N508 (Nederland)

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N508
Begin Alkmaar
Einde Rustenburg
Lengte 8 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Alkmaar-Noord

Oudorp / Ind. Beverkoog

Kanaal Omval - Kolhorn

Aansluiting Heerhugowaard-Zuid

Heerhugowaard-Zuid

Huygendijk

Oterleek

Rustenburg

De N508 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Noord-Holland. De N508 vormt een oost-westroute tussen de N245 bij Alkmaar en het plaatsje Rustenburg, met een lengte van circa 8 kilometer. De weg is in het kader van het Duurzaam Veilig-beleid gecategoriseerd zowel als gebiedsontsluitingsweg als erftoegangsweg. De weg is volledig in beheer en onderhoud bij de provincie Noord-Holland.

Routebeschrijving

De Huygendijk nabij Rustenburg.

De N508 start op het geregelde kruispunt met de N245 in het noorden van Alkmaar waar de N245 de primaire verbinding naar Schagen vormt. De N508 loopt dan enigszins richting het zuidoosten als een 2x2-gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 70 km/h waarbij deze als Nollenweg door de noordoostelijke wijken van Alkmaar voert. De N508 is hier tevens onderdeel van de Ring Alkmaar. De weg gaat als snel naar beneden om een lokale ontsluitingsweg, de spoorlijn Alkmaar - Heerhugowaard en de Hertog Aalbrechtweg ongelijkvloers te kruisen. Met de Hertog Aalbrechtweg is er een ongelijkvloerse aansluiting, die naar het centrum van Alkmaar loopt. Even verderop volgt een geregeld kruispunt met het plaatsje Oudorp, onderdeel van de gemeente Alkmaar, en met het industrieterrein Beverkoog. De weg verlaat hierna de bebouwde kom van Alkmaar waardoor de maximumsnelheid 80 km/h is. De weg gaat met een lang viaduct en aanliggende vaste brug over het Kanaal Omval - Kolhorn waarna een dubbelkruispunt volgt met de op- en afritten van de N242, de stroomweg tussen Alkmaar en Heerhugowaard. De N508 gaat nog even verder richting het oosten om met een turborotonde te eindigen op de Oosttangent van Heerhugowaard, de oostelijke randweg van deze stad.

De Oosttangent gaat verder Heerhugowaard in, maar de N508 gaat vanaf de laatste rotonde eerst naar het zuiden om daar op de volgende rotonde op de Huygendijk af te slaan naar het oosten. Hier vandaan is de weg niet meer dan een erftoegangsweg en gaat het over een afstand van iets meer dan 6 kilometer verder. Men bereikt in deze 6 kilometer Oterleek. De weg is gecategoriseerd als erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 60 km/h tot aan Oterleek, ondanks de aanwezigheid van vrijliggende fietspaden. Na Oterleek dienen fietsers gebruik te maken van de rijbaan. Aan het einde van de weg bereikt men het plaatsje Rustenburg. Hier komen enkele lokale ontsluitingswegen samen vanuit de droogmakerij Heerhugowaard en kan men verder richting Ursem en de N243.

Geschiedenis

N245 - Heerhugowaard

De als Nollenweg bekend staande N508 tussen de Schagerweg (N245) en de Westerweg (N242) werd ergens in de jaren 1970 opgeleverd als gemeentelijke weg, als onderdeel van de Ring Alkmaar. De Ring Alkmaar was benodigd vanwege de aanwijzing van Alkmaar (en later Heerhugowaard en Langedijk) als groeikern voor de grote woningbouwbehoefte in de Randstad. De regio zou moeten dienen als overloopgebied voor de Randstad, zodat de Randstad geen overbevolkte en drukke metropool zou worden zoals men Londen en Parijs destijds zag.

Veel is er niet veranderd na de oplevering van de weg. Wel werd in het kader van de Wet Herverdeling Wegenbeheer bepaald dat de Nollenweg tot het secundaire provinciale wegennet behoorde. In dat kader werd de Nollenweg op 1 januari 1993 overgedragen van de gemeente naar de provincie.

Een volgende gebeurtenis die wel van invloed was op de omgeving, was de realisatie van een nieuwe woningbouwlocatie in Heerhugowaard, Stad van de Zon geheten, en de in de jaren daarvoor gerealiseerde woningbouw in Heerhugowaard-Zuid. Bovendien was er reeds het besluit genomen de N242 om te bouwen in een regionale stroomweg, die uitgevoerd zou worden met vrije kruisingen. De genoemde ontwikkelingen die plaatsvonden, zorgden voor de ontwikkeling van een nieuw tracé van de N508 ten oosten van de N242. Liep deze eerst als smalle 1x2 60 km/h-gebiedsontsluitingsweg naar de Oosttangent van Heerhugowaard, het nieuwe tracé voorzag in een 2x2-gebiedsontsluitingsweg volgens de laatste wegontwerpnormen. De nieuwe N508 werd in 2008 geopend waarbij een kortere route naar de Oosttangent mogelijk werd. Het nieuwe gedeelte eindigt met een turborotonde op deze laatstgenoemde weg, waarna de weg over de Oosttangent naar het zuiden loopt naar de oude route richting de Huygendijk.

Heerhugowaard - Rustenburg

De Huygendijk in de Franse tijd

De Huygendijk op de weg van Alkmaar naar Hoorn was in de Franse tijd begin 19e eeuw onder Napoleon in behoorlijke staat van berijdbaarheid gebracht. Doch, rond 1845 werd de toestand van het gedeelte over de Huygendijk steeds slechter. Dit was voor de gemeente Alkmaar reden genoeg om meerdere malen aan te kloppen bij het adres van de provincie om te klagen over de slechte toestand van het wegdek. De provincie besloot daarop de Huygendijk in 1845 en 1846 zelf te verbeteren met subsidie van het Rijk en de gemeente Alkmaar. Daar eigenlijk niemand wist wie nu het beheer zou moeten voortzetten, nam de provincie de Huygendijk maar in eigen beheer.[1] Voor de provincie was dit een bijzondere gebeurtenis, daar het voor die tijd nog nooit wegen in beheer had. En daarnaast werd de rol van de provincie zeer klein gehouden in het Holland van die tijd. Ze had ook in die tijd ook maar enkele waterwegen in beheer en diende ze zorg te dragen voor het toezicht op de waterschappen.

Veel moet men zich overigens niet voorstellen van de kwaliteit van de weg in die tijd in vergelijking met de huidige maatstaven. Asfalt was nog niet uitgevonden en men was nog niet zo ver dat men wegen bestraatte met bakstenen; een maatregel die in die tijd zeer kostbaar was. Een weg was in die tijd niet verhard, en was bij hoge uitzondering verstevigd met grind of ander materiaal. Maatregelen die in die tijd ook niet erg nodig waren, aangezien het verkeer enkel bestond uit voetgangers en paard en wagen. De Huygendijk was voor zover bekend tot de jaren 1920 verhard met schelpen. Een aardige anekdote over het beheer van de weg door een overijverige kantonnier kan men vinden in het 100-jarig bestaan van de Provinciale Waterstaat[2], waarin de volgende zinssnede vermeld wordt: "De weg Huygendijk - Ursem werd in 1913 in de wandelgangen 'de blindedarm van Nieuwdorp' genoemd, naar aanleiding van de overijverige kantonnier Nieuwdorp Wzn. Nieuwdorp was zeer gesteld op hygiëne op 'zijn weg'. Met een zakmes schraapte hij de platgetrapte paardenvijgen los en trapte ze vervolgens de sloot in."

Het Primaire Wegenplan

Met het Primaire Wegenplan van de provincie uit 1925, dat enkele jaren later over zou gaan in het Provinciaal Beheersplan, werd getracht alle verbindingen die de provincie in beheer had, of in beheer zou nemen, te voorzien van eenzelfde minimaal wegontwerp. In de beginperiode van de 20e-eeuwse wegverbetering stond het gebruik van asfalt nog in de kinderschoenen. De provincie was dan ook voornemens diverse wegen die zij in eigendom had, aan te wijzen als proefvakken voor verschillende soorten wegdekken.

Recente aanpassingen

De provincie Noord-Holland heeft tussen 12 september en 30 oktober 2011 de N508 gereconstrueerd tussen Heerhugowaard en Rustenburg, waarbij de inrichting als 80 km/h gebiedsontsluitingsweg tussen Heerhugowaard en Oterleek verleden tijd is geworden. De weg is daarmee tussen Heerhugowaard en Rustenburg volledig ingericht conform de classificatie als erftoegangsweg, waarbij getwijfeld kan worden aan het nut ervan tussen Heerhugowaard en Oterleek vanwege het ontbreken van langzaam verkeer op de rijbaan en het ontbreken van kruispunten.

Omdat weggebruikers vraagtekens zetten bij de inrichting als erftoegangsweg op het wegvak waar een vrijliggend fietspad aanwezig is, heeft de provincie het besluit genomen om bij een volgende onderhoudsronde de markering aan te passen zoals deze eerst was, dus met gebiedsontsluitingsweg-markering. Wanneer dit wordt uitgevoerd is niet bekend.

Verkeersintensiteiten

Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten van de Provincie Noord-Holland[3].

Van Naar 2009 2018 2019 2020 2021 2022
N245 Herenweg 36.000 36.900 37.300 34.400 36.700 37.900
Herenweg N242 38.500 36.300 33.200 35.100 37.900
N242 Oosttangent 20.000 20.100 17.900 18.500 19.500
Molendijk Drechterlandsedijk 3.000 3.000 3.100 2.600 2.000 2.500

Externe links

Bronnen, noten en referenties

  1. Geschiedenis Provinciale Waterstaat 1840 - 1909 op NHwegen.nl
  2. 100 jaar trouwe dienst - Provinciale Waterstaat van Noord-Holland 1881 - 1981. Meijers Pers, Amsterdam: 1981.
  3. Provincie Noord-Holland, Servicepunt Wegen en Vaarwegen
Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad