N247 (Nederland)

Uit Wegenwiki
(Doorverwezen vanaf Zesstedenweg)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
N247
Begin Amsterdam-Noord
Einde Hoorn
Lengte 29 km
Lijst van Nederlandse niet-autosnelwegen
Route

Aansluiting Amsterdam-Noord Volendam

Broek in Waterland

Monnickendam

Katwoude

Volendam

Purmerend

Edam

Edam

Edam-Noord

Oosthuizen

Noordbeemster

Scharwoude

Aansluiting Avenhorn Hoorn

De N247 is een niet-autosnelweg en provinciale weg in Nederland, gelegen in de provincie Noord-Holland tussen de A10 bij Amsterdam-Noord en de N194/A7 bij Hoorn ter lengte van circa 29 kilometer. De weg is in het kader van het Duurzaam Veilig-beleid gecategoriseerd deels als stroomweg en voor het resterende deel als gebiedsontsluitingsweg en hierbij loopt deze op trajectniveau gezien voornamelijk noord-zuid. De weg is volledig in beheer en onderhoud bij de provincie Noord-Holland.

Routebeschrijving

Dubbelbaansgedeelte van de N247 tussen A10 en N235.

De N247 start op de aansluiting met de autosnelweg A10 bij Amsterdam-Noord, de ringsnelweg van de stad. De aansluiting met de A10 is ruim uitgevoerd met veel opstelstroken. De Amsterdamse ongelijkvloerse stadsroute S116 loopt vanuit het centrum van Amsterdam uit het zuiden via de IJtunnel over in de N247 op de aansluiting met de A10. De weg loopt over 2 kilometer met 2x2 rijstroken richting het noorden, waarbij direct het stedelijke gebied van Amsterdam wordt verlaten en men in typisch Hollands polderlandschap terechtkomt. Dit weggedeelte is gecategoriseerd als stroomweg, ondanks dat er op het wegvak geen kruisingen aanwezig zijn. De kruisingen bevinden zich aan de zuidzijde en noordzijde van het wegvak, respectievelijk met de A10 en de N235. Het 2x2-gedeelte eindigt op de geregelde kruising met de N235, de secundaire ontsluitingsweg voor Purmerend met Amsterdam.

De N247 buigt daar af naar het noordoosten en doorsnijdt de polder Broekermeer over een lengte van 3 kilometer. De weg heeft hier een configuratie met 1+1-rijstroken voor het gemotoriseerd verkeer en 1 aanliggende busstrook richting Amsterdam. Er volgt een geregelde kruising in het noordoosten van de polder, voor de ontsluiting van het oosten van Broek in Waterland, waarna de weg kortstondig de bebouwde kom van Broek in Waterland induikt, en enkele gelijkvloerse kruispunten kent en een bushalte.

Hierna loopt de weg weer door open gebied over een lengte van 3 kilometer en draait naar het noorden waarna Monnickendam bereikt wordt. Hier bevindt zich de toegangsweg met de plaats die complex is vormgegeven met verkeerslichten en busdoorsteken. Bovendien is voor de richting Amsterdam - > Monnickendam een uitvoegstrook beschikbaar en voor verkeer Monnickendam -> Hoorn een invoegstrook, dat daarmee min of meer ongelijkvloers wordt afgewikkeld. Een paar honderd meter noordelijker volgt een geregeld Bajonetkruispunt, waarna de weg Monnickendam verlaat en het water de Purmer Ee oversteekt. Daarna gaat het weer door open gebied tot aan een rotonde bij Katwoude waar men via de N517 richting Volendam kan. Dit is de eerste rotonde die men tegenkomt vanuit Amsterdam. Na weer enige honderden meters volgt de T-aansluiting met de N244, de ontsluitingweg richting Purmerend en Alkmaar. Nogmaals, na enige honderden meters bereikt de N247 de kom van Edam. Hier eindigt tevens de busstrook aan de westzijde van de weg. De weg loopt dan enige tijd door de kom van Edam waarna een rotonde volgt en men de bebouwde kom weer verlaat.

De weg verlaat dan het drukste deel van de route en buigt licht af naar het noordwesten. Hier loopt de weg andermaal door open gebied met laagliggende polders. Over 7 kilometers volgen dan zeer weinig kruispunten, de onderliggende wegen ontsluiten via de parallelweg van de N247. Aan het eind van het wegvak kruist men de spoorlijn Purmerend - Hoorn, en volgt de kern van Oosthuizen. Hier kan men ook richting Etersheim en Warder. Even later volgt een rotonde met de N509, de weg richting de Beemster, waarna de kern van Oosthuizen wordt verlaten. Hierna voert de weg andermaal door open gebied, en loopt dan min of meer parallel aan de spoorlijn. Over een afstand van 6 kilometer volgen dan enige aansluitingen met dijkwegen, een rotonde met Scharwoude, waarna de weg eindigt op de met verkeerslichten geregelde kruising met de N194 en A7.

Geschiedenis

N247 ter hoogte van Broek in Waterland, met éénrichtingsbustrook aan de linkerzijde op de foto.

Vijfstedentrekvaart en Zesstedenweg

In 1660 besloten de stadsbesturen van Amsterdam, Purmerend, Monnickendam, Edam en Hoorn tot het gezamenlijk aanleggen van een trekvaartverbinding tussen deze steden - de Vijfstedentrekvaart. In het Rijkswegennet 1816 was deze tot Groote Weg bestempeld (in het Rijkswegennet 1821 zou het een Groote Weg van tweede klasse worden). Omdat ook de aansluitende verbinding Hoorn-Enkhuizen die status had gekregen, sloegen de vijf steden de handen ineen met de zesde stad Enkhuizen om zo de Zesstedenweg te bouwen. Dit gebeurde, tussen het begin van de weg in Buiksloot en Hoorn, door het jaagpad behorend bij de oude trekvaarten te verbreden en te bestraten.[1] Dit gebeurde vanaf 1819.

Sindsdien staat deze verbinding bekend als de ‘Zesstedenweg’. In de straatnamen vindt men ook het en der nog verwijzingen naar het jaagpad.

De 19e eeuwse samenwerking tussen de steden was overigens geen succes. De inkomsten dekten de kosten niet en zowel Amsterdam als Enkhuizen wilden zich terugtrekken. Op grond van het Rijkswegennet 1821 waren de steden echter tot onderhoud verplicht. Uiteindelijk werd een compromis gevonden via een rijks-subsidie en uiteindelijk werd de weg in 1920 geheel overgenomen door het Rijk.

In de tijd tussen het gereedkomen van de route naar Friesland via de Afsluitdijk en het gereedkomen van de A7 ten zuiden van Hoorn was dit de doorgaande route Amsterdam-Afsluitdijk-Groningen/Friesland en onderdeel van de E10.

Op sommige plaatsen loopt de N247 niet in een strikte bundeling met de Trekvaart. Dat duidt dan op een latere aanpassing. De meest prominente daarvan is het stuk tussen Het Schouw en Broek in Waterland. Dit gedeelte is in de Tweede Wereldoorlog aangelegd. De al bestaande Middenweg door de Broekermeer werd hiervoor verhard en uitgebouwd.

Recente aanpassingen

De Waterlandse verbindingen (waaronder ook de N235) zijn zwaarbelast in de spitsen, maar ook tijdens het toeristisch seizoen in verband met de populariteit van Volendam en overige plaatsjes in Waterland als Oer-Hollands gebied. Het openbaar vervoer en het gemotoriseerd verkeer zit elkaar geregeld in de weg, wat voor beide vervoerwijzen de doorstroming nadelig beïnvloedt. Onder het project Bereikbaarheid Waterland zijn hiervoor enkele verbeteringen aangebracht op de korte termijn, waaronder diverse uitbreidingen van de capaciteit op kruispunten. Op de langere termijn wordt gedacht aan verdergaande scheiding van de openbaarvervoerinfrastructuur en auto-infrastructuur en worden mogelijkheden onderzocht van vergroting van de capaciteit van het kruispunt N235/N247 en ondertunneling bij Broek in Waterland.[2] De volgende kortetermijnmaatregelen is uitgevoerd:

  • Het kruispunt N247-N235 heeft een kleine aanpassing gehad in 2013. De enkele opstelstrook richting Edam/Volendam is verdubbeld in een rechtdoorstrook met gecombineerde rechtdoor/rechtsafstrook, waardoor 2 opstelstroken richting Edam/Volendam beschikbaar zijn. Tevens is voor het verkeer vanaf Purmerend naar Amsterdam een aanpassing gerealiseerd, zodat het verkeer vanaf de N235 over een groter gedeelte zonder verkeerslichten naar Amsterdam kan rijden.

In het kader van het N23-project (de verbetering van de verbinding Alkmaar - Hoorn - Enkhuizen via N507, N243 en N302), is de aansluiting met de A7 bij Avenhorn aangepast. De oostelijke rijbaan van de A7 kan sinds 2 november 2015 op- en afgereden worden op een zuidelijker punt van de N247. Er is een nieuw verkeerslichtenkruispunt gerealiseerd op de N247 tussen de voormalige oostelijke aansluiting en de rotonde Scharwoude.

Toekomst

De N247 moet verbeterd worden, dit is opgedeeld in meerdere deelgebieden;

  • Kruispunt Het Schouw (N235-N247)
  • Passage Broek in Waterland
  • Traject Edam/Volendam

Dit valt onder het project 'Bereikbaarheid Waterland'.[3]

Kruispunt Het Schouw

Het Schouw is het kruispunt tussen de N235 en N247. Er is sprake van een busstrook / vrijliggende busbaan op de N247-N235 voor bussen tussen Amsterdam en Purmerend. Deze bussen krijgen prioriteit waardoor er dagelijks congestie optreedt op de N247. Daarnaast is er sprake van een complexe situatie met twee kruispunten kort na elkaar, een tankstation en bushaltes.

Om dit knelpunt op te lossen wordt een nieuwe onderdoorgang voor bussen aangelegd en de capaciteit van de kruispunten vergroot. Op 17 september 2018 is het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd,[4] waarna op 4 maart 2019 het definitieve inpassingsplan is vastgesteld.[5] De Raad van State heeft de bezwaren tegen het project op 22 januari 2020 ongegrond verklaard.[6] Er zijn daarna voorbereidende werkzaamheden gestart maar in oktober 2021 werd geconcludeerd dat het ontwerp niet haalbaar was vanwege de hoger dan verwachte grondwaterstand.[7]

Broek in Waterland

Aangezien de N247 tussen Monnickendam en de N235 overbelast is op wegvakniveau gezien met meer dan 21.000 motorvoertuigen per werkdag, en de verkeerssituatie en doorsnijding van Broek in Waterland de congestie verergert, zijn er plannen om de N247 door Broek te verbeteren. De provincie heeft in november 2011 door een adviesbureau een tunnel laten onderzoeken van rond de 500 meter lengte die de Broekervaart onderlangs passeert en de kern van Broek vrijwaart van verkeerslawaai. Vanwege de Nederlandse eisen die aan tunnels langer dan 250 meter worden gesteld, zouden hiervoor 2 buizen met 1 rijstrook en een vluchtstrook benodigd zijn. Of de vluchtstrook in de toekomst gebruikt zou kunnen worden als extra rijstrook is niet bekend. Door de grote lengte, de Nederlandse tunneleisen en de ontwerpsnelheid van 80 km/h zou dit op een kostenplaatje uitkomen van circa 151 miljoen euro. Waarom een verdiepte ligging met korte tunnel onder de Broekervaart en korte tunnel onder het dorpsplein niet zijn onderzocht is niet bekend. Aangezien de Dorpsraad van Broek dit wel onderzocht wilde hebben heeft men in 2015 een crowdfundingsactie opgezet om een ander verkeersadviesbureau deze situatie te laten onderzoeken en ontwerpen.[8] Met een verdiepte ligging, een aquaduct onder de Broekervaart en een kort tunneltje in de kern zouden de kosten zijn gedaald naar slechts 24 miljoen euro. Hierbij is uitgegaan van een ontwerp van 2x1-rijstroken, zonder uitbreidingsmogelijkheden.

Monnickendam - Volendam

In 2014 zou de rechtsafstrook van de N247 bij de Singelweg naar Edam verlengd worden en zou er een bushalte gerealiseerd worden richting het noorden, zodat busverkeer Amsterdam -> Hoorn niet meer over het busstation een slinger hoeft te maken. Dit project is niet uitgevoerd, vermoedelijk omdat er een derde ontsluitingsweg in gedachten is naar Edam/Volendam in het verlengde van de N244.

Verkeersintensiteiten

N247 ter hoogte van Katwoude.
Van Naar 1970[9]
A10 N235 26.500

Hieronder de werkdaggemiddelden in motorvoertuigen per etmaal voor enkele telpunten van de Provincie Noord-Holland[10].

Van Naar 2009 2017 2018 2020 2021 2022
A10 N235 40.000 39.900 42.300 38.200 37.600 41.200
N235 Eilandweg Broek in Waterland 21.000 39.900 22.100 18.800 19.600 21.500
Eilandweg Broek in Waterland Monnickendam Bernhardlaan 20.000 21.100 21.300 15.500 n/b 20.400
Monnickendam Bernhardlaan Monnickendam Kloosterdijk 22.000 n/b 21.700 19.000 19.800 20.700
Monnickendam Kloosterdijk N517 18.000 18.100 18.400 16.500 17.100 17.800
N517 N244 13.000 12.700 13.200 12.000 12.500 13.300
N244 Edam 13.500 15.000 15.300 16.100 16.200 16.100
Edam Oosthuizen (N509) 8.000 8.000 8.100 8.400 8.400 8.400
Oosthuizen (N509) Grosthuizen Scharwoude 7.000 7.900 7.800 8.700 n/b 8.700
Grosthuizen Scharwoude N243/A7 8.500 8.400 8.400 8.800 8.100 8.800
N243/A7 De Hulk (N194) n/b 15.700 16.500 17.300 15.200 17.300

Externe links

Bronnen, noten en referenties

Genummerde wegen in de provincie Noord-Holland

Autosnelwegen: A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A22A27A44A80A200A205A208

Niet-autosnelwegen: N8N9N23N99N194N196N197N200N201N202N203N205N206N207N208N231N232N235N236N239N240N241N242N243N244N245N246N247N248N249N250N307

N403N415N417N501N502N503N504N505N506N507N508N509N510N511N512N513N514N515N516N517N518N519N520N521N522N523N524N525N526N527

Stadsroutes: AmsterdamZaanstad