Omgevingswet

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
voorbehoud

Lees het algemeen voorbehoud voor informatie omtrent artikelen met juridische informatie.

De Omgevingswet is een geplande wet die bestaande wetgeving met betrekking op ruimtelijke ordening en milieu moet versimpelen en bundelen in één wet. De wet moet in 2021 in werking treden.[1]

Bundeling

De Omgevingswet bundelt veel bestaande wetgeving in één wet.

  • Van 26 wetten naar 1 wet
  • Van 5000 wetsartikelen naar 350 wetsartikelen
  • Van 120 ministeriële regelingen naar 10
  • Van 120 Algemene maatregelen van bestuur naar 4

Wetgeving die opgaat in de Omgevingswet

Voor wat betreft ruimtelijke ordening en infrastructuur gaan de volgende wetten op in de Omgevingswet;

Daarnaast gaan diverse visies, waaronder het verkeer- en vervoersplan en de structuurvisie op in de omgevingsvisie. Het NSL komt onder de programmatische aanpak Omgevingswet te vallen.

Het tracébesluit (Rijk) en het inpassingsplan (provincie) worden een projectbesluit genoemd. De project-mer (milieu-effectrapportage) wordt vereenvoudigd tot één procedure in plaats van een uitgebreide en beperkte procedure. Het verplichte advies van de Commissie-mer is omgezet in een facultatief advies. Er is geen alternatievenonderzoek meer nodig indien de plan-mer al voldoende alternatieven bevat. Ook is er een verlenging van de houdbaarheid van onderzoeksgegevens, dat de onderzoekslasten moet verminderen.

Projectbesluit

In de Omgevingswet neemt de minister van Infrastructuur en Milieu geen tracébesluit meer, maar een projectbesluit.

De procedure van het projectbesluit omvat de volgende stappen:

• Kennisgeving van het voornemen een projectbesluit te nemen

• Kennisgeving over de beoogde participatie

• Verkenning

• Het nemen van een voorkeursbeslissing met de mogelijkheid tot indienen zienswijzen (alleen in die gevallen waarbij dit in de kennisgeving van het voornemen was opgenomen of bij de gevallen die zijn aangewezen in de Omgevingsbesluit)

• Het maken van een ontwerp-projectbesluit, waarop zienswijzen kunnen worden ingediend

• Vaststellen van het projectbesluit door het bevoegd gezag

• Tegen het projectbesluit staat de mogelijkheid van beroep open

• Eventueel later verlenen vergunningen (bevorderlijk voor flexibiliteit en fasering van het project)

Tegen het projectbesluit kan één keer bezwaar worden gemaakt bij de Raad van State. Deze doet binnen 6 maanden uitspraak, zoals al gebruikelijk was in de Crisis- en herstelwet. Het projectbesluit wijkt betrekkelijk weinig af van de stappen van het oude tracébesluit.

Geschiedenis

In 1810 werd in Nederland de Mijnwet van kracht, de eerste wet op de leefomgeving. Sindsdien, met name na 1950, zijn er tal van wetten bijgekomen. Het omgevingsrecht raakte sterk verbrokkeld in tal van verschillende wetten en regels. In 2010 werd de Crisis- en herstelwet ingevoerd, die een impuls geeft aan de economie en projecten vanwege kortere procedures. De Crisis- en herstelwet gaat op in de Omgevingswet, de verkorte en vereenvoudigde procedures was een belangrijk uitgangspunt voor de invoering van de Omgevingswet. Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer met ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet.[2]

Referenties