Piet Heintunnel

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Piet Heintunnel
Kruist Amsterdam-Rijnkanaal
Lengte 1.490 meter
Openstelling 1997
Intensiteit 30.000 mvt/dag
Tunnelcategorie D
Locatie kaart

De Piet Heintunnel is een tunnel in Nederland, gelegen in de s114 in Amsterdam. De tunnel loopt onder de wijk Zeeburg en het Amsterdam-Rijnkanaal door. De Piet Heintunnel is één van de langste van de regio Amsterdam met een lengte van 1.490 meter.

Kenmerken

De Piet Heintunnel ligt in het oostelijk havengebied en gaat onder het Amsterdam-Rijnkanaal door, het drukst bevaren kanaal ter wereld. De tunnel verbindt het centrum van Amsterdam met de wijk IJburg en de ringweg A10. Bij het westelijke tunnelportaal komt de Piet Heintunnel op de s100 uit, bij het oostelijke portaal kruist men de Zuiderzeeweg, die bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal en het IJ heeft. De Piet Heintunnel vervangt het zuidelijk deel van de Zuiderzeeweg min of meer, al rijdt over die weg met een intensiteit van 20.000 mvt/dag ook nog altijd veel verkeer. De tunnel telt twee buizen met elk twee rijstroken. Daarnaast ligt ten zuiden van de Piet Heintunnel een tweesporige tramtunnel direct naast de wegtunnel.

De tunnel is in beheer bij de gemeente Amsterdam en wordt bewaakt vanuit de verkeerscentrale van de gemeente Amsterdam welke is gevestigd in het zuidelijk ventilatiegebouw van de IJtunnel.

In geval van een calamiteit in de langs de Piet Heintunnel gelegen tramtunnel dienen trampassagiers via vluchtdeuren te vluchten naar de zuidbuis van de Piet Heintunnel. De rechterrijstrook van deze buis wordt reeds automatisch afgesloten op het moment dat er in de tramtunnel een tram stil komt te staan.[1]

De Piet Heintunnel heeft de status van autoweg. In juni 2018 is een verkeersbesluit genomen waarbij de status van autoweg is vervangen door een weg die verboden is voor langzaam verkeer.[2] In 2021 waren de borden bij de tunnel echter nog niet vervangen en had de tunnel nog steeds de status van autoweg. De maximumsnelheid in de tunnel is 70 km/h.

Geschiedenis

De ontwikkeling van het oostelijk havengebied en de behoefte om de verkeersdruk op een aantal bestaande wegen in het oostelijke stadsdeel te verminderen, waren eind jaren tachtig aanleiding om de IJ-boulevard-oost (weg en rail) op te nemen in het Bereikbaarheidsplan Amsterdam, als hoofdverbindingsweg tussen het oostelijke deel van de binnenstad en de ringweg A10-oost. In door het rijk en de gemeente Amsterdam ondertekende convenanten over het Bereikbaarheidsplan (16 januari 1989) en het oostelijk havengebied (6 juli 1989) zijn afspraken gemaakt om te komen tot de aanleg van de IJ-boulevard-oost. [3] Het zou hierbij gaan om een (grotendeels) nieuwe verbinding tussen de binnenstad (Piet Heinkade) en de A10 Noord bij Zeeburg.

In 1988 is door de Amsterdamse Dienst Ruimtelijke Ordening een aantal tracévarianten onderzocht (Tracéverkenningen van november 1988). De toenmalige Amsterdamse Commissie voor Verkeer heeft in februari 1989, bij de behandeling van de tracéverkenningen, voor het gedeelte tussen de Piet Heinkade en Zeeburg een voorkeur uitgesproken voor een gecombineerde weg- en railtunnel onder het Spoorwegbassin en het Amsterdam-Rijnkanaal. Aan een weg op maaiveld door het oostelijk havengebied met een hoge brug over het Amsterdam-Rijnkanaal kleefden vanuit stedebouwkundig oogpunt en milieu-oogpunt grote bezwaren. Bij de uitvoering van een tunnelvariant zou de karakteristieke structuur van het gebied zoveel mogelijk gehandhaafd blijven was de verwachting. Verder maakte het tunnelontwerp het mogelijk het in het convenant over het oostelijk havengebied vastgelegde aantal woningen in het desbetreffende gebied te bouwen zonder dat daarvoor sprake was van ontoelaatbare geluidsoverlast van de verkeersverbinding.

In het Programakkoord voor de gemeenteraadsperiode 1990-1994 is met betrekking tot de IJ-boulevardweg gekozen voor een 2x2-strooksweg, uitgevoerd als stadsstraat met stoplichten en zonder invoegstroken anders dan nodig voor verkeersveiligheid. In het ontwerp van de Piet Heintunnel is hiermee rekening gehouden. In het ontwerp is overigens wel rekening gehouden met een mogelijk om een later moment te realiseren ongelijkvloerse kruising met de Zuiderzeeweg. De totale aanlegkosten voor de tunnel werden in 1991 geraamd op 306 miljoen gulden (€ 138 miljoen). De gemeenteraad van Amsterdam heeft in april 1992 ingestemd met de aanleg van de tunnel en het aanliggende wegennet.

Met de bouwwerkzaamheden voor de tunnel werd medio 1992 begonnen. De tunnel werd volgens de afzinkmethode gebouwd. De segmenten zijn in Antwerpen gebouwd, omdat het gebruikelijke dok in Barendrecht bezet was. De segmenten zijn over open zee getransporteerd, dit was daarvoor alleen bij de bouw van de Wijkertunnel gebeurd. De segmenten zijn elk 158 meter lang, 31,6 meter breed en een binnenhoogte van 4,5 meter. In 1997 is de Piet Heintunnel voor het wegverkeer in gebruik genomen. In 2005 werd ook de naastgelegen tramtunnel opengesteld.

Renovatie 2021-2023

Per 1 mei 2019 had de Piet Heintunnel, net als andere Nederlandse wegtunnels, aan de eisen uit de Tunnelwet moeten voldoen. Door diverse problemen is deze termijn niet gehaald en moest een renovatie van de tunnel nog plaatsvinden. Omdat de tunnel per 1 mei 2019 niet aan de wettelijke eisen voldeed was de tunnel per die datum niet meer toegestaan voor vrachtverkeer.[4]

In oktober 2019 is door de gemeente Amsterdam aangegeven dat groot onderhoud zou worden uitgevoerd aan de Piet Heintunnel. [5] De wegtunnel zou hiervoor vanaf 25 juni 2021 gedurende 15 maanden volledig worden afgesloten. Gedurende deze periode zijn onder meer installaties vervangen en is de tunnel verder aangepast om aan de eisen uit de Tunnelwet te voldoen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de combinatie Siemens Mobility B.V. en Heijmans Infra B.V.[6] De verwachting was dat de renovatie (tenminste) 116 miljoen euro zou kosten[7] en per 30 september 2022 afgerond zouden zijn.[8] Gedurende de renovatie is gebleken dat meer tijd nodig was en is als einddatum 2 december 2022 gecommuniceerd.[9] Dit is echter ook niet gehaald, de tunnel is vervolgens op 20 januari 2023 heropend na 1,5 jaar tijd.[10][11]

Verkeersintensiteiten

Dagelijks maken circa 30.000 voertuigen van de Piet Heintunnel gebruik.[12] Van de nabijgelegen Zuiderzeeweg maken nog eens 20.000 voertuigen gebruik.

Referenties

Bruggen en tunnels in de regio Amsterdam

AmsterdamsebrugCoentunnelGaasperdammertunnelIJtunnelKeizer KareltunnelMichiel de RuijtertunnelMuiderbrugTweede MuiderbrugPiet HeintunnelRozenoordbrugSpaarndammertunnel

BetlembrugMuiderbrugSchellingwouderbrugSchinkelbrugSchipholtunnelUyllanderbrugVelsertunnelWaterwolftunnelWeesperbrugWijkertunnelZeeburgerbrugZeeburgertunnelTunnel Zuidas