Tunnel Zuidas

Uit Wegenwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Tunnel Zuidas
Kruist Zuidas
Lengte 1.100 meter
Openstelling 2028
Intensiteit 252.600 mvt/dag
Tunnelcategorie C[1]
Locatie kaart

De Tunnel Zuidas is een geplande verkeerstunnel in de A10-zuid in Amsterdam. De tunnel heeft een geplande lengte van 1.100 meter.

Kenmerken

De tunnel krijgt vier buizen, met in totaal 12 rijstroken. Er komt een parallelstructuur met 2 rijstroken voor verkeer van en naar de aansluitingen van de A10-zuid, en 4 rijstroken voor verkeer tussen beide knooppunten, in beide richtingen, dus 2+4+4+2 rijstroken, waarvan de buitenste rijstroken weefstroken zijn. De noordelijke tunnelbuizen zijn 1.000 meter lang, de zuidelijke tunnelbuizen worden 1.100 meter lang. Het verschil zit aan de westzijde, om verkeer de gelegenheid te geven in te voegen. Bovenop de tunnels komt dan ruimte voor het station Amsterdam-zuid om uit te breiden. De maximumsnelheid in de tunnel is 100 km/h op de hoofdrijbaan en 80 km/h op de parallelrijbaan. De doorrijhoogte is minimaal 4,7 meter.

Tunnel Noord

• Tunnel noord civiel, twee verkeersbuizen, met daartussen een middentunnelkanaal:

– Hoofdbuis, voor het onderbrengen van de hoofdrijbaan met vier rijstroken;

– Parallelbuis, voor het onderbrengen van de parallelrijbaan met twee rijstroken;

– Middentunnelkanaal bestaande uit een dienstgang (voor het onderbrengen van tunneltechnische installaties) en een vluchtgang (voor het bieden van een veilige evacuatiemogelijkheid in geval van een calamiteit in de tunnel);

• Tunneltechnische installaties (TTI); en

• Dienstengebouwen (voor het onderbrengen van o.a. lokale bediening en tunneltechnische installatie)


Tunnel Zuid

• Tunnel zuid civiel, twee verkeersbuizen, met daartussen een middentunnelkanaal:

– Hoofdbuis, voor het onderbrengen van de hoofdrijbaan met vier rijstroken;

– Parallelbuis, voor het onderbrengen van de parallelrijbaan met twee rijstroken;

– Middentunnelkanaal bestaande uit een dienstgang (voor het onderbrengen van tunneltechnische installaties) en een vluchtgang (voor het bieden van een veilige evacuatiemogelijkheid in geval van een calamiteit in de tunnel);

• Tunneltechnische installaties; en

• Dienstengebouwen (voor het onderbrengen van o.a. technische installaties).

Geschiedenis

De oorspronkelijke plannen van het dokmodel Zuidas voorzagen een ondergrondse A10 met 4x3 rijstroken, met twee gestapelde tunnels en ondergrondse parkeergarages en spoorinfrastructuur, met bovengronds grootschalige vastgoedontwikkeling. De kosten hiervan werden geschat op € 3 - 3,3 miljard, en een realisatie in 2030. Vanwege de onzekere vastgoedmarkt en de grote risico's die met dit project samen hangen is uiteindelijk gekozen om het project gefaseerd uit te voeren en in eerste instantie alleen de A10 ondergronds te brengen. De kosten hiervan bedragen € 1.385 miljoen. Op 9 februari 2012 is hierover tussen het Rijk en de regio's overeenstemming bereikt. Volgens het Centraal Planbureau is de verbreding in principe rendabel, maar het ondergronds brengen van de snelweg niet vanwege overwaardering van de vrijgekomen ruimte.[2] Op 12 maart 2015 is het ontwerp-tracébesluit ter inzage gelegd[3] en op 18 maart 2016 is het definitieve tracébesluit vastgesteld. De bezwaren tegen het tracébesluit, voor zover het de Tunnel Zuidas omvatte, werden op 26 april 2017 door de Raad van State ongegrond verklaard.[4][5]

De start van de uitvoering was oorspronkelijk gepland voor 2015, maar is verschoven naar 2017 en later naar 2019.[6] Op 21 februari 2017 is het project voor € 990 miljoen gegund aan het consortium ZuidPlus, dat bestaat uit Fluor, Heijmans en Hochtief.[7]

Toekomst

Het ondergronds brengen van de zuidbaan is relatief eenvoudig. De noordbaan is lastiger, en vereist een bouwtijd van circa 8 jaar, het project was beoogd om tussen 2019 en 2023/2024 uitgevoerd te worden.[8] De tunnel zou worden aangelegd volgens de wanden/dak-methode. In 2018-2019 bleek het project echter steeds meer vertraging op te lopen in de ontwerpfase en in juli 2019 sprak men van een onderzoek naar nut en noodzaak en mogelijke versoberingen, waardoor het project verder vertraagd is of zelfs op losse schroeven kan komen te staan.[9]

In de periode daarna zijn onderzoeken uitgevoerd, waaruit blijkt dat niks doen geen optie is en er geen reële versoberingen mogelijk zijn bij de componenten van het megaproject. Wel is er een tekort van tussen de € 700 miljoen en € 1 miljard ontstaan. Het contract met ZuidPlus is minnelijk beëindigd en zal in delen opnieuw worden aanbesteed.[10]

In 2022 kwamen Rijk en Regio de dekking voor het project overeen, waarbij het budget werd verhoogd naar € 5,5 miljard.[11] De aanbesteding van de tunnel begon op 28 juli 2023. De aanlegkosten, inclusief ontwerp en indirecte kosten, werden bij aanbesteding geraamd op € 925 miljoen.

Verkeersintensiteiten

De verwachte verkeersintensiteiten in de tunnel na realisatie van het project zijn 252.600 voertuigen per etmaal. Ten westen van de tunnel, tot aan het knooppunt De Nieuwe Meer zal dit op 299.700 voertuigen per etmaal liggen.[12]

Referenties

Bruggen en tunnels in de regio Amsterdam

AmsterdamsebrugCoentunnelGaasperdammertunnelIJtunnelKeizer KareltunnelMichiel de RuijtertunnelMuiderbrugTweede MuiderbrugPiet HeintunnelRozenoordbrugSpaarndammertunnel

BetlembrugMuiderbrugSchellingwouderbrugSchinkelbrugSchipholtunnelUyllanderbrugVelsertunnelWaterwolftunnelWeesperbrugWijkertunnelZeeburgerbrugZeeburgertunnelTunnel Zuidas