Wet geluidhinder (Verenigde Staten)

Uit Wegenwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

In de Verenigde Staten kent men andere regulering dan de Wet geluidhinder in Nederland. De Federal Highway Administration (FHWA) van het United States Department of Transportation (US DOT) geeft een aantal richtlijnen voor geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai.[1] De verschillende staten hebben hun eigen regulering, afgeleid van die van de FHWA.

Inleiding

De Verenigde Staten zijn een gedecentraliseerd land waarbij veel regelgeving door de individuele staten wordt opgesteld, al dan niet naar richtlijnen van de federale overheid. Geluidhinder is hier één van. In de regulering van de FHWA worden geen vaste grenswaarden en criteria genoemd, de staten moeten hier hun eigen wettelijk kader bij toepassen. Ruim 97% van de Amerikaanse wegen vallen onder het beheer van de staten of lokale overheden. Een belangrijk item is de stedebouwkundige en ruimtelijke ordening. Hierover heeft de federale overheid geen autoriteit, maar de staten en lokale overheden. Het wordt aanbevolen om geluidsgevoelige objecten niet langs drukke wegen te ontwikkelen, of dat ontwikkelingen zo worden gepland dat de impact van geluidhinder beperkt wordt. Daarnaast heeft de Federal Environmental Protection Agency (EPA) regelgeving over de bronemissies van voertuigen. Met name de emissies van vrachtwagens worden gereguleerd, omdat deze over het algemeen de grootste invloed op geluidhinder langs wegen hebben. Op 1 januari 1988 is door de EPA vastgesteld dat de maximale geluidsbelasting van vrachtwagens van meer dan 10.000 pond (~5.000 kg) maximaal 80 dBA mag zijn op 50 feet (~15 meter).

Een traffic noise impact study behoort als bijlage bij de Environmental impact statement (EIS) bij grotere wegenprojecten.

Gebruikte eenheden

In de Verenigde Staten wordt de eenheid Leq dBA gebruikt voor het bepalen van geluidsbelastingen, doorgaans uurgewogen (Leq (h)). Tevens wordt L10 gebruikt, een geluidsniveau dat 10% van de tijd niet voorkomt, het zogenaamde 90-percentiel. Hiermee worden incidentele piekgeluiden vermeden. In Nederland gebruikt men sinds 2007 Lden dB. Men kan dit omrekenen door 2 dB van de Amerikaanse eenheid af te trekken om op het Lden niveau te komen.

Regelgeving

Er is sprake van een zogenaamde "traffic noise impact" wanneer de geprojecteerde geluidsbelastingen "approach or exceed" de "noise abatement criteria" (NAC). Het "approach" ligt open ter interpretatie. Veel staten gebruiken 1 dBA binnen de gehanteerde grenswaarden. Er moet gerekend worden met een door de FHWA goedgekeurd rekenmodel en het planjaar is 10 (soms 20) jaar na het huidige jaar. Wanneer de geluidsbelasting significant toeneemt, of de grenswaarden overschreden worden, dan moeten maatregelen genomen worden (mitigation), bijvoorbeeld geluidsschermen. Een verlaging van de maximumsnelheid komt niet voor, omdat een "substantial increase" (10 dBA) pas bij een verlaging van 20 mph (32 km/h) bereikt wordt en dus geen realistische oplossing is.

Noise Abatement Criteria

Bestemmingen worden in zogenaamde activiteitencategorieën opgedeeld. Voor elke categorie is er een maximale geluidsbelasting. Deze worden in de uurgewogen geluidsniveau's uitgedrukt. (Leq (h) in dBA).[2]

Categorie Omschrijving grenswaarde (Leq (h) dBA)
A stiltegebieden van belangrijk openbaar belang 57 (buiten)
B Woningen, hotels, motels, parken, sportparken, recreatiegebieden, scholen, kerken, bibliotheken 67 (buiten)
C ontwikkelde gebieden niet omschreven in A of B 72 (buiten)
D onontwikkelde gebeiden -
E woningen, hotels, scholen, kerken, bibliotheken, ziekenhuizen 52 (binnen)

Reconstructie

Bij de aanpassing van een bestaande weg moet bekeken worden of de geluidsbelastingen significant toenemen, een "substantial increase" genoemd. Dit verschil kan elke staat apart vaststellen, maar meestal wordt 10 dBA gebruikt wanneer het geluidsniveau boven 50 dBA ligt. Voor 10 dBA is gekozen omdat een gemiddeld persoon dit ervaart als een verdubbeling van het geluidsniveau. Vanwege het criterium 10 dBA is het toepassen van stillere verhardingen in de Verenigde Staten nooit zinvol als maatregel. Er zijn geen gangbare verhardingen beschikbaar die de geluidsemissies met 10 dBA doen afnemen.

Vergelijking met Nederland

In vergelijking met Nederland is de regelgeving aanzienlijk losser. De grenswaardes liggen aanzienlijk hoger, maar zijn vergelijkbaar met de maximale ontheffingswaarde voor stedelijk gebied in Nederland. Anders dan in Nederland is er geen omvangrijk systeem van hogere grenswaardes en uitzonderingen. De regelgeving is hiermee in de Verenigde Staten aanzienlijk simpeler. Een ander belangrijk verschil is de zogenaamde "reconstructie". Hier is het criterium voor maatregelen 10 dBA, in Nederland is dat Lden 1,5 dB. Wel geldt dat het uitgangspunt 50 dBA is, hetzelfde als in Nederland (Lden 48 dB). Echter, pas vanaf 60 dBA moeten er maatregelen getroffen worden.

Referenties