N504 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
NLN504.svg
Blank.png
N504
Begin Schoorldam
Einde Noord-Scharwoude
Lengte 9 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Rotonde.svg Afslagsymbool.svg NLN009.svg Schoorl

Brug.svg Schoorldammerbrug Riviersymbool.svgNoord-Hollands Kanaal

Centrum.svg Schoorldam

Junction.svg -> Warmenhuizen

Junction.svg Koedijk

Rotonde.svg

VRI zwart.svg NLN245.svg

Rotonde.svg Ind. Breekland

VRI zwart.svg Langedijk-West

VRI zwart.svg Langedijk-centrum

Junction.svg Langedijk-Oost

Brug.svg Roskamsluis Riviersymbool.svgKanaal Omval - Kolhorn

VRI zwart.svg NLN242.svg

De N504 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in de provincie Noord-Holland tussen de N9 bij Schoorl en de N242 ten oosten van Noord-Scharwoude ter lengte van circa 9 kilometer. De weg is in het kader van het Duurzaam Veilig-beleid gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg en hierbij loopt deze op trajectniveau gezien eerst van noord naar zuid en later van west naar oost. De weg is volledig in beheer en onderhoud bij de provincie Noord-Holland.

Routebeschrijving

De N504 ten zuiden van Schoorldam.

De N504 start op een rotonde in Schoorldam, die de op- en afrit met de N9 vanuit Alkmaar en naar Den Helder verbindt. Hier vandaan kan men richting Warmenhuizen of Schoorl rijden, een populaire badplaats in Noord-Holland. De N504 steekt dan met de Schoorldammerbrug het Noord-Hollands Kanaal over en slaat dan vrijwel direct daarna af naar het zuiden over een kruispunt. Er start dan een dertig kilometerzone door het oostelijke deel van Schoorldam, waarna de weg buiten de kom komt te liggen en overgaat in een zestig kilometerweg. Ondanks het lage snelheidsregime, is de weg hier geclassificeerd als gebiedsontsluitingsweg, waar normaal gesproken een snelheid van 80 km/h bij hoort bubeko. De weg loopt hierbij parallel naast het Noord-Hollands Kanaal aan de oostzijde. Na enige tijd wordt een kruispunt bereikt met de Kanaaldijk, waar de N504 voor de tweede maal de doorgaande weg verlaat om - dit maal - naar het oosten af te slaan.

De weg gaat hier over in een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 80 km/h dat op een zeer brede aardebaan ligt, waarop de geasfalteerde rijbaan slechts 6 meter breed is. Er volgt een rotonde met een bedrijfsweg, waarna een geregeld kruispunt volgt met de N245, de 2x2 hoofdverbinding tussen Alkmaar en Schagen. Na enige tijd komt men dan bij een rotonde , dit maal met het excentrisch gelegen bedrijventerrein Breekland. De weg komt in het bebouwde gebied van de gemeente Langedijk. Het eerstvolgende kruispunt dat dan volgt is die met de Westelijke Randweg, de westelijke ontsluitingsweg voor grote delen van de gemeente. Vrij kort daarop volgt het dubbele kruispunt met de Voorburggracht en de Dorpsstraat. Voor de Dorpsstraat zijn de uitwisselingsmogelijkheden met de N504 beperkt, waarbij alleen kruisend verkeer mogelijk is. De Voorburggracht is hier de hoofdaansluiting, en functioneert min of meer als de hoofdontsluitingsweg voor de kernen van de gemeente Langedijk. Na enkele honderden meters volgt een voorrangskruispunt met de Oostelijke Randweg, die als zodanig niet volledig een oostelijke omleiding rond Langedijk vormt.

De N504 stijgt daarna om via de Roskamsluis het Kanaal Omval - Kolhorn te passeren. Direct daarop volgt een geregeld kruispunt met de N242, die hier van een oost-west- in een noord-zuidrichting verandert. De N242 is de hoofdverbinding tussen Alkmaar/Heerhugowaard en het noorden van Noord-Holland.

Geschiedenis

Met de verschijning van het Primaire Wegenplan eind 1925 van de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland, dat later overging in het Provinciaal Beheersplan, was er reeds voorzien in een verbinding tussen Koedijk en Verlaat. Deze verbinding stond bekend als Weg VIII (8) tussen Koedijk en Oudkarspel, maar werd aangelegd als 1 verbinding Koedijk - Aartswoud. In 1929 begonnen de voorbereidingen van de weg met opmetingen en grondboringen, en het uitrekenen van het tracé. In 1929 werd tevens een Commissie opgericht onder provinciaal toezicht, welke zorg moest dragen voor een gemeenschappelijk standpunt betreffende het tracé in overleg met alle belanghebbenden en een financieel draagbaar plan. Uit de overleggen die werden gevoerd bleek dat het door de provincie bedachte tracé vrijwel overeenkwam met het door belanghebbenden bedachte tracé, dat de belanghebbenden reeds in 1923 zelf wilde aanleggen.

Met de financiën ging het wat minder vlekkeloos. De onderhandelingen kwamen in 1931 stil te liggen door een patstelling, waarna een nieuwe commissie door de belanghebbende gemeentes en waterschappen werd samengesteld. Deze moest opnieuw met Gedeputeerde Staten in overleg treden om dit maal wel tot een oplossing te komen. Nu had men er wat meer haast bij, want de werkloosheid was in Nederland tot grote hoogtes gestegen begin 1932 door de Grote Depressie ten gevolge van de beurskrach in 1929 en men wilde met de aanleg van de weg de grote werkloosheid bestrijden.

In 1933 was men tot overeenstemming gekomen en kon het grondwerk worden aanbesteed. Daarna ging de aanleg van start en werden vele arbeiders uit de omgeving tewerkgesteld onder het mom van de werkloosheidsbestrijding. De weg werd enkel met handkracht, dus zonder machines aangelegd - anders zou de aanleg te snel gereed zijn en zouden de werklozen weer snel werkloos worden. Het grondwerk met de aardebaan werd begin 1934 voltooid, waarna de fundering en de deklaag aan bod kwamen. Eind 1934 was de weg geheel voltooid tussen het Noord-Hollands Kanaal en de Dorpsstraat in Noord-Scharwoude. Op 21 november 1934 vond de feestelijke opening plaats van de weg tussen Koedijk en Noord-Scharwoude. Als laatste volgde het wegvak tussen de Dorpsstraat en de huidige N242 dat voor een zeer kort stukje nog best lang heeft geduurd; Eerst diende de aardebaan aangelegd te worden, waarna een tijdelijke deklaag werd aangebracht. Dit werk werd ergens tussen oktober 1937 en mei 1938 voltooid inclusief de nog steeds bestaande Roskamsluis in het Kanaal Omval - Kolhorn. Met de definitieve deklaag begon men eind 1939 maar de strenge winter zorgde voor uitstel. De provincie probeerde het nu in de zomer van 1940, maar andermaal kwam er uitstel, nu door een gebrek aan asfalt; asfalt dat nodig was door de bezetter. In 1941 besloot de provincie om niet af te wachten op de levering van asfalt en werd de rijbaan in dat jaar voorzien van teersteenslag, wat het comfort enigszins benaderde van asfalt. In 1941 ging men ook van start met de verbreding van de aardebaan tussen het Noord-Hollands Kanaal en de Voorburggracht, om de aanleg van een fietspad mogelijk te maken. De Rijksdienst voor de Werkverruiming verrichte het werk tot circa medio 1942 waarbij de aardebaan werd aangevuld met baggerspecie uit het Kanaal Omval - Kolhorn.

Van Weg IV via S4 naar N504

De N504 ten noorden van Koedijk.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de Weg VIII hernoemd in Weg IV. De provincie voerde wat kleine maatregelen uit, zoals het aanpassen van de hoofdrichting op het kruispunt bij de Roskamsluis, aangezien het meeste verkeer vanuit het zuiden richting Leeuwarden ging vice versa. In 1968 werd het Secundair Wegenplan 1968 van kracht, waarin de Weg IV veranderde in de S4 (Secundaire Weg 4), nu de verbinding tussen Bergen en Noord-Scharwoude. In dit plan was voorzien dat de S4 een belangrijke functie zou moeten vervullen in het oost-westverkeer in dit deel van de provincie. De weg zou dan ook niet meer starten bij het Noord-Hollands Kanaal, maar op de aan te leggen S8 Oostelijke randweg van Bergen. Vervolgens zou de weg de om te leggen en als autosnelweg uit te voeren Rijksweg 9 kruisen om het Noord-Hollands Kanaal te passeren richting Noord-Scharwoude. Vanwege de belangrijke functie van de S4 in het netwerk was de weg gedacht als dubbelbaans weg. Eind jaren '60 kon het niet op met de grootste plannen voor het autoverkeer; naast de hier genoemde wegen was er ook voorzien in een nieuwe S3 tussen Alkmaar en Schagen en een Rijksweg 16 als express-snelweg tussen Verlaat en Rotterdam.

Tussen 1968 en 1971 werd ook de Ruilverkaveling Geestmerambacht uitgevoerd, waarmee de provincie profiteerde door de extra grond voor de verbreding van de aardebaan makkelijk in handen te krijgen. Aldus werd in die jaren de aardebaan fors verbreed, om de toekomstige verdubbeling met geringe inspanning te kunnen uitvoeren. Saillant detail is dat de bestaande rijbaan in oorspronkelijke staat bleef. Het alignement werd niet aangepast aan de verbrede aardebaan. In 1973 werd een wijziging doorgevoerd van het Secundaire en Tertiaire Wegenplan, mede om enkele niet in het wegenplan van 1968 voorkomende wegen mogelijk te maken. Daarmee werd ook S4 doorgetrokken over de S7 naar Middenmeer, waarmee de planvorming voor de stroomlijning en verdubbeling van de S4 werd uitgebreid tot aan Middenmeer. Voorzien in deze plannen was:

  • kruisingsvrije weg tussen de Rijkswegen 9 en 7
  • nieuw tracé om Noord-Scharwoude tot aan Verlaat
  • nieuw tracé tussen Verlaat en Nieuwe Niedorp
  • nieuw tracé tussen Nieuwe Niedorp en de Oudelanderweg

Aangezien de aardebaan tussen het Noord-Hollands Kanaal reeds in de voorliggende jaren was verbreed, ging de provincie eerst aan de slag met de oostelijke delen. Het nieuwe deel tussen Verlaat en Nieuwe Niedorp werd in 1972 voltooid, waarna het wegvak tot aan de Oudelanderweg volgde in 1981. In de jaren daarna werden reeds grondwerken opgeworpen voor de verdubbeling en omlegging van de S4 bij Noord-Scharwoude [1] waar een Haarlemmermeeraansluiting gepland was. Verder dan dat is het nooit gekomen. De gemeente Langedijk bouwde in de jaren '90 het oostelijke deel van de geplande aansluiting vol met woningen en een sportterrein, waarna ook het resterende grondwerk aan de westzijde begin 21e eeuw werd verwijderd.

Met de verschijning van het Secundair Wegenplan 1988 verviel dan ook het belang van de S4 tussen de Rijksweg 9 en de huidige N245, dit gedeelte was verworden tot Tertiaire Weg 132. Bovendien was het plan voor de omlegging bij Noord-Scharwoude van de kaarten verdwenen, waarmee alleen nog een zeer brede aardebaan resteert met voorbereidingen voor ongelijkvloerse kruisingen, tussen het Noord-Hollands Kanaal en Noord-Scharwoude, als tastbaar bewijs van de grootse plannen voor de S4. In de wegnummering kreeg de S4 ook al geen belangrijk plekje meer. Het deel van Noord-Scharwoude naar Middenmeer kreeg met het Nummeringsstelsel 1957 het wegnummer N99 mee, en werd in het kader van het Nationaal Routenummerplan 1982 in de jaren '80 hernummerd naar N242, de doorgaande verbinding tussen Alkmaar en Middenmeer. Het wegdeel dat Tertiaire weg 132 was, kreeg vanaf 1993 het administratieve wegnummer N504. Met de vaststelling van de Wet Herverdeling Wegenbeheer werd het aansluitende gedeelte van de S4, tussen Schoorldam en Koedijk geschaard onder de N504 en overgedragen aan de provincie, waarmee nu de N504 van de N9 tot aan de N242 loopt bij Noord-Scharwoude. Wellicht dat het laatste cijfer van het administratieve wegnummer N504, de "4", nog herinnert aan de grootse plannen van weleer.

Toch kreeg de wegenliefhebber in 2004 nog enige hoop dat de S4 volgens de oude plannen aangelegd zou worden, aangezien in dat jaar een studie gepland stond voor het opwaarderen van de N504, daar de provincie van mening was dat door de toegenomen woningbouw en bedrijvigheid in de regio, een studie noodzakelijk was. In het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2008 was de studie alweer geschrapt omwille van bezuinigingen. De studie zelf werd nooit uitgevoerd.

Recente aanpassingen

De provincie Noord-Holland heeft van 19 september 2011 tot oktober 2012 het wegvak van de N504 tussen de N9 en Koedijk aangepast. Hierbij is het wegprofiel binnen de bebouwde kom van Schoorldam aangepast van een 50 km/h-weg met asmarkering naar een 30 km/h-weg met fietsstroken. Het gedeelte tussen de komgrens en Koedijk is ingericht als een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 60 km/h. Aan de oostzijde van dit wegvak is een vrijliggend fietspad aangelegd, daar het langzaam en snelverkeer voorheen van dezelfde rijbaan gebruik moest maken en dit verkeersonveilig was.

Toekomst

De gemeente Langedijk is tot inzicht gekomen dat de ongebreidelde woningbouw en bouw van bedrijventerreinen binnen de gemeente tot gevolg heeft dat het verkeersaanbod de laatste jaren fors is gestegen. Men heeft daarvoor een studie laten uitvoeren naar de mogelijke maatregelen om de gemeente beter te ontsluiten. Een van de mogelijke maatregelen betreft het opwaarderen van de aansluiting van de Dorpsstraat en Voorburggracht met de N504. Men zinspeelde met name op gelijkvloerse oplossingen, maar in de aanloop naar het plan waren ookenige tijd ongelijkvloerse oplossingen in beeld.

Uiteindelijk is in 2019 besloten dat een verkeersplein en een rotonde zullen worden aangelegd. [2] De rotonde wordt op het kruispunt van de Spoorstraat en de Oostelijke Randweg aangelegd. Het verkeersplein, een zogenaamd LARGAS-plein, is gepland op de kruising van de Dorpsstraat en de Voorburggracht in Noord-Scharwoude. De aanleg van verkeersplein en rotonde was gepland van eind april tot juli 2020.

Verkeersintensiteiten

Van Naar 2009[3]
N9 Schoorldam 10.000
Schoorldam Koedijk 3.500
Koedijk N245 3.500
N245 Breekland 11.000
Breekland Noord-Scharwoude 10.500
Noord-Scharwoude N242 16.000

Externe links

Bronnen, noten en referenties

Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad