziging bij Meppel nog tot 9 mei 1966 duren eer de gehele autoweg van de P13 bij Eursinge naar de rijksweg 31 bij Meppel geopend kon worden. Met de P14 werd een doorgaande autowegverbinding tussen Zwolle en Assen verkregen, en het was de bedoeling dat deze weg op termijn naar autosnelweg zou worden omgebouwd. Echter, met de introductie van de P15 in de provinciale autowegplannen kondigde zich de eerste scheuren in dit voornemen al aan.

Overbodig

Op de recente kaart valt meteen op dat de N375 zo'n beetje de kortste route route buiten bebouwde kommen vormt tussen Meppel en Assen en indirect Zwolle en Groningen. In die zin vreemd dat deze weg nooit de autosnelweg is geworden die men voor ogen had. Toch laat zich deze situatie makkelijk raden, namelijk de ligging van Hoogeveen. Onder andere Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen werden in 1959 door het ministerie van Economische Zaken aangewezen als ontwikkelingskernen, kernen waarop het economische beleid van het achtergestelde Noorden zich zou richten.

Rechtstreekse autowegen werden voor de ontwikkeling van deze kernen als essentieel gezien. Op de route Meppel - Assen via de P14 viel Hoogeveen aardig buiten de boot, terwijl zich al een knooppunt van autowegen bij Hoogeveen vormde door de P13, die bij deze plaats de P16 en P16a (later dus P15) zou kruisen. Hoogeveen vormde dus een goede uitvalsbasis voor autoverkeer in alle vier de windstreken.

Hierdoor verloor de P14 en won de P15 aan economisch belang hoewel de P14 nog altijd de snelste route van Zwolle naar Groningen was. In het Rijkswegenplan 1968 werd echter rijksweg 37 Lichtmis - Eemten - Hoogeveen opgenomen, waarbij het gedeelte P15 Eemten - Hoogeveen dus rijksweg werd. Deze rijksweg was zo'n 5 km zuidelijk parallel aan de P14 gepland, dus qua route eigenlijk even lang. Rijksweg 37 zou samen met de P13, die inmiddels rijksweg 36 was geworden, de nieuwe autosnelwegverbinding Zwolle - Groningen worden. Opmerkelijk was, dat enkele jaren nadat de P14 geheel voltooid was er om deze reden bij de provincie Drenthe alweer stemmen opgingen om de hele P14 dan maar weer helemaal weg te halen.

Het parallel aan de P14 lopende gedeelte Lichtmis - Eemten werd vanwege natuurbelangen verruild voor een tracé vlak langs Meppel om zo het dal van de Reest te ontzien, waardoor de route via rijksweg 37 uiteindelijk een stuk langer werd dan via de P14 en op de kaart ook een minder logisch routeverloop. Totdat de rijksweg 37 in 1979 werd voltooid, heeft de P14 dienst gedaan als de hoofdroute Zwolle - Groningen, om daarna als een rustig residu van de eens zo trotse provinciale autowegplannen als lijn in het landschap over te blijven.

Eind jaren '80 werd het luxe vorkknooppunt bij Blijdenstein omgebouwd tot gelijkvloerse kruising. Begin jaren '90 werd de N375 de autowegstatus ontnomen, waarna in midden jaren '90 de gelijkvloerse aansluitingen werden vervangen door rotondes.

Rondweg Meppel

Een ander interessant wegvak van de N375 is het gedeelte om Meppel. Het plan was om een nieuwe autoweg om Meppel aan te leggen die de P8 vanuit Overijssel en de P14 vanuit de richting Eursinge en Assen met elkaar moest verbinden. Rond 1960 werd er voortvarend begonnen met de aanleg van het wegvak vanaf de provinciegrens naar de Meppeler Watertoren, waar een tijdelijke aansluiting op het bestaande wegennet werd gemaakt. In 1963 kwam deze provinciale weg P8 gereed.

In 1965 werd begonnen met de aanleg van de noordelijke rondweg om Meppel, vanaf de Steenwijkstraatweg (toen nog rijksweg 31) tot aan Blijdenstein. De weg was in 1968 zo ver gevorderd, dat deze tussen Blijdenstein en Tweeloo opengesteld kon worden. De ongelijkvloerse aansluitingen op rijksweg 32 en de Ruinerwoldseweg waren behoorlijk complex; iets wat in 1960 nog tot een tracéwijziging van de P14 had geleid.

Toen stokte de aanleg van de rondweg om Meppel. Hoewel de aardebaan tot, en de betonnen hoge brug over de Drentsche Hoofdvaart in 1967 reeds gereed waren, duurde het tot 1970 voordat er weer actie werd ondernomen. In de lente van 1970 werd een tijdelijke voorziening in de vorm van een aansluiting met de Steenwijkerstraatweg aangelegd, waarna eind oktober het wegvak tussen Tweeloo en de Steenwijkerstraatweg werd opengesteld.

Het gedeelte tussen de nieuwe P8 en de nieuwe P14, inmiddels beide onderdeel van de S11 geworden, voerde over reeds bestaande wegen binnen de bebouwde kom van Meppel. Deze ontbrekende schakel autoweg buiten Meppel om werd nimmer gerealiseerd. De 'tijdelijke' aansluiting met de Steenwijkerstraatweg ligt er nog steeds.

Aangezien de wegen bij de Meppeler Watertoren nog altijd provisorisch met elkaar verbonden waren, werd in mei 1981 begonnen met de reconstructie tot een kruising met verkeerslichten. Eind oktober 1981 was deze reconstructie gereed. In het najaar van 1998 is deze verkeerslichtenkruising overigens nogmaals gereconstrueerd; sindsdien ligt er een rotonde.

Toekomst

Ten noordwesten van de N375 wordt de VINEX-wijk Nieuwveense Landen gebouwd, terwijl ten zuidoosten van de N375 het gebied Noordpoort wordt getransformeerd van industrieterrein tot woongebied met lichte bedrijvigheid. Onderdeel van Noordpoort wordt een nieuwe stadsentree met schuine brug over de Drentsche Hoofdvaart. Deze ontwikkelingen aan beide zijden van de N375 hebben aanpassingen aan de weg tot gevolg. Er komt een nieuwe turborotonde waarop zowel de ontsluiting van de Nieuwveense Landen (via de Steenwijkerstraatweg) als de nieuwe stadsentree zullen worden aangesloten. De bestaande rotonde bij de watertoren zal geheel komen te vervallen; ter plaatse zal een fietstunnel worden aangelegd.

Verkeersintensiteiten

De rotonde N334-N375 bij de Beukersluis.

Telpunten:

 • 1 [BN001] Eursinge - Ruinen
 • 2 [BN101] Ruinen - Koekange
 • 3 [BN102] Koekange - Blijdenstein
 • 4 [AN103] Blijdenstein - A32
 • 5 [AN110] A32 - Meppeler Watertoren
 • 6 [AN501] Meppeler Watertoren - Handelsweg
 • 7 [AN130] Handelsweg - provinciegrens
 • 8 [DM109] provinciegrens - Lozedijk
 • 9 [DN111] Lozedijk - Beukers
Telpunt 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2000 4.728 4.997 6.008 5.876 10.098 8.844 8.631
2001 5.002 5.890 6.688 7.728 11.598 9.393 8.629
2002 5.007 5.895 3.347 8.373 11.608 9.139 7.906
2003 5.210 5.886 3.480 8.440 11.897 9.196 8.175
2004 5.679 5.895 3.347 11.233 11.608 9.327 7.906 5.900 6.000
2005 4.930 6.095 3.460 8.989 12.001 9.132 8.407 5.600 5.300
2006 5.416 6.035 6.914 8.476 9.733 5.700 5.600
2007 5.443 6.360 7.029 8.966 9.814 5.800 5.900
2008 5.800 5.300
2017 5.900 5.600
2018 6.000 5.600
2019 6.300 5.900
2020 5.800 5.200
2021 6.300 5.900

Bron: Provincies Drenthe & Overijssel

Wetenswaardigheden

 • Bij afsluitingen van de A28 tussen Meppel en Assen is de N375 al jaren de vaste omleidingsroute, tegenwoordig bewegwijzerd met de uitwijkroutes U28 (Meppel - Eursinge) en U33 (Eursinge - Meppel).
 • De N375 is één van de vier wegen in Drenthe waar een proef heeft plaatsgevonden om de verkeersveiligheid op 80 km/u-wegen te verbeteren, grotendeels door snelheidsreductie. Dit vond plaats kort nadat de N375 de autowegstatus was ontnomen. De uitkomsten van de totale proef zijn uiteindelijk meegenomen bij het opstellen van de EHK.

Externe links

Referenties

Genummerde wegen in de provincie Drenthe

Autosnelwegen: A28A32A37

Niet-autosnelwegen: N33N34N48N353N364N371N372N373N374N375N376N377N378N379N381N382N385N386N391

N851N852N853N854N855N856N857N858N862N863N919N962N979

Genummerde wegen in de provincie Overijssel

Autosnelwegen: A1A28A32A35A50

Niet-autosnelwegen: N18N23N34N35N36N48N50N307N315N331N332N333N334N337N340N341N342N343N344N346N347N348N349N350N351N375N377

N731N732N733N734N735N736N737N738N739N740N741N742N743N744N745N746N747N748N749N750N751N752N753N754N755N756N757N758N759N760N761N762N763N764N765N766N768N824N852N855