Tracéwet

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf TB)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Tracéwet was een procedure die gevolgd moest worden wanneer men een wegverbinding die volgens de vigerende Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is aangewezen als onderdeel van het hoofdwegennet wilde aanleggen of in capaciteit wilde verruimen. De tracéwet ging per 1 januari 2024 op in de Omgevingswet. Het Tracébesluit wordt sindsdien een Projectbesluit genoemd.

Tracéwet en MER

In de Tracéwetprocedure was het conform het Besluit Milieueffectrapportage opstellen van een MER geïntegreerd. Er waren binnen de Tracéwet twee hoofdprocedures met betrekking tot het hoofdwegennet:

 • de uitgebreide procedure, welke gevolgd moest worden voor de aanleg van een hoofdweg, of het verbreden van een hoofdweg met meer dan 2 rijstroken.
 • de reguliere procedure, welke gevolgd kon worden in geval van een wijziging van een hoofdweg, die bestaat uit:
  • de ombouw van een weg tot autosnelweg of
  • de uitbreiding van een weg met één of twee rijstroken, indien het uit te breiden weggedeelte twee knooppunten of aansluitingen met elkaar verbindt.

Tracéwet stappen

 • Startbeslissing; onderzoeken of er een bestaand of toekomstig probleem is op of door het ontbreken van een hoofdweg. In de startbeslissing wordt ook aangegeven of er een structuurvisie nodig is. Er wordt altijd een structuurvisie opgesteld als er sprake is van de aanleg van een nieuwe hoofdweg, of een verbreding met meer dan twee rijstroken.
 • Verkenning; In de verkenning worden gegevens verzameld over het betreffende gebied, de omvang van het probleem, relevante ruimtelijke ontwikkelingen en mogelijke oplossingen.
 • Voorkeursbeslissing; Op basis van de verkenning neemt de minister een voorkeursbeslissing, eventueel met een ontwerp-structuurvisie en MER indien het de uitgebreide procedure betreft.
 • Ontwerp-tracébesluit (OTB); De voorkeursbeslissing wordt uitgewerkt in een ontwerp-tracébesluit. Meestal wordt er ook een milieu-effect rapportage opgesteld. Op een ontwerp-tracébesluit kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.
 • Tracébesluit (TB); Na eventuele aanpassingen op basis van onder andere de zienswijzen wordt het definitieve tracébesluit ter inzage gelegd. Alleen degenen die een zienswijze op het OTB hebben ingediend kunnen beroep aantekenen bij de Raad van State. Na uitspraak van de Raad van State wordt het tracébesluit onherroepelijk.

Bijzonderheden

Een Tracébesluit was slechts 10 jaar geldig - wanneer binnen deze termijn geen begin wordt gemaakt met de uitvoering van het werk, dan verviel het Tracébesluit.

De Minister van IenM heeft de Tracéwet zodanig aangepast dat een Tracébesluit gerepareerd kan worden, zodat een negatief oordeel van de Raad van State niet langer neerkomt op het volledig opnieuw moeten doorlopen van de volledige procedure. In de praktijk waren reparaties sinds 2008 zelden nog noodzakelijk. De situatie veranderde echter in 2019 toen het Programma Aanpak Stikstof werd vernietigd door de Raad van State en er een aantal jaar onzekerheid ontstond over hoe een Tracébesluit op dit item onderbouwd moest worden.

Lijst van tracébesluiten

zie Lijst van tracébesluiten.

Wetstekst

In andere talen

Duits (Deutsch): Planfeststellungsbeschluss (PFB)

Duits (Deutsch): Umweltverträglichkeitsprüfungsbescheid (UVP-bescheid) (Oostenrijk)

Engels (English): Record of decision (ROD) / Final Environmental Impact Statement (F-EIS)

Pools (Polski): Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU)

Referenties