Wet beheer rijkswaterstaatwerken

Doel van de wet

Het Rijk heeft vaarwegen, waterkeringen, dijken, bruggen, gemalen, sluizen en stuwen in beheer. Deze 'waterstaatswerken' moeten goed beheerd en onderhouden worden, zodat ze veilig en doelmatig kunnen worden gebruikt. De Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) geeft Rijkswaterstaat de mogelijkheid hiervoor te zorgen. In de toepassing van deze wet staat het goed functioneren van het waterstaatswerk voorop. Belangen van anderen worden hier tegen afgewogen. Volgens de wet is het verboden om zonder toestemming van de minister van Infrastructuur en Milieu (IenM) iets anders te doen met een waterstaatswerk, dan waarvoor het bedoeld is. Voor werkzaamheden en aanpassingen aan een waterstaatswerk moet een vergunning worden aangevraagd bij de Rijkswaterstaat, zelfs intern binnen de dienst.

Voor weginfrastructuur is de wet vooral van toepassing op:

  • rijkswegen
  • viaducten
  • bruggen
  • tunnels
  • dijkwegen

Het natte deel van de wet (vaarwegen, waterkeringen, gemalen enz.) is per 22 december 2009 in de Waterwet opgenomen.

Externe links