Procedures in Duitsland

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Weiteren Bedarf)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De procedures voor de wegaanleg in Duitsland verlopen volgens een vast proces. Voor de aanleg van nieuwe infrastructuur, waaronder wegen, is een planfeststellung benodigt. Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse tracébesluit.

Bedarfspläne

De Bedarfspläne omvatten de noodzakelijke plannen voor de toekomst. Meestal zijn ze opgenomen in het Bundesverkehrswegeplan als het projecten zijn die onder de Duitse federale overheid (Bund) vallen. Plannen voor verbreding of aanbouw van Bundesautobahnen evenals nieuwbouw en verbreding van Bundesstraßen vallen onder het Bedarfsplan.

Er zijn twee prioriteiten;

1. Vordringlicher Bedarf. Dit zijn projecten met een hoge prioriteit die voorrang hebben. Het vaststellen van het tracé, detailplanning, procedures en bouwvoorbereiding kunnen hiermee in gang worden gezet.

2. Weiterer Bedarf. Dit zijn projecten met een lagere prioriteit waarvan de planvorming nog niet in gang is gezet, en de precieze plannen nog kunnen wijzigen.

Elke vijf jaar stelt het Bundesministerium für Verkehr, Bauen und Wohnen (BMVBW) het vijfjarenplan vast, waarna elke vijf jaar gekeken wordt of de plannen aangepast of geschrapt moeten worden. Mochten er zich in die vijf jaar onverwachte ontwikkelingen voordoen, dan is het ook mogelijk een plan aan het vijfjarenplan toe te voegen.

Voor de verschillende Duitse staten (Länder) wordt een Landesstraßenbedarfsplan vastgesteld. Dit is vergelijkbaar met het Bundesverkehrswegeplan, maar dan op het niveau van de staat, en omvat de Landesstraßen.

Linienfindung

Wanneer een plan is opgenomen in het Bundesverkehrswegeplan, dan moeten diverse varianten voor een nieuw tracé of een verbreding onderzocht worden, dit heet de Linienfindung. Hierbij moet het milieueffect van de verschillende varianten onderzocht worden. Burgers kunnen hierop inspreken. Na het afwegen van de verschillende varianten wordt het voorkeursalternatief gekozen.

Planungsauftrag

In de Bedarfsplänen van de federale overheid en de overheid van de verschillende staten wordt een prioriteit toegekend; dit wordt de Dringlichkeitstufe genoemd, en is de Vordringlicher Bedarf of de Weiterer Bedarf. Hierbij wordt een planningsopdracht gegeven door de wegbeheerder.

Begleitender Arbeitskreis

Voor het opstellen van de milieueffectrapportage (Umweltverträglichkeitsstudie, UVS) wordt een deelnemersgroep opgezet. Hieronder vallen doorgaans de wegbeheerder, de regering van het betreffende Regierungsbezirk, de betreffende Kreise, steden en gemeenten, het milieubureau, het Ministerie van Milieu en Natuur van de betreffende deelstaat en eventueel bepaalde natuurbeschermingsorganisaties.

Deze organisaties onderzoeken het milieutechnische deel van de verschillende varianten.

Raumempfindlichkeitsanalyse und Variantenvergleich

Vervolgens worden ruimtelijke studies opgezet en worden de varianten onderling vergeleken door het Begleitender Arbeitskreis, zoals in de vorige paragraaf genoemd.

Vorplanung - entwurfsmäßige Bearbeitung der Linie

De voorkeursvariant wordt vervolgens verder uitgewerkt en in een overzichtsplan, variantenplan en het voorontwerp. Hierbij wordt een versimpelde begroting opgesteld.

Einbeziehung der Öffentlichkeit

Na het voorontwerp worden de plannen een maand lang ter inzage aan de burger gelegd. Tot twee weken na de bekendmaking kan men schriftelijk een zienswijze indienen. Daarna volgen informatiebijeenkomsten voor de inwoners van het betrokken gebied.

Abstimmung mit den Trägern öffentlicher Belange

Hierna wordt het tracé met belanghebbenden afgestemd. Dit zijn publieke organisaties zoals de landinrichting en de waterstaat.

Bestimmung der Linienführung

De resultaten van de milieustudie, toepassingsstudie, het planschema, bekendmaking en afstemming met de betrokken publieke werken worden vervolgens aan het ministerie overlegd. Hierbij moet het ministerie een afweging van de verschillende varianten maken, rekening houdend met de inspraak en afstemming. Het tracé kan dan worden vastgesteld, door het BMVBS wanneer het een Bundesautobahn of Bundesstraße betreft, of het Ministerium für Bauen und Verkehr van de betrokken deelstaat.

Vervolgens wordt het vastgestelde tracé bekendgemaakt aan het publiek. De partijen waarop het tracé invloed heeft, worden hierbij ingelicht.

Entwurfsplanung

De ontwerpplanning gaat verder dan het algemene verhaal van een nieuwe weg of verbreding, en is een gedetailleerde uitwerking van het gekozen alternatief. Het effect van de weg moet in drie dimensies bepaald worden, rekening houdend met de milieueffecten, veiligheidsvoorschriften en de economische noodzaak. Deze aspecten zijn vaak in strijd met elkaar, waardoor een compromis gekozen moet worden.

Het document voor het voorontwerp bestaat uit een verklaring van het ontwerp, het technische ontwerp (doorsnedes, breedtes, hoogtes), het akoestisch onderzoek, het ruimtelijke plan, een kostenindicatie, een afwatering en waterkwaliteitsplan, een luchtkwaliteitsonderzoek en een overzicht van de problemen in individuele specifieke gevallen.

Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse ontwerp-tracébesluit en wordt door de overheid van de deelstaat beoordeeld en ter beoordeling aan de federale overheid overlegd. Dit ontwerp-tracébesluit is het juridische kader voor de verdere procedures, het Planfeststellungsverfahrens.

Planfeststellung

Vervolgens moet het tracébesluit genomen worden, deze procedure het het Planfeststellungsverfahren. Hierbij worden alle belangen nogmaals afgewogen en moet het tracébesluit vastgesteld worden. Het tracébesluit wordt vervolgens openbaar gemaakt. Tegen het Planfeststellungsbeschluss kan bezwaar gemaakt worden, dit moet bij het Verwaltungsgericht (de bestuursrechtbank). Wanneer deze zaken zijn uitgezocht wordt het plan een Bestandskräftiger Plan, onherroepelijk gemaakt. Hierna is geen beroep meer mogelijk en kan de bouwvoorbereiding beginnen. Er bestaat dan Baurecht.

Externe links

Referenties